Van Eeckhoutte ICT IE-advocaat ICT Intellectuele Rechten Corporate
Lycaeus thesaurus

Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

à la hausse à pari 403-verklaring a fortiori a posteriori a priori A.C. 't Hart aanbesteder aanbesteding van werk / aanbesteden van werk / aanbesteed werk aanbestedingen / aanbesteden / aanbesteed aanbestedingsgeschillen aanbestedingsrecht aanbiedingsbrief aanbiedingsstelsel aanbiedingsverplichting aanbod aanbodregulering aanbodsturing aanbodtheorie aanbrengen aandachtigheid / oplettendheid aandeel / (mv.) aandelen aandeel aan toonder / (mv.) aandelen aan toonder aandeel in een goed aandeel op naam / (mv.) aandelen op naam aandeelbewijs aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen aandeelhouders aandeelhoudersovereenkomst aandeelhoudersregister / aandelenregister aandeelhoudersvergadering aandelenemissie aandelenfondsen aandelenfusie aandelensplitsing aangesloten instelling aangetekend schrijven aangewezen recht aangezochte staat aangifte bij aangiftebelastingen aangifte doen aangifte van geboorte en overlijden aangiftebelasting aangrenzende zone aanhanger aanhangig maken / aanhangig gemaakt aanhangig maken van een kort geding aanhangig maken van een kort geding aanhangig maken van een spoedgeschil aanhitsen aanhorigheid / aanhorigheden aanhouding / aanhouden / aangehouden aanhouding / aanhouden / aangehouden aanhouding / aanhouden / aangehouden aanklacht / aanklagen / aangeklaagd aanknopingspunt aankondiging van beschikking aanlegger aanlegvergunning aanloopverliezen aanmaning / aanmanen / aangemaand aanmeldcentrum (AC) aanmeldplicht aanmerkelijk belang aanmerkelijke kans aanmerken aanmonstering / aanmonsteren / aangemonsterd aannemelijk betoog aannemer aanneming van een verdrag aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk aannemingsovereenkomst aanranding / aanranden / aangerand aanrijding aanrijding / aanrijden / aangereden aans aanschrijving / aanschrijven / aangeschreven aanslag tot het feit aanslibbing / aanslibben / aangeslibd aanspoelingen aansprakelijke partij aansprakelijkheid aansprakelijkheid van de Staat aansprakelijkheid van ouders aansprakelijkheid voor dieren aansprakelijkheid voor gebouwen aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen aansprakelijkheid voor gebrekkige producten aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken aansprakelijkheid voor hulppersonen aansprakelijkheid voor kinderen aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten aansprakelijkheid voor ondergeschikten aansprakelijkheid voor stortplaats aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers aansprakelijkheidsrecht aansprakelijkheidstelling aansprakelijkheidsverklaring aansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkstelling / aansprakelijk stellen / aansprakelijk gesteld aanspreektitels / titulatuur aanstelling / aanstellen / aangesteld aantal schadevrije jaren aantekening / aantekenen / aangetekend aantijging / aantijgen / aangetijgd aanvaarding / aanvaarden / aanvaard aanvaardingsbrief aanvaring / aanvaren / aangevaren aanvechten aanverwante / (mv.) aanverwanten aanverwanten in de rechte lijn aanverwanten in de zijlijn / zwagerschap aanverwantschap in de tweede graad aanvraag faillissement aanvullend vonnis aanvullende capaciteit / buffercapaciteit aanvullende en derogerende werking van goede trouw aanvullende opvang accommodatie aanvullende schadevergoeding aanvullende schadevergoedingen aanvullende werking van goede trouw aanvullende wet aanwas aanwezigheidsrecht aanwijzing / aanwijzen / aangewezen aanwijzing te onteigenen percelen / aanwijzen / aangewezen aanwijzingsmethode aanzegging / aanzeggen / aangezegd aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden aard- en nagelvast aard van de overeenkomst aardvordering ab initio ab intestato abandon abattement ABC-akten abintestaat erfrecht tot zesde graad abnormale geestestoestand bij rechtshandelingen abolitionisme abonnement abortus / aborteren / geaborteerd absent absolute bevoegdheid / competentie absolute competentie / absolute bevoegdheid absolute incompatibiliteiten absolute meerderheid absolute nietigheid / volstrekte nietigheid absolute theoriën / vergeldingstheoriën absolute verjaringstermijn absolute werking absolutisme absolutisme absoluut bevoegde rechter absoluut ondeugdelijk middel absoluut recht / (mv.) absolute rechten absoluut vermogensrecht absorptiestelsel abstracte delegatie abstracte schadeberekening abstracte schuldbekentenis / losgemaakte schuldbekentenis abstractie / abstraheren / geabstraheerd abstractievermogen abus de droit / misbruik van bevoegdheid / misbruik van recht / rechtsmisbruik abusus AbvaKabo acceptatie / accepteren / geaccepteerd acceptatie van een hypotheekofferte acceptatiedatum acceptatieplicht access provider access to justice accessoire overeenkomst accessoriteit accessoriteitsbeginsel accijns / (mv.) accijnzen / verbruiksbelasting acclamatie / acclameren / geacclameerd accorderen accountancy accountant accountantskantoren accountantsonderzoek accountantsverklaring accreditatie / accrediteren / geaccrediteerd accreditering / accrediteren / geaccrediteerd accusatoir accusatoir proces accusatoir strafproces / beschuldigend strafproces accusatoire rechtspleging ach achterborg achtererf achtergestelde lening achternaam achternaam achterstallig achterstallig loon achterstelling schuldeiser achtervolging op heterdaad acquis communautaire acquisitie / acquireren / geacquireerd act of state doctrine acta iure gestionis acta iure imperii acte détachable acte négocié actie / ageren / geageerd actief burgerschap actief kiesrecht actief nationaliteitsbeginsel / personaliteitsbeginsel actieve hoofdelijkheid actieve hoofdelijkheid actieve novatie actio iudicati actio mandati contraria actio pauliana actio popularis actio utilis activa actor rei forum sequitur actuaris / verzekeringswiskundige ad acta gelegde zaak ad hoc-arbitrage ad hominem ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd ad interim ad intern ad litem ad mutum ad nutum ad persistit ad rem ad valvas adagium / (mv.) adagia addendum / (mv.) addenda additionele arbeid additionele artikelen van de Grondwet adel ademanalyse adequate veroorzaking adequate veroorzaking  adequatiecriterium adequatieleer adherent adiëren / geadieerd / adiëring adjudicatie / adjudiceren / geadjudiceerd administratief arrest administratief beroep administratief beroep administratief beroep instellen / (oneigen.) in beroep gaan administratief bezwaar administratief delict administratief recht administratief toezicht houden administratiekantoor administratieve