Lycaeus Juridisch woordenboek

Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

à la hausse : bankrecht - Frans: in opperbeste stemming. Bijv. wanneer een stijging van de koersen wordt verwacht, is de beursstemming ~.

à pari : vennootschapsrecht - Latijn: op gelijke wijze. Bij uitgifte van aandelen moet het nominale bedrag van die aandelen in de naamloze vennootschap worden gestort. Diegenen die zich professioneel bezighouden met het uitgeven van aandelen mogen onder bepaalde voorwaarden van de uitgifte van aandelen ~ aFwijken. Art. 80 Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel volgestort aandeel / (mv.) volgestorte aandelen tegenstelling pari passu niet gelijk aan au pair

403-verklaring : ondernemingsrecht - het moederbedrijf stelt zich hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van haar dochterbedrijven. Indien geen ~ door de moeder is afgegeven, is de moeder in beginsel niet aansprakelijk voor haar dochtermaatschappij. Art. 403 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring vrijstelling dochterbedrijf

a fortiori : rechtswetenschap - Latijn: met meer reden, des te eerder. Bijv. de specifieke bescherming ten aanzien van niet-soortgelijke waren dient ~ te gelden ten aanzien van soortgelijke waren.

a posteriori : rechtswetenschap - Latijn: achteraf. Zie ook: niet gelijk aan post alia

a priori : rechtswetenschap - Latijn: van tevoren, vooraf.

A.C. 't Hart : rechtswetenschap - ~ was hoogleraar strafrecht en strafvordering aan de Rijksuniversiteit Leiden tussen 1985-2001. ~ heeft een rol gespeeld bij de bepalingen omtrent bevoegdheidstoedeling en begrenzing; het beginsel van redelijke en billijke belangenaFweging. De ambivalentie van het strafrecht is volgens ~ enerzijds de legitimatie van de overheid op een bepaalde, vaak voor de betrokkenen bezwarende wijze op te treden en anderzijds worden tegelijk grenzen aangegeven waar de hanteerders van betreffende bevoegdheid zich aan moeten houden. (bron: Corstens).

aanbesteder Eng.: contracting party : aanbestedingsrecht - partij die bij een overeenkomst van aanneming van werk opdracht geeft aan de andere partij om tegen een bepaalde prijs een bepaald werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Art. 1639 Boek 7A BW en 1650 Boek 7A BW nadere verklaring aannemer nadere verklaring aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk

aanbesteding van werk / aanbesteden van werk / aanbesteed werk Eng.: invitation to tender : gezondheidsrecht - overeenkomst dat de één een bepaald werk voor de ander zal doen voor een vastgesteld bedrag, zonder dat men in dienst treedt van de ander.

aanbestedingen / aanbesteden / aanbesteed Eng.: put out to tender / tender : aanbestedingsrecht - procedures waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs aan een opdrachtnemer (bijv. bouwbedrijf) gunt. Bijv. de procedure van het aanbestedingsreglement UAR-1986. Zie ook: onderdeel onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed onderdeel openbare aanbesteding / openbaar aanbesteden / openbaar aanbesteed nadere verklaring aanbestedingsrecht hierarchische verhouding offerte / offreren

aanbestedingsgeschillen Eng.: disputes about tender : aanbestedingsrecht - geschillen over de totstandkoming van een aannemingsovereenkomst. ~ ontstaan voordat de aannemingsovereenkomst wordt uitgevoerd; geschillen, die betrekking hebben op de procedure volgens een aanbestedingsreglement zoals UAR-1986. Zie ook: onderdeel aannemingsovereenkomst

aanbestedingsrecht Eng.: tendering law : aanbestedingsrecht - vakgebied als specialisatie binnen het bouwrecht, dat overwegend samenvalt met Boek 7A Burgerlijk Wetboek (aanneming van werk) en regelingen omtrent aanbesteding; vooral m.b.t. de spelregels waarop de overheid een openbaar werk dient aan te besteden. Zie ook: hierarchische verhouding bouwrecht

aanbiedingsbrief Eng.: cover letter : staatsrecht - begeleidend schrijven. Brief waarbij een rapport (van overheidswege) wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, Staatssecretaris of andere overheidsfunctionaris.

aanbiedingsstelsel : ondernemingsrecht - statutaire blokkeringsregel; de aandeelhouder die zijn aandelen wil vervreemden moet deze eerst aan mede-aandeelhouders aanbieden. Art. 195 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding blokkeringsregeling tegenstelling goedkeuringsstelsel

aanbiedingsverplichting Eng.: obligation of offer : - voordat een bepaald goed op de markt komt moet het worden aangeboden aan een bedrijf dat van te voren is vastgelegd. Bijv. op de woning rust een ~ ten gunste van dat bedrijf.

aanbod Eng.: offer / submission / bid / tender : overeenkomstenrecht - rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt. Art. 217 Boek 6 BW en 219 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling aanvaarding / aanvaarden / aanvaard nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract niet gelijk aan tegenaanbod onderdeel vrijblijvend aanbod

aanbodregulering Eng.: government regulation of health care : gezondheidsrecht - het regelen van de inhoud van de gezondheidszorg door middel van een stelsel van wetten, regels, vergunningen en erkenningen door de landelijke overheid. (bron: NIZW)

aanbodsturing : gezondheidsrecht - wijze van zorgsturing waarbij de overheid het mogelijk maakt dat de zorgaanbieder niet alleen zorg verleent, maar ook het zorgvolume reguleert. (bron: NIZW)

aanbodtheorie Eng.: theory that an offer is binding : overeenkomstenrecht - leerstelling dat de aanbieder aan zijn aanbod gebonden is zolang hij het niet herroept, de geldigheidsduur van het aanbod niet is verstreken of het niet is verworpen. In dergelijke gevallen leidt aanvaarding van het aanbod tot een overeenkomst. Art. 217 Boek 6 BW - Zie ook: niet gelijk aan ontvangsttheorie

aanbrengen Eng.: introduces : personen- en familierecht - goederen die bij het aangaan van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden worden ingebracht. Deze aanbreng kan worden vastgesteld op een lijst, zodat geen verschil van mening kan ontstaan over wie de eigenaar is van de goederen. Art. 130 Boek 1 BW

aandachtigheid / oplettendheid Eng.: attention : strafrecht - aan het begin van de strafzitting vermaant de rechter de verdachte oplettend te zijn. Art. 273 WvSv

aandeel / (mv.) aandelen Eng.: share / capital stock : ondernemingsrecht - bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming; het overdraagbare recht op een evenredig deel in het maatschappelijk kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap. Art. 175 Boek 2 BW en 79 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeelhouders nadere verklaring aandeelhoudersregister / aandelenregister nadere verklaring aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen

aandeel aan toonder / (mv.) aandelen aan toonder Eng.: bearer share : ondernemingsrecht - aandelen van een naamloze vennootschap, die niet op naam zijn gesteld maar waarbij de houder van het toonderpapier geacht wordt de rechthebbende aandeelhouder te zijn. Art. 82 Boek 2 BW en 91a Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen niet gelijk aan aandeel op naam / (mv.) aandelen op naam

aandeel in een goed Eng.: undivided share of joint property : vermogensrecht - recht van deelgenoten aan een gemeenschap van goederen. Iedere deelgenoot heeft een onverdeeld aandeel in de goederen van de gemeenschap. De aandelen van de deelgenoten zijn gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding iets anders voortvloeit. Art. 166 Boek 3 BW en 175 Boek 3 BW

aandeel op naam / (mv.) aandelen op naam Eng.: registered share : ondernemingsrecht - op naam gestelde aandelen van een (besloten) vennootschap. Bij uitgifte of levering van ~ moet een notariële akte worden opgemaakt, tenzij de aandelen bij oprichting worden geplaatst. Art. 86 Boek 2 BW en 196 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen niet gelijk aan aandeel aan toonder / (mv.) aandelen aan toonder nadere verklaring naamrecht

aandeelbewijs Eng.: share certificate : ondernemingsrecht - document waarmee een persoon zich als aandeelhouder legitimeert. Art. 175 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen

aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen Eng.: share certificate : ondernemingsrecht - effect dat het originele aandeel vertegenwoordigt en meestal in beheer is bij een administratiekantoor dat de belangen van de kapitaalverschaffers behartigt;
schriftelijk bewijsstuk van een aandeel dat de houder ervan de bevoegdheid heeft om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, zonder stemrecht. Art. 227 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeelhoudersvergadering nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen nadere verklaring aandeelhoudersregister / aandelenregister nadere verklaring certificering van aandelen / certificeren van aandelen / gecertificeerde aandelen

aandeelhouders Eng.: shareholders : ondernemingsrecht - medeëigenaren van een onderneming; personen die een aandeel in een bedrijf hebben. De ~ zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en hoeven niet boven hun aandelenwaarde in de verliezen van de onderneming te delen. Art. 175 Boek 2 BW en 64 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen nadere verklaring aandeelhoudersregister / aandelenregister nadere verklaring aandeelbewijs hierarchische verhouding werknemers

aandeelhoudersovereenkomst Eng.: shareholders agreement : vennootschapsrecht - verzameling afspraken van aandeelhouders om tot een gezamenlijk optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die niet in de wet of de statuten van de vennootschap geregeld zijn.

aandeelhoudersregister / aandelenregister Eng.: share register / register of shareholders : ondernemingsrecht - register waarin de personalia van alle aandeelhouders in de besloten vennootschap zijn opgenomen, met vermelding van datum verkrijging, erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag; register dat door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap wordt bijgehouden, met daarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam, met hun soort en aantal gehouden aandelen. Art. 85 Boek 2 BW en 194 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring aandeelhouders niet gelijk aan handelsregister

aandeelhoudersvergadering Eng.: shareholders' meeting / meeting of stockholders : ondernemingsrecht - bijeenkomst van aandeelhouders in een vennootschap waarvan het bestuur alle verlangde inlichtingen verschaft. Bijv. m.b.t. de jaarstukken en beleidskwesties van de vennootschap. Art. 217 Boek 2 BW en 107 Boek 2 BW - Zie ook: niet gelijk aan vergadering van schuldeisers

aandelenemissie Eng.: share issue : effectenrecht - het in het verkeer of in omloop brengen van aandelen. Art. 96 Boek 2 BW en 196 Boek 2 BW

aandelenfondsen Eng.: investment funds : effectenrecht - fondsen die voornamelijk beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Er bestaan verschillende soorten ~. Bijv. fondsen die wereldwijd, slechts in Europa, Amerika, Azië of in Nederland in aandelen beleggen en fondsen die alleen in bepaalde sectoren of thema's beleggen.

aandelenfusie Eng.: merger : vennootschapsrecht - vereniging van twee vennootschappen doordat de uitstaande aandelen van de ene vennootschap worden overgenomen door de andere. De overgenomen aandelen worden niet uitbetaald, maar geruild met aandelen van de andere vennootschap. Art. 3.55 wet IB 2001 en 324 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring fusie / fuseren / gefuseerd tegenstelling ontbinding / ontbinden / ontbonden

aandelensplitsing Eng.: share split : ondernemingsrecht - oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een ~ ligt de prijs van de nieuwe aandelen bijgevolg altijd lager dan de vroegere prijs. Lagere prijzen komen de liquiditeit ten goede. (bron: beleggingsplein. Zie ook: nadere verklaring liquiditeit

aangesloten instelling Eng.: connected institution : rechtswetenschap - organisatie die bestaat uit meerdere bij elkaar aangesloten rechtspersonen. Zie ook: onderdeel rechtspersoon

aangetekend schrijven Eng.: registered letter : incasso - brief waarbij de ontvanger voor ontvangst moet tekenen. Art. 253 Boek 7 BW en 447b WvSr

aangewezen recht Eng.: designated law : overeenkomstenrecht - het in contracten, algemene voorwaarden of op grond van het internationaal privaatrecht aangeduide rechtsstelsel dat van toepassing is. Bijv. alle rechtsverhoudingen met uitgeverij X B.V. worden beheerst door Nederlands recht. Zie ook: nadere verklaring forumkeuze nadere verklaring internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht

aangezochte staat Eng.: requested state : internationaal strafrecht - staat wiens rechtshulp wordt gevraagd door de verzoekende Staat in verband met een strafrechtelijke procedure. verzoekende staat

aangifte bij aangiftebelastingen Eng.: tax return : fiscaal recht - opgave van vermogen en inkomsten om de belastingdienst in staat te stellen de te betalen belasting te bepalen. Art. 10 Awr - Zie ook: nadere verklaring recht van voorrang nadere verklaring bodembeslag

aangifte doen Eng.: to denounce / notification : strafprocesrecht - een strafbaar feit ter kennis brengen van de politie. Art. 160 WvSv - Zie ook: nadere verklaring klachtdelict tegenstelling beklag / beklagen / beklaagd tegenstelling valse aangifte

aangifte van geboorte en overlijden Eng.: notification of birth : personen- en familierecht - de vader van een pasgeboren kind is verplicht binnen 3 dagen na geboorte aangifte te doen; tot aangifte i.g.v. overlijden is bevoegd diegene die daarvan uit eigen wetenschap kennis draagt. Art. 19c Boek 1 BW en 19h Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring rechten / leges nadere verklaring bevolkingsregister

aangiftebelasting Eng.: taxes payable upon filing a tax form : fiscaal recht - belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven. Art. 6 AWR en 11 AWR

aangrenzende zone Eng.: continguous zone : zeerecht - gebied buiten de territoriale wateren tot maximaal 24 zeemijl vanaf de kustlijn, waar de kuststaat nog wel strafrechtelijke zeggenschap over heeft. Art. 33 UN Convention on the LAw of the Sea

aanhanger Eng.: adherer : rechtswetenschap - er toe behorende, iemand die een ander of iets is toegedaan.

aanhangig maken / aanhangig gemaakt Eng.: to bring a suit : burgerlijk procesrecht - starten van een zaak of geschil, door een processtuk (bijv. dagvaarding) bij het bevoegde gerecht of de rechter in te leiden. Art. 78 Rv - Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring schikking / schikken / geschikt nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

aanhangig maken van een kort geding Eng.: to bring summary proceedings : burgerlijk procesrecht - starten van een kort geding door betekening aan gedaagde van een kort gedingdagvaarding. Zie ook: hierarchische verhouding kort geding (KG) / kort gedingen

aanhangig maken van een kort geding Eng.: to start summary proceedings : bouwrecht - verzoekschriften (of memories van eis) in kort gedingprocedures kunnen per post in viervoud bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingediend. Tevens moet een exemplaar van het verzoekschrift in kort geding aan de wederpartij worden betekend. Art. 1051 Rv

aanhangig maken van een spoedgeschil Eng.: institute summary proceedings : bouwrecht - verzoekschriften (of memories van eis) in spoedprocedures kunnen per post bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingediend. Een ~ is een bodemprocedure die versneld wordt afgewikkeld. Zie ook: niet gelijk aan snelrecht

aanhitsen Eng.: set on / incite : strafrecht - het door geschreeuw of gebaren aanjagen van dieren tegenover andere dieren of personen.

aanhorigheid / aanhorigheden Eng.: appurtenances : zakenrecht - zaak die hoort bij en dienstbaar is aan een bouwwerk. Bijv. de garage bij het huis. Art. 233 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring huur van woonruimte niet gelijk aan aard- en nagelvast

aanhouding / aanhouden / aangehouden Eng.: arrest : strafrecht - in geval van ontdekking op heterdaad is iedereen bevoegd de verdachte aan te houden. Art. 53 WvSv - Zie ook: nadere verklaring schorsing / schorsen / geschorst nadere verklaring arrestatie / arresteren / gearresteerd nadere verklaring heterdaad hierarchische verhouding inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

aanhouding / aanhouden / aangehouden Eng.: arrest : strafprocesrecht - uitstel van behandeling van een strafzaak. Bijv. omdat een getuige niet is komen opdagen. Zie ook: nadere verklaring schorsing / schorsen / geschorst nadere verklaring arrestatie / arresteren / gearresteerd nadere verklaring heterdaad

aanhouding / aanhouden / aangehouden Eng.: to reserve : burgerlijk procesrecht - uitstel op verzoek van één der partijen of door de rechter ambtshalve van de behandeling van of eindbeslissing in een burgerlijke zaak. Zie ook: nadere verklaring schorsing / schorsen / geschorst nadere verklaring arrestatie / arresteren / gearresteerd nadere verklaring heterdaad

aanklacht / aanklagen / aangeklaagd Eng.: complaint / charge : strafrecht - als slachtoffer een overtreding of misdrijf bij de politie neerleggen. aangifte doen

aanknopingspunt Eng.: lead / starting point : internationaal privaatrecht - argument om het recht van een bepaald land toe te passen op een conflict waarbij meerdere rechtsstelsels betrokken zijn. Bijv. de nationaliteit van partijen kan een ~ zijn om het recht van dat land toe te passen. Art. 10 wet AB

aankondiging van beschikking Eng.: fine : rechtswetenschap - in de volksmond: "bekeuring" voor gedragingen die vallen onder het regime van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (de Wet Mulder). De ~ is wat de politie uitschrijft als zij een gedraging constateert. De ~ wordt vervolgens gestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau, en die maakt een beschikking en stuurt die naar de betrokkene. Art. 4 WAHV

aanlegger Eng.: instigator : burgerlijk procesrecht - eiser, verzoeker of appellant: natuurlijk of rechtspersoon die een gerechtelijke procedure bij verzoekschrift of dagvaarding bij het gerecht inleidt. Art. 48 Wtbz - Zie ook: nadere verklaring schuldeiser / crediteur tegenstelling gedaagde nadere verklaring rechtsingang / venue en court

aanlegvergunning Eng.: construction permit : ruimtelijke ordening - schriftelijke ontheffing van een verbod in een bestemmingsplan om binnen een bepaald gebied bouwwerken of wegwerkzaamheden uit te voeren. De ~ mag geweigerd worden als de werkzaamheden in strijd zijn met het bestemmingsplan of voor het werk een vergunning ingevolge de monumentenwet vereist is en die vergunning (nog) niet is afgegeven. Art. 14 Wro en 44 Wro - Zie ook: nadere verklaring bestemmingsplannen niet gelijk aan artikel 19-procedure

aanloopverliezen Eng.: initial loss : ondernemingsrecht - verlies of winstderving van een startende onderneming wegens investeringen en financieringen. Bijv. ~ mogen fiscaal worden verrekend.

aanmaning / aanmanen / aangemaand Eng.: to exhort : verbintenissenrecht - schriftelijke waarschuwing om iets te doen of na te laten. Bijv. bij ingebrekestelling of de aanmaning tot indiening van het aangiftebiljet. Art. 82 Boek 6 BW en 9 Awr - Zie ook: nadere verklaring ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld nadere verklaring verzuim / verzuimen / verzuimd

aanmeldcentrum (AC) Eng.: applicatoin centre / Registration Centre : asielrecht - plaats waar de asielzoeker zich aanmeldt om formeel asiel aan te vragen. In een ~ wordt bepaald of zijn aanvraag in het ~ wordt afgehandeld of dat de asielzoeker wordt opgenomen in de asielprocedure en wordt geplaatst in een Onderzoek- en opvangcentrum. De IND kent vier aanmeldcentra: AC Ter Apel, AC Rijsbergen, AC Zevenaar en AC Schiphol. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring asielzoeker nadere verklaring Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

aanmeldplicht Eng.: duty to report : vreemdelingenrecht - vreemdelingen die naar Nederland komen, zijn verplicht zich binnen 3 dagen te melden bij de Vreemdelingendienst. Hiervan wordt aantekening gemaakt in het identiteitsdocument van de vreemdeling.

aanmerkelijk belang Eng.: substantial business interest : fiscaal recht - situatie waarbij een belastingplichtige al dan niet tezamen met zijn echtgenoot 5% of meer van de geplaatste aandelen van een vennootschap bezit. Zie ook: nadere verklaring boxenstelsel

aanmerkelijke kans Eng.: considerable chance : strafrecht - een van de drie elementen (naast het bewustzijn van de dader en de wilsrichting) die tezamen van belang zijn wil er sprake zijn van het voorwaardelijke opzet. Men spreekt binnen de rechtspraak van de ~ indien ernstig rekening moet worden gehouden dat door de verweten gedraging het gevolg waartegen de strafbepaling bescherming wil bieden zal optreden en die kans tot anders handelen aanleiding had kunnen en moeten geven. Slechts die gevolgen of omstandigheden worden in aanmerking genomen die zich niet incidenteel voordoen, echter waarvan enige regelmaat en een meer algemeen voorkomen valt vast te stellen. Een kansberekening op basis van wetenschappelijke of statistische gegevens is niet voldoende voor een ~. De ~ is als zodanig een normatief juridisch begrip. Bijv. de zgn. HIV-rechtspraak, waaruit blijkt dat het de Hoge Raad bij voorwaardelijk opzet tegenwoordig gaat om een ~. Art. 307 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding voorwaardelijk opzet hierarchische verhouding kleurloos opzet hierarchische verhouding zekerheidsbewustzijn

aanmerken Eng.: to consider / to deem : rechtswetenschap - drukt een vermoeden uit dat kan worden weerlegd. Art. 131 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel weerlegbaar / weerleggen

aanmonstering / aanmonsteren / aangemonsterd Eng.: engage / sign on : arbeidsrecht - het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een zeewerkgever. nadere verklaring schepeling

aannemelijk betoog Eng.: plausible plead : advocatuur - schriftelijke of mondelinge uiteenzetting van feiten of juridische redenering, die gelooFwaardig overkomt. Een ~ hoeft niet per se juist te zijn. Zie ook: nadere verklaring pleidooi / pleiten nadere verklaring conclusie / (mv.) conclusies

aannemer Eng.: contractor : aanbestedingsrecht - één van de partijen bij een overeenkomst van aanneming van werk, nl. degene die zich verbindt om voor de andere partij, tegen een bepaalde prijs een bepaald werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Art. 1639 Boek 7A BW en 1651 Boek 7A BW nadere verklaring aanbesteder nadere verklaring aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk

aanneming van een verdrag Eng.: adoption : internationaal publiekrecht - aanvaarding van de verdragstekst door een verdragssluitende Staat. Hierdoor zijn de partijen nog niet direct verbonden aan het verdrag, daarvoor is nog ratificatie van het verdrag nodig. Art. 9 WVV ratificatie/ authentificatie

aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk Eng.: contracting for work : verbintenissenrecht - het voor een bepaalde prijs op zich nemen om een bepaald werk te realiseren. Art. 750 Boek 7 BW en 285 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling opdracht / opdrachtovereenkomst

aannemingsovereenkomst Eng.: building contract : bouwrecht - overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover de aanbesteder of opdrachtgever verbindt om tegen een bepaalde prijs een bepaald werk te realiseren. Art. 750 Boek 7 BW en 751 Boek 7 BW

aanranding / aanranden / aangerand Eng.: sexual assault : strafrecht - misdrijf waarbij het slachtoffer wordt gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Art. 246 WvSr - Zie ook: nadere verklaring misdrijf nadere verklaring beledigde of benadeelde partij

aanrijding Eng.: accident : verkeersrecht - botsing teweeggebracht door een voertuig. Indien een motorrijtuig op de weg rijdt en betrokken raakt bij een aanrijding, waardoor schade ontstaat, is de eigenaar of houder van het voertuig aansprakelijk, tenzij sprake is van overmacht. Art. 185 WVW

aanrijding / aanrijden / aangereden Eng.: collision : verkeersrecht - botsing; het met een voertuig botsen tegen iets anders.