afhandeling / Mulderafdoening administratieve kamer administratieve procedure administratieve rechter administratieve rechtspraak administratieve sanctie administratieve zaak admissibel adoptie / adopteren / geadopteerd adres adressant adstructie adversair adviesbrief adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACV) adviesrecht van de ondernemingsraad adviseur adviseur advocaat & procureur advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat advocaat bij de Hoge Raad advocaat van onvermogen (oneigen.) advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG) advocaat-stagiaire advocatenstage advocatenwet (advw) advocatuur aedilis afbeelding / afbeelden / afgebeeld afbetalingsovereenkomst afbetalingsregeling afbreking van instantie afd Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) Afdeling Contentieux / Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State Afdeling geschillen van bestuur (AGvB) Afdeling Plaatsing (ASP) afdelingen Raad van State afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan afdoening door de rechter afdoening door de rechter afdracht van winst afdrachtbelasting afdreiger afdreiging / afdreigen / afgedreigd afdrijving / afdrijven / afgedreven afdruipende bevoegdheden afdwingbaar affectatie / affecteren / geaffecteerd affectieschade affectiewaarde affiche affidavit affirmatie / affirmeren / geaffirmeerd afgebroken onderhandelingen afgeconcludeerd afgeleid recht afgeleide woonplaats / afhankelijke woonplaats afgescheiden vermogen afgevaardigde afgevaardigde bestuurder afgevallen vruchten afgifte afhankelijke maatschappij(en) afhankelijke rechten / accessoire rechten / afhankelijk recht afhankelijke verblijfstitel afkoelingsperiode afkondiging noodtoestand / afkondigen noodtoestand / afgekondigde noodtoestand afkondiging wetten afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten afkoopsom afkoopwaarde afkopen levensverzekering aflevering / afleveren / afgeleverd aflopende overeenkomst aflossing / aflossen / afgelost afluisteren afmijning / afmijnen / afgemijnd afnamecontract / afnameovereenkomst afpalingen / afpalen / afgepaald afpersing / afpersen / afgeperst afrading / afraden / afgeraden afroepcontract afroomboete afscheiding afschrift afschrijving / afschrijven / afgeschreven afschrikking / afschrikken / afgeschrikt afslag / afmijnen afsluitkosten afsluitprovisie afspiegelingscollege afsplitsing / afsplitsen / afgesplitst afspraak / afspreken / afgesproken afstamming / afstammen / afgestamd afstammingsbeginsel afstammingsrecht afstand doen van rechtsmiddelen / afstand van rechtsmiddelen afstand van de gemeenschap afstand van een goed afstand van instantie afstand van recht afstand van verhaalsrecht afstand van verjaring afstandverklaring afstempelen aftappen / tapte af / afgetapt (oneigen.) aftrek van preventieve hechtenis aftrekbare giften aftrekbare kosten aftrekpost afvalstoffen afvalstoffenheffing afvalwater afvloeiingsregeling afwezige afwezigheid van alle schuld (AVAS) afwezigheidsrecht afwijking / afwijken / afgeweken afwijkingsbevoegdheid afwijzing / afwijzen / afgewezen afwikkeling / afwikkelen / afgewikkeld afwikkelingsbewind / vereffeningsbewind afwikkelingsbewindvoerder / turbo-executeur / driesterrenexecuteur afwisselende voogdij afzender afzien van nakoming afzondering / afzonderen / afgezonderd agentschap van het Ministerie van Financiën agentuurovereenkomst aggregatie / aggregeren / geaggregeerd agio agiobonus agioreserve agr agrément agrarisch recht agressie agressief agressor Aklagaren/Franzén-arrest akte akte niet-dienen akte passeren / passeren van een akte / gepasseerde akte akte van berusting akte van cessie / cessieakte akte van compromis akte van idemniteit akte van naamkeuze akte van uitgifte akte van uitlating akte van verdeling akteverlening / akte verlenen / verleende akte alara-beginsel alcohol alcoholgehalte van de adem algehele gemeenschap algemeen belang algemeen belang algemeen beslag algemeen documentatieregister algemeen legaat algemeen verbindend verklaren van de cao algemeen verbindend voorschrift (avv) / (mv.) algemeen verbindende voorschriften algemeenheid van goederen Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) algemene beginselen van behoorlijk IT gebruik algemene begrotingscommissie Algemene Beschouwingen Algemene Beschouwingen algemene bijstand Algemene bijstandswet (Abw) algemene heffingskorting Algemene Inlichtingen -en Veiligheidsdienst (AIVD) Algemene Inspectiedienst (AID) Algemene Kinderbijslagwet (AKW) algemene leningsovereenkomst algemene maatregel van bestuur (AMvB) Algemene Nabestaandenwet (ANW) algemene noodtoestand Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / (oneigen.) politieverordening Algemene Raad Algemene Raad van de ECB algemene rechtsbeginselen Algemene Rekenkamer (AR) Algemene Termijnenwet (ATW) algemene vergadering van aandeelhouders (ava) Algemene vergadering van de Verenigde Naties algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden Algemene wet bestuursrecht (AWB) Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) Algemene wet op het binnentreden (Awbi) Algemene Wet Weduwen en Wezen (AWW) algemene wil / volonté generale alibi alimentatie / onderhoudsbijdrage alimentatieberekening alimentatieverplichtingen all in-huur all risks alle rechten en weren voorbehouden alleengebruik alleenrechtspraak alleensprekende rechter Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA) alleenstaande-ouderaftrek alleenstaande-ouderkorting alliantie / alliëren / geallieerd allocatie allochtoon / allochtonen allonge alternatief alternatieve causaliteit alternatieve causaliteit alternatieve eis alternatieve fora alternatieve straffen alternatieve tenlastelegging alternatieve verbintenissen alternatieve voorwaarden Alternative Dispute Resolution / (oneigen.) Anders Dan Rechtspraak (ADR) althans althansen van de dagvaarding amb ambassade ambassadeur ambiguïteit ambiguiteit ambitie / ambiëren / geambieerd ambt ambtelijk bevel ambtelijke brief ambtelijke commissie ambtelijke hoorzitting ambtenaar / (mv.) ambtenaren ambtenaar van de burgerlijke stand ambtenarenrecht ambtenarenrechter ambtenarenreglement Ambtenarenwet (AW) ambtsbelofte / ambtsgelofte ambtsdrager ambtsdwang ambtseed ambtsgeheim ambtshalve aanslag ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden ambtshalve beoordeling ambtshalve toevoeging / ambtshalve toevoegen / ambtshalve toegevoegd ambtsinstructie ambtskostuum ambtsmisdrijf / ambtsdelict ambtsovertreding ambtsplicht ambulancevervoer ambulant amendement amendement amendement amica / (mv.) amici amice / (mv.) amici amicus curiae amnestie verlenen amnestie verlenen amnestie verlenen amortisatie / amortiseren / geamortiseerd amortisatie / amortiseren / geamortiseerd amotie / amoveren / geamoveerd ampliatie amplitude van vergoeding amusement an Sich anale coïtus analogisch analoog werk analytisch vermogen anarchie anciënniteit anciënniteitsbeginsel anders dan om niet andersglobalisten andersglobalisten andersglobalisten André de la Porte, Gillis Angelsaksisch recht animus novandi Anklage annaal annexatie / annexeren / geannexeerd anno annotatie / annoteren / geannoteerd / noot annotator annuiteitenhypotheek annulering / annuleren / geannuleerd annuleringsclausule annuleringskosten anonieme getuige antecedenten / precedenten antecedentenonderzoek antedateren antenneverbod Leerdam anterieure gebruiker anticipatory breach anticiperen anticumulatie anticumulatiebeding anticumulatiebepaling antidotaal request antifascistische beweging Antilliaanse amokmaker-arrest antinomie antisemitisme antispeculatiebeding antitrust zaken Antonissen-arrest antwoord in oppositie / antwoorden in oppositie / geantwoord in oppositie antwoordakte AOW-uitkering apanages apatride apostille Apostilleverdrag / Legalisatieverdrag app appèl / hoger beroep (HB) appèl / hoger beroep (HB) appèl op nader aan te voeren gronden appèldagvaarding appèleisen appèlgrens / appelgrens appèlrechter / appelrechter appèltermijnen appartementseigenaar appartementsrecht / horizontale eigendom appellabel vonnis appellabiliteit appellant appointement / appointeren / geappointeerd approach the bench approbatie / approberen / geapprobeerd apriorisme aquiliaanse rechtsvordering arbeider arbeidsbemiddeling arbeidsbescherming arbeidsduurverkorting (ADV) arbeidskorting arbeidskostenforfait arbeidsmarkt arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandighedenwet 1998 / Arbo-wet arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheidsverzekering arbeidsongevallen arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten arbeidsrecht arbeidsrelatie Arbeidstijdenwet (ATW) arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaardenoverleg Arbeidsvoorzieningenwet arbeidswet arbiters arbitraal beding arbitraal vonnis arbitrage arbitrage / arbitreren / gearbitreerd arbitragebeding arbitragegebied arbitragerecht arbitragereglement Arbitragewet arbitratie / arbitreren / gearbitreerd arbodienst archief ArchieFwet 1995 archipel architect architectenregister archivaris arglist arglistig argumentatiemodel argumentatiemodel argumenten arrest / arresten Arrest Haviltex arrestanten arrestatie / arresteren / gearresteerd arrestatiebevel arrondissement arrondissementsparket arrondissementsrechtbank / rechtbanken articulatie / articuleren / gearticuleerd artikel / (mv.) artikelen / artikels artikel 12-gemeente artikel 17-verweer artikel 19-procedure artikel 9-procedure artikel IV-consultaties Aruba ascendenten asiel asiel bieden asielaanvraag / asielverzoek asielprocedure asielrecht / vluchtelingenrecht asielzoeker asielzoekerscentrum (AZC) assemblée Asser, Tobias Michel Karel assertief assertoire eed asset conversion asset management asset stripping assimilatiebeginsel assimilatiebeginsel associé / geassocieerde associatie / associëring / associëren / geassocieerd assumptie / assumeren / geassumeerd assuradeur assurantie / assureren / geassureerd assurantiebeding assurantiebelasting at arm's length atavisme ath atheist attributie / attribueren / geattribueerd attributiebeginsel attributief attributieve stelsel au pair audit auditoraat August Cornelis 't Hart auspicieum auteursrecht auteursrechten (©) auteurswet 1912 (Aw) authenticiteit authentieke akten authentificatie van de verdragstekst auto van de zaak autobiografie autochtoon / (mv.) autochtonen autocratie autodiefstal autokostenfictie automatische incasso automatisering autonome rechtsorde autonomie / autonoom / autonomen autonoom arbeidsrecht / zelfregulering autorisatie / autoriseren / geautoriseerd autoriteit autowrakken aval avalgever / avalist averij averij-grosse / gemene averij averij-grosse handeling baai baar geld / chartaal geld / gangbaar geld baatbelasting baattrekking badwill bagatelbepaling bagatelliseren / gebagatelliseerd bagatelvrijstelling bagatelzaak balans balansbeheer balanssanering balansverkorting baldadigheid / straatschenderij balie ballingschap ballotage bancaire liquiditeiten bandbreedte bank- en effectenrecht Bank voor Internationale Betalingen (BIB) bankbiljet bankboekje bankgarantie bankgeheim bankhypotheek / krediethypotheek bankrecht bankroet / failliet zijn bankverklaring basisaftrek basisbesluit basisherfinancieringstransacties basishypotheek basisonderwijs basisrente basistestament Bataafse Omwenteling baten-lastenstelsel batig battle of forms Bazels Comité voor het Bankentoezicht beëdigde verklaring beëdiging / beëdigen / beëdigd beëindigingsovereenkomst bebouwde kom bebouwingsvoorschriften Beccaria Beck, Ulrich bedelarij bedenktijd beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules beding van delcredere bedreigde getuige bedreiging / bedreigen / bedreigd bedreiging / bedreigen / bedreigd bedrieglijke bankbreuk bedrijf / bedrijven bedrijfsafvalstoffen bedrijfsbeëindiging bedrijfschappen bedrijfscommissie bedrijfseconomisch toezicht bedrijfsfusie bedrijfsgebonden vermogen bedrijfsgeheimen bedrijfsinventaris bedrijfsjurist bedrijfslichaam / (mv.) bedrijfslichamen bedrijfsmatig bedrijfsmilieuplannen bedrijfsopvolging bedrijfsovername bedrijfspand bedrijfsresultaat bedrijfsruimte bedrijfsschade bedrijfstak bedrijfstakpensioenfonds bedrijfsvereniging bedrog bee beeldmerk begiftigde begin van uitvoering beginselen van behoorlijke procesorde Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen (BW JJ) Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVTG) begrafenis-executeur / crematie-executeur / ëësterrenexecuteur begrafeniskosten / kosten voor lijkbezorging begraving / begraven begraving op eigen grond / begraven op eigen grond begrenzing begroten / begroting / begroot begrotingstekort begunstigde / gebeneficieerde begunstigde / verzekerde begunstigende / begunstiger begunstigende beschikking begunstiging begunstiging begunstiging / begunstigen / begunstigd begunstigingstermijn / terme de grâce behandelingsovereenkomst behandelingsplan beheer / beheren / beheerd beheer schatkist beheerder / beheerders beheersbeding bij hypotheek beheersdaad / beheersdaden beheersexecuteur / tweesterrenexecuteur beheersovereenkomst beherend vennoot / complementaris beherende vennoot behoefte behoudens behuwdkinderen bejegening / bejegenen / bejegend Bekendmakingswet (Bmw) bekentenis / bekennen / bekend bekeuring bekeuring / bekeuren / bekeurd beklag / beklagen / beklaagd beklagcommissie beklagcommissie van de Commissie van Toezicht beklagrecht beklemming beklemrecht bekrachtiging / bekrachtigen / bekrachtigd bekwaam bel belager belaging / belagen / belaagd / (oneigen.) stalken belang belangenafweging belangenbehartiging belangenmodel belanghebbenden belastbaar bedrag / zuivere inkomsten belastbaar inkomen belastbare goederen belastbare som belaste verschotten belastende beschikking Belasting op Toegevoegde Waarde (btw) belastingaangifte belastingaanslag belastingaftrek belastingdeurwaarder belastingdruk belastingen belastingfraude / fiscale fraude / belastingontduiking belastingkamer belastingplichtig belastingrechtspraak belastingschuldige belastingstelsel belastingvrije som beledigde of benadeelde partij belediging / beledigen / beledigd beleggerscompensatieregeling (BCR) beleggingsfonds beleggingshypotheek / effecthypotheek beleggingsinstellingen beleggingsmaatschappij beleggingsportefeuille beleid beleidsinformatie beleidsintensiveringen beleidsmatig moeilijk verwijderbaren beleidsnotitie beleidsregels beleidssepot beleidsterrein beleidsvrijheid belemmeringenwet Belemmeringswet Privaatrecht (Belwp) beletsel / beletselen belligerent belofte beloning / belonen / beloond bemanning bemiddelaar / (mv.) bemiddelaars bemiddeling / bemiddelen / bemiddeld bemiddelingsdeskundige / mediator bemiddelingsovereenkomst bemiddelingspoging bemiddelingsprocedure bemoeigoederen / merit-goederen benadeling van schuldeisers bench conference benchmark beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving beneficiaire eigendom beneficiaire verklaring (oneigen.) beneficie van inventaris Benelux verdrag inzake de warenmerken / Benelux-Merkenverdrag (BMV) Benelux-Gerechtshof (BenGH) Benelux-merkenbureau (BMB) Benelux-merkenrecht benevens benoemde overeenkomst / nominaatcontract benoeming / benoemen / benoemd benoemingsrecht van de OR beoordelingsruimte beoordelingstaat / conduitestaat beoordelingsvrijheid bepaalbaarheid bepaaldelijk gevolmachtigd bepaling / bepalingen beperkende werking beperkingen beperkt recht / (mv.) beperkte rechten / dochterrecht beperkt zekerheidsrecht / (mv.) beperkte zekerheidsrechten beperkte aansprakelijkheid beperkte gemeenschap van goederen beperkte noodtoestand beperkte overdrachtsbevoegdheid beperkte rechtsbevoegdheid bepleiten van eigen zaak beraad beraadslaging in raadkamer / beraadslagen in raadkamer beraming / beramen / beraamd bereddingskosten bereidheidsverklaring / zelfbindingscontract berekeningsmethodiek premielonen bergloon berisping / berispen / berispt Berner conventie beroep aantekenen / beroep aangetekend / (oneigen.) in beroep gaan beroep asiel beroep ontvankelijk beroepsaansprakelijkheid beroepsbevolking beroepschrift / (mv.) beroepschriften beroepsethiek / ethisch peil beroepsgeheim beroepsgrond beroepshouding beroepskosten beroepskracht beroepsmatig beroepsprocedure beroepstermijn Beroepswet (Berw) beroepsziekten beroving berusting / berusten / berust bes beschadigde borg beschadiging / beschadigen / beschadigd beschaving beschermbaarheid beschermd stads- of dorpsgezicht beschermd wonen beschermde titels beschermingsbeginsel beschermingsbewind beschermingscertificaat beschermingsconstructie beschikbaar gedeelte beschikbaarheid van merk beschikken / beschikt beschikking beschikking beschikking beschikking eigen middelen / BEM-clausule beschikking op bezwaar beschikkingsbevoegdheid beschikkingsdaad beschikkingshandeling / (mv.) beschikkingshandelingen beschikkingsmacht beschikkingsonbevoegdheid beschikkingstheorie Besier, Louis Christiaan beslag beslag in strafzaken beslag onroerende goederen / beslag onroerende zaken beslag op bijstand beslag op octrooi beslag op videobanden beslaglegging / beslag leggen / beslag gelegd beslagmaatregel beslagrecht beslagrekest beslagvrije voet besliscommissie beslissend bewijs beslisser beslissing beslissingsschema besloten kring besloten vennootschap (BV) besloten vennootschap in oprichting (BV io) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) besluit / (mv.) besluiten Besluit Buitengewoon Strafrecht Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Besluit op Huurlijnen en Telefonie (BOHT) besluit van algemene strekking besluitmoratorium besluitvormingsprocedure Bespiede bijstandsmoeder-arrest best evidence-regel bestaansrecht bestanddeel bestanddeel / bijzaak beste alternatief zonder overeenstemming (BAZO) bestek bestemmingsplannen bestendig gebruikelijk beding bestreden beschikking bestrijding van discriminatie bestrijdingsmiddelen besturen / bestuurd bestuur bestuur bestuurders / directeuren bestuurdersaansprakelijkheid bestuurlijke boete / administratieve boete bestuurlijke lus bestuurlijke ophouding bestuurlijke transactie bestuurlijke voorprocedure bestuursakkoord bestuursbevoegdheid bestuurscollege bestuurscompensatie / nadeelcompensatie bestuursdwang bestuursgeschillen bestuurshandeling bestuurslagen bestuursorgaan / (mv.) bestuursorganen bestuursovereenkomst bestuursovereenkomst bestuursprocesrecht / administratief procesrecht bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht bestuursrechtelijk bestuursrechter bestuursrechtspraak bestuursschadevergoeding / nadeelscompensatie bestuurstaak / bestuurstaken bestuurstaak / bestuurstaken betalende advocatuur / betalende praktijk betaling / betalen / betaald betaling door een derde betalingsbalans betalingsregeling betalingsregeling betalingstermijn betekening / betekenen / betekend betekening van een memorie van eis betekening van het arbitraal vonnis betering betering betoging / betogen / betoogd betoog / betogen / betoogd betrokkene betrokkenheid betwisting / betwisten / betwist betwisting van staat betwistingsrecht beu beunhazerij beurs van koophandel beursgenoteerde effecten beursoverval beurstijden beursvennootschappen beveiliging / beveiligen / geveiligd bevel gevangenhouding bevel gijzeling bevel tot bewaring / bevel bewaring bevel tot bewaring / bevel bewaring bevel tot bewaring / bevel bewaring bevel tot medebrenging bevelschrift bevestiging / bevestigen / bevestigd bevindingen bevoegd gezag bevoegdhedenovereenkomst bevoegdheid / bevoegdheden bevoegdheid / competentie bevoegdheidscriterium bevolkingsregister bevoorrechte schuldeisers bevoorrechte vorderingen bevordering / bevorderen / bevorderd bevrachten / charteren bevriezing / bevriezen / bevroren bevrijdende verjaring bevrijding / bevrijden / bevrijd bewaarder bewaargever bewaargeving bewaarloon bewaarnemer bewaarneming bewaarplicht bewaartermijn bewaring bewaring van recht bewezenverklaring / bewezen verklaren / bewezen verklaard bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden bewijsaandraagplicht bewijsaandraagplicht bewijsbeslissing bewijsincident bewijskracht bewijslast bewijslastverdeling bewijsleer bewijsmateriaal bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen bewijsmiddel in strafzaken / (mv.) bewijsmiddelen in strafzaken bewijsmotivering bewijsopdracht bewijsovereenkomst bewijsrecht bewijsstuk / (mv.) bewijsstukken bewijsverweer bewijsvoorschrift bewind bewindvoerder bewindvoerder bewindvoerder in surseance bewindvoerderschap bewindvoering / bewind voeren / bewind gevoerd bewonersverklaring bewoonde staat bewuste schuld bewuste schuld / culpa bewusteloos bezet gebied bezetting / bezetten / bezet bezichtiging ter plaatse / bezichtigen ter plaatse / ter plaatse bezichtigd bezit / bezitten / bezat bezitactie bezitloos pandrecht bezitsactie / bezitsvordering / bezitsaktie (oneigen.) bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen bezitsoverdracht door korte hand bezitsoverdracht door lange hand bezitsverlies bezitsverschaffing / bezit verschaffen / bezit verschaft bezitter te goeder trouw bezoekrecht bezoekrecht bezoldiging / bezoldigen / bezoldigd bezorging / bezorgen / bezorgd bezwaar bezwaar bezwaar aantekenen / bezwaar aangetekend / bezwaar maken / bezwaar gemaakt bezwaar aantekenen / bezwaar aangetekend / bezwaar maken / bezwaar gemaakt bezwaard goed / (mv.) bezwaarde goederen / bezwaarde eigendom bezwaarde bezwaarde bezwaarprocedure bezwaarschrift bezwaarschriftprocedure bezwaartermijn bezwarencommissie bezwarende rechtshandeling bezwaring / bezwaren / bezwaard bic bicameraal bieden bierclausule bigamie bij ontstentenis bij verstek veroordelen bij voorbaat bijbeding / pactum adjectum bijkantoor bijkomende straf bijkomende verbintenis bijkomende voorwaarde voor strafbaarheid bijlading bijlagen bijleggen Bijlmer noodweer-arrest bijrijder bijstand bijstandsnorm bijstandsuitkering bijstandsuitkering bijverzekering bijzonder strafrecht bijzondere bijstand bijzondere curator bijzondere onderhandelingsgroep bijzondere overeenkomsten bijzondere predispositie bijzondere rechtsgang bijzondere rechtsingang bijzondere stemming bijzondere stemming bijzondere voorwaarden bijzondere wetgever bijzondere wetgeving bijzondere ziektekosten bilateraal bilateraal verdrag bilaterale procedures billijkheid billijkheid bindend advies bindende beslissing bindende voordracht binding binnendringing / binnendringen / binnengedrongen Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) binnenschip binnentreding / binnentreden / binnen getreden binnenvaartrecht binnenwateren binnenzee biologische vader biologische vader biologische wapens bipatride blanc-seign blank wapen blauwdruk bliksemschade bloed- en ademproef bloedproef bloedschande bloedschennig kind bloedverwante / (mv.) bloedverwanten bloedverwantschap in de eerste graad bloedwraak / vendetta bloemlezing Blok, Anthony Johannes blokkade / blokkeren / geblokkeerd blokkeringsregeling bloot eigenaar bloot eigendomswilsrecht bloot rechtsfeit / (oneigen.) bloot feit blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom / nuda proprietas bode bodemattest bodembescherming bodembeslag bodemprocedure bodemrecht van de fiscus bodemrechter bodemsanering / bodem saneren / gesaneerde bodem bodemzaak bodemzaak boe boedel boedel boedelafscheiding boedelafstand boedelafstand / aanvaarding concordaat boedelbeschrijving boedelbestanddeel / boedelbestanddelen boedelkrediet boedelmenging boedelmenging boedelnotaris boedelregister boedelscheiding boedelschulden boedelverdeling boedelvolmacht boedelvordering boedelvordering Boek 1 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 4 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 5 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 7A Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 8 Burgerlijk Wetboek (BW) boekenclausule boekhouding / administratie boekjaar boekwaarde / intrinsieke waarde boekwinst boelgoed boetebeding / boeteclausule boeterente boetevrij bestanddeel bon bona vacantia bondsstaat bondsstaat bonus malus bonusaandeel / bonusaandelen boordreglement / dienstreglement boos opzet boos opzet bordeelhouder borderel / (mv.) borderellen borderel / (mv.) borderellen  borg borgstelling / borg stellen / borg gesteld borgtocht / fideiiussio borgtochtovereenkomst Bosman-arrest boswachter bouw- en woningtoezicht bouwbesluit Bouwbesluit 2003 bouwdepot / (mv.) bouwdepots bouwexploit / bouwexploot bouwfinanciering bouwhypotheek bouwrecht bouwregister bouwrente bouwrijp bouwsomlimiet bouwvergunning bouwverordening Bovag-clausule boxenstelsel boxhopping boycot / boycotten / geboycot branche brand brandbrief brandstichting / brand stichten / brand gesticht brandverzekering break-even-point break-up value brengschuld breukdeel breukdeel brevet brevetakte / originali-akte briefadres briefgeheim briefmonopolie briefstembewijs brieven van wettiging brievenbusmaatschappij brigadier broederdienst broederschap broeikasgassen broeikasgassen bromfiets bromfietsen bron van inkomsten bron van verbintenissen / (mv.) bronnen van verbintenissen bronbelasting bru brug-, sluis- en havengelden brugrecht bruikleenovereenkomst bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven bruto / bruteren / gebruteerd bruto binnenlands product (BBP) bruto collectieve uitgavenquote bruto nationaal product (BNP) bruto staatsschuld bruto staatsschuld bruto-afwikkelingssysteem brutomarge / operationele marge bruto-obligo bruto-schuldquote budgetrecht buiten faillissement buiten gerede twijfel buiten heterdaad buiten rechte buiten toepassing buitenechtelijk kind buitengerechtelijk buitengerechtelijk akkoord buitengerechtelijke bekentenis buitengerechtelijke kosten / buitengerechtelijke incassokosten buitengerechtelijke regelingen buitengerechtelijke verklaring / buitengerechtelijk verklaren / buitengerechtelijk verklaard buitengerechtelijke vernietiging / buitengerechtelijk vernietigen / buitengerechtelijk vernietigd buitengewone baten en lasten buitengewone uitgaven buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) buitengewoon opsporingsambtenaar buitengewoon rechtsmiddel / (oneigen.) bijzonder rechtsmiddel buitengewoon verlof buitenlands beleid buitenlandse akte buitenlandse betrekkingen buitenlandse strafvonnissen buitenpatronaat buitenvervolgingstelling / buiten vervolging stellen / buiten vervolging gesteld buitrecht Bunde Erckens-arrest Burberrys I -arrest Burberrys II -arrest Bureau Kabinetszaken Bureau Medische Advisering IND (BMA) Bureau rechtsbijstandvoorziening bureau voor de Industriéle eigendom (BIE) / (voorheen) Octrooiraad Bureau voor Muziekauteursrecht (Buma) Bureau voor rechtshulp bureaucratie bureaucratisch budgetmechanisme / planmechanisme Bureaus Jeugdzorg burengerucht burenrecht burenruzie burenruzie burgelijke stand burgemeester burgerarrest burgerassistentie burgerbevolking burgerlijk procesrecht burgerlijk procesrecht (BPR) / formeel privaatrecht Burgerlijk wetboek (BW) burgerlijke ongehoorzaamheid burgerlijke rechtbank burgerlijke rechten burgerlijke rechter burgerlijke rechtspraak burgerlijke staat burgerlijke stand burgerlijke stand burgerlijke vruchten burgeroorlog burgerplicht burgerschap burgerschap van de Unie burgerzaken Buro Slachtofferhulp business to business (B2B) business to consumer (B2C) buurweg C. Kelk cabotage cadeaustelsel call-geld / daggeld call-lening canon / (mv.) canons Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht capaciteit capitulatie / capituleren / gecapituleerd cargadoor / scheepsmakelaar carpooling / carpooler carport carry back, carry forward cas casco cascoverzekering cascowoning case lAw casinospel cassatie cassatie / casseren / gecasseerd cassatie in belang der wet cassatie instellen cassatieberoep / beroep in cassatie cassatiegronden cassatiemiddelen cassatierechtspraak casu quo (cq.) casuïstiek casuïstisch casus / (mv.) casussen casus belli casuspositie categoriaal caucus caucussing causa causa petendi / fundamentum causa proxima causa proxima causaal verband causale delegatie causaliteitsvraag cautie geven cautio iudicatum solvi cedent cedul / ceel cellentekort cellulair cellulair stelsel cellulaire opsluiting celstraf CEN Workshop Agreement (CWA) census / censuskiesrecht censuur / censureren / gecensureerd censuur / censureren / gecensureerd Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Centraal Planbureau (CBP) Centraal Register Vreemdelingen (CRV) Centraal Schengen Informatie Systeem (CSIS) Centraal Stembureau Centraal Testamentenregister (CTR) centrale autoriteit centrale bank centrale financiering centrale grondkamer centrale ondernemingsraad Centrale opvang Centrale opvang woningen (COW) Centrale Raad van Beroep (CRvB) centrale tegenpartij centralisatie / centraliseren / gecentraliseerd Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) centrumvoorziening certificaat certificaathouder Certificatie Autoriteit (CA) certificering van aandelen / certificeren van aandelen / gecertificeerde aandelen Certified Pension LAwyer (CPL) cessie / assignatie / assignatio cessie / cederen / gecedeerd cessionaris / (mv.) cessionarissen Chabot-arrest chantage / chanteren / gechanteerd charge Charles-Louis de Secondat baron de la brève et de Montesquieu chartaal geld charter checks and balances chemische afvalstoffen chemische wapens cheque cheque-schuld chicaneus verweer / (mv.) chicaneuze verweren Chiemsee-arrest chroniqueur chronologisch chronologisch beginsel / prioriteitsbeginsel Cicero-arrest CIF-beding cijns circulaire circulaire citaatrecht civiel / burgerlijk / privaat civiele contentieuze zaak civiele dader civiele kamer civiele lijst civiele partij civiele partij / burgerlijke partij civiele procedure / burgerlijke procedure civiele sancties civiele verdediging civiele vordering / burgerlijke vordering civilist cla claim claimrecht clandestien class action suit classificatie / klasse clausula rebus sic stantibus clausule clausule vrij van beschadigheid clearing cliënt click wrap agreement coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd coöptatie / coöpteren / gecoöpteerd coöptatiestelsel coalitie code civil / civil code codex constitutionum codicil codificatie / codificeren / gecodificeerd codificatieartikel cognitie cognitief cognitor cognossement coherentie collaterale schade collecte / collecteren / gecollecteerd collectief merk / collectieve merken collectief ontslag collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Collectieve garantieregeling (CGR) collectieve goederen collectieve interventie collectieve lastendruk collectieve sector collectieve verzekering collectieve voorzieningen collega / (mv.) collegae College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) college van afgevaardigden College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) College van Burgemeester en Wethouders (B&W) / College van B & W College van Procureurs-Generaal collegiale rechtspraak collisie / wetconflict collisierecht collocatie collocatie collusie Colportagewet (Colpw) colporteur / venter combinatiekiesdeler combinatiekorting comitologie command paper commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting commandverklaring commissariaat voor de media Commissaris van de Koning Commissaris van de Koning Commissaris van de Koning commissie commissie bezwaar en beroep Commissie De Wal Commissie Fick Commissie gelijke behandeling commissie Tabaksblat commissiedelict / handelingsdelict commissieloon commissievoorstel commissionair commissionair commissionaris Committee on Payment and Settlement Systems committent committeren / gecommitteerd commorienten Communautair Douanewetboek (CDW) communautaire wetgeving commune delict / gemene misdrijf (oneigen.) commune strafrecht / commuun strafrecht (oneigen.) communicatie / communiceren / gecommuniceerd communisme communisme comparanten comparitie na antwoord / compareren na antwoord / gecompareerd na antwoord compensatie / compenseren / gecompenseerd compensatie van de kosten / compensatie van proceskosten competentie / rechtsbevoegdheid competentie / rechtsbevoegdheid competenties competenties / bevoegdheden competitie / mededinging compilatie compilator complementair bestuur complementariteit complex compliance with the lAw compositie compromis compromis compromissoire clausule comptabele comptabiliteit comptabiliteitswet (CW) computer computeronderzoek computerprogramma conc concentratie van verweer / concentratie van weren / concentreren van verweer conceptdocument conceptietijdvak concern concessie concessie / concessiehouder concessionaris conciliatie concipiënt concipiëren / concipieerde / geconcipieerd concluderen / geconcludeerd / indienen van conclusie / ingediende conclusie conclusie / (mv.) conclusies conclusie / (mv.) conclusies conclusie na enquête conclusie van antwoord / antwoorden / geantwoord conclusie van dupliek / dupliceren / gedupliceerd conclusie van eis / eisen / geëist conclusie van repliek / repliceren / gerepliceerd conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek concordaat concubinaat concurrente crediteuren / concurrente schuldeisers concurrentiebeding concurrentiebeleid concursus condemnatoir vonnis condictie / condictio conditio indebiti conditio sine qua non (CSQN) conditionaliteit condominium confirmatoire eed confiscatie / confisqueren / geconfisqueerd conflictbemiddeling / mediation conflictenrecht conflictoplossing conformatie / conformeren / geconformeerd conformiteitseis / conformiteitsvereiste conformiteitsvereiste confrère confraterneel confraternele post confrontatie / confronteren / geconfronteerd confusie / schuldvermenging congruentie conjunctief conjunctuur connexiteit / verknochtheid connexiteitseis connexiteitsvereiste connotatie consensualisme consensualisme / contractsvormvrijheid consensualiteit conservatief / behoudend conservation zone conservatoir beslag conservatoire beperkende en vrijheidsontnemende maatregel conservatoire fase considerans consideration consignatie consignatiekas consistentie consistentiebeginsel consolidatie / consolideren / geconsolideerd consolidatie / consolideren / geconsolideerd consortium / (mv.) consortia constitutie constitutief constitutief vonnis constitutief wijzigingsvonnis constitutieve beschikking Constitutio Criminalis Carolina constitutioneel recht constitutionele monarchie constitutionele toetsing constitutum debiti alieni / cumulatieve schuldoverneming constructief construeren / geconstrueerd construeren / geconstrueerd consul consulaat consulaire ambtenaar consulaire bescherming consultatie / consulteren / geconsulteerd consument consumentenbescherming consumentenkoop consumentenprijsindex (CPI) consumentenrecht consumentenvertrouwen consummatie van het huwelijk / consummeren van het huwelijk / geconsummeerd huwelijk consumptie / (mv.) consumpties consumptief krediet consumptiegoederen cont contentieus / contentieuze rechtspraak / jurisdictio contentiosa context contextualisme contiguë zone continentaal plat(eau) contingent contingentie contra legem contra proferentem contract van plaatsvervanging contractant contractbreuk contracten contractloonstijging contractsovername contractsoverneming contractstheorie contractsvrijheid contractueel contractuele aansprakelijkheid contractuele garantie contractuele rente / contractrente contractvrijheid contradictie contradictio in terminis contradictoir vonnis / vonnis op tegenspraak contradictoir vonnis / vonnis op tegenspraak contra-enquête contra-expertise contra-indicatie contrair-KB contraprestatie / tegenprestatie contraseign contrat d'adhésion / adhesiecontract / toetredingsovereenkomst Contrat Social contributie / contribueren / gecontribueerd controlebevoegdheden controverse convalescentie / bekrachtiging convenant convenant convenant conventie conventie conventie conventie conventie / conveniëren / geconvenieerd Conventie inzake de Rechten van het Kind Conventie van Lomé conventieel beslag convergentie conversie conversie conversie / converteren / geconverteerd conversiekosten convertair convocatie / convoceren / geconvoceerd co-ouderschap copyleft copyright notice cordon sanitaire corporate governance corporate policy corporatie corporatie corporatieve staat corporatisme corps diplomatique corpus corpus corpus corpus delicti correctie / corrigeren / gecorrigeerd Correctie Langemeijer correctieve middelen correspondent corruptie coulance coupon courtage / makelaarsloon cov creative accounting crediteur met voorrang / (mv.) crediteuren met voorrang crediteur met zekerheden / (mv.) crediteuren met zekerheden crediteurencommissie crediteursverzuim / schuldeisersverzuim crematie criminalisering / criminaliseren / gecriminaliseerd criminaliteit Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland Crimineele Ordonnantiën Criminele Inlichtingendienst (CID) criminele organisatie criminele politiek criminogeen criminogene factoren criminologie criminoloog criteria van Maastricht CT-document culpa culpa in causa / dolus in causea anterieure verwijtbaarheid culpa in eligendo culpoos delict / (mv.) culpose delicten cultuurgoed / (mv.) cultuurgoederen cum amico cum annexis cum suis (c.s.) cumulatie / cumuleren / gecumuleerd cumulatie van hoofdstraffen cumulatief aandeel / preferent aandeel / (mv.) cumulatieve aandelen / preferente aandelen cumulatief beslag cumulatief preferente aandelen cumulatiestelsel cumulatieve verbintenissen / cumulatieve verplichtingen cumulatieve voorwaarden curandus / (mv.) curandi curatele curateleregister curator / (mv.) curatoren curator / (mv.) curatoren curia jus novit current ratio cyber crimes déchéance décharge déni de justice détournement de pouvoir daadstrafrecht dactyloscopisch signalement dadelijk opeisbaar dader / pleger daderprofiel daderstrafrecht dagbepaling dagbepaling dagdetentie dagelijks bestuur dagen bij een termijn daggeldlening dagtekening / dagtekenen / gedagtekend dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard dagvaarding in strafzaken dagvaarding van de koning dagvaardingsprocedure dagwissel Daily Mail-arrest Dakdekker-arrest dalrentegarantie dalweg dark number Dassonville-arrest dat is Hebreeuws databank / (mv.) databanken databankbescherming databankenrecht databankwet (DBW) datamining datieve voogdij datio in solutum / inbetalinggeving / in betaling geven / in betaling gegeven De Agostini & TV-shop i Sverige-arrest De auditu-arrest de auditu-verklaring De Bourbon-arrest de facto de iure / de jure de lege ferenda De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) de plano deadweight dealing at arm's length debat houden debet debitor cessus dec decentrale opvang (DO) decentralisatie / decentraliseren / gedecentraliseerd decentralisatie / decentraliseren / gedecentraliseerd declaratie declaratie declaratoir vonnis / sententia mere declaratoria declaratoire beschikking declaratoire stelsel declaratoire uitspraak declinatoir deconcentratie / deconcentreren / gedeconcentreerd deconfiture decriminalisering / decriminaliseren / gedecriminaliseerd deductie / deduceren / gededuceerd deelbare prestatie deelgemeenten deelgemeenteraden deelgenoot deelneming / deelnemen / deelgenomen / participatie / participeren / geparticipeerd deelnemingsvorm deelnemingsvrijstelling deelopdracht deels gegrond deeltijd deelvonnis defaillant defensie defensie defensiebeleid deficit definitief vonnis (oneigen.) deflatie deformalisering / deformaliseren / gedeformaliseerd defungeren / gedefungeerd dejuridisering / dejuridiseren / gedejuridiseerd deken / (mv.) dekens deken van het Corps Diplomatique / doyen dekkingskoop dekkingsrelatie dekkingsverhouding delegataris delegatie van bevoegdheid / delegeren van bevoegdheid / gedelegeerde bevoegdheid delegatio delegatio ad promittendum / (mv.) delegatio promittendi delegatio ad solvendum / (mv.) delegatio solvendi delictsomschrijving (DO) delinquent / delinkwent demarcatie dematerialisatie demerit-goederen demissionair kabinet democratie democratiebeginsel democratisch bestel democratisch budgetmechanisme democratische rechtsstaat demografische structuur demonstratie / demonstreren / gedemonstreerd demonstratief denuntiatie deontologie / deontologisch departement deplorabele toestand deportatie depositaris / (mv.) depositarissen deposito depositofaciliteit depositorente depossederen / gedepossedeerd depot depotrekening depreciatie derde / (mv.) derden derde graad derdenbeding / beding ten behoeve van een derde derdenbescherming derdenbeslag derdengelden derdengeldrekening / (oneigen.) derdenrekening derdenverhaal derdenverzet derdenwerking deregulering / dereguleren / gedereguleerd deregulering / dereguleren / gedereguleerd deregulering / dereguleren / gedereguleerd derelictio derhalve / weshalve derivaat / derivaten derivatief derivatief (bn.) derivatieve verkrijging / afgeleide verkrijging derogatie / derogeren / gederogeerd derogatieakte derogatieakte / vennootschapsakte derogerende werking van goede trouw derving / derven / gederfd des des Rijks schatkist desaveu / desavoueren / gedesavoueerd descendent descente desertie / deserteren / gedeserteerd designatie deskundige deskundigenbericht deskundigenonderzoek desoxiribonucleïnezuur (DNA) destructief amendement deswege detachering / detacheren / gedetacheerd detailhandel detaillist detentie detentie detentiesituatie determinisme deugdelijk deugdelijk middel deurwaarder / gerechtsdeurwaarder deurwaardersexploot / deurwaardersexploit deviantie deviatie deviezenswaps devolutief devolutieve werking van het hoger beroep/ devolutie diagnose diagonale werking van een cao diagonale werking van een CAO dichotomie dicta et promissa dictatuur dictum / (mv.) dicta diefstal diefstal met braak / (oneig.) stelen met braak diefstal met geweld dienend erf dienende dag dienst Dienst Wegverkeer dienstbetrekking dienstbevel dienstjaar dienstmerk dienstplicht diensttijd dienstverlening dienstwoning dientengevolge dieren als wezens met gevoel dierenbescherming dierenmishandeling dierenwelzijn diffamerende werking differentiële rechten differentiatie / differentiëren / gedifferentieerd digesten digitaal rechtenbeheer digitaal werk digitale handtekening dijkgraaf dijkstoel dilatoir dilemma van de twee gevangenen diligentia dimensionering (oneigen.) / dimensioneren / gedimensioneerd Dinglicher Vertrag dingtalen diplomaat diplomatiek overleg diplomatiek recht / consulair recht diplomatieke bescherming diplomatieke betrekkingen diplomatieke immuniteit diplomatieke vertegenwoordiger diplomatieke voorrechten directe belastingen directe democratie directe horizontale werking directe horizontale werking van grondrechten directe horizontale werking van richtlijnen directe vertegenwoordiging directe werking van een verdragsbepaling directeur directie dis disagio disciplinaire straf disclaimer Discodanser-arrest disconto disconto-politiek discrepantie discretionaire beschikkingsbevoegdheid discretionaire bevoegdheid / beoordelingsvrijheid / freies Ermessen discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd disculpatie / disculperen / gedisculpeerd dismembratio dispache dispacheur dispensatie disponeren dispositief dispositievereiste dissertatie dissident / (mv.)dissidenten distorsie distributie / distribueren / gedistribueerd distributie is attributie distributiegoederen Distributiewet 1939 district districtenstelsel dit wil zeggen (d.w.z.) dividend / dividenden dividendbelasting DNA-onderzoek DNA-profiel do ut des dochtermaatschappij doctoraal examen doctrine document doelgroep doelmatigheidstoetsing doeloverschrijding doelstelling doelvermogen doen plegen dogmatiek dogmatische rechtswetenschap doleus dolus indeterminatus dolus repentinus domeinnaam domiciliëring domiciliëring / domiciliëren / gedomicilieerd domiciliekeuze dominus litis donataris donateur donatie donatio inter vivos donner et retenir ne vaut donor dood door schuld doodgeborene doodslag doodsschulden doodstraf doodstraf doorhaling / doorhalen / doorgehaald doorhaling op de rol / royement doorhaling teboekstelling doorkruisingsleer doorpakken doorrijden na ongeval doorsijpelprincipe doorstart constructie doortocht doorzending / doorzendverplichting doorzendplicht doorzoeking / doorzoeken / doorzocht doping Doppelgeschäftstheorie dossier dossiernummer Kamer van Koophandel (KvK-nummer) dotatie douanekamer douanerechten douane-unie Douanewet douarie Dozy-clausule draagkrachtbeginsel / draagplicht draagmoederschap draagplichtig draagschuld draagschuld draaideurconstructie draaideurcrimineel / draaideurcriminelen dragende waarde drempelprijs driehoeksoverleg driemachtenleer driemijlsgrens dringende morele verplichting dringende reden voor ontslag Drittwirkung Droit constitutionnel / Verfassungsrecht droit coutumier droit de citation droit de préférence droit de suite / zaaksgevolg droit divin droit moral / persoonlijkheidsrechten dronkenschap dru drugs drugskoerier drukpersdelicten drukpersvrijheid dualisme dualisme dualisme dualisme dualistisch stelsel dualistische opvatting dubbele afstand dubbele belasting dubbele novatie dubbele strafbaarheid dubbele verzekering dubieuze debiteuren dublin-claim Dublin-claimant due diligence-onderzoek duel duinvorming duopolie duplicaat duplicaat van aandeel aan toonder dura lex sed lex duty to disclose duurovereenkomst / (oneigen.) duurcontract duurzaam duurzaam bouwen duurzaam gescheiden duurzame economie duurzame gebruiksgoederen duurzame ontwrichting dwalende dwaling / dwalen / gedwaald dwangarbeid dwangbehandeling dwangbevel dwangcompromis dwanglicentie dwangmiddel / (mv.) dwangmiddelen dwangmiddelen in strafrecht dwangopvoeding dwangsom / (mv.) dwangsommen / astreinte dwangverpleging dwingend bewijs dwingend recht earnings before interest and taxes (EBIT) ECB rentevoeten echéance echt echtelijke woning echtgenoot / echtgenoten echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden echtscheidingsbemiddeling / mediation echtscheidingsbeschikking echtscheidingsconvenant echtscheidingsrecht Ecofin-Raad Ecologische hoofdstructuur (EHS) economie economisch beleid economisch eigendom economisch eigendom Economisch en Financieel Comité (EFC) economisch recht economisch strafrecht Economische Controledienst economische doelmatigheid Economische en Monetaire Unie (EMU) Economische en Monetaire Unie (EMU) Economische en Sociale Raad (ECOSOC) economische gebondenheid economische integratie economische kamer economische machtspositie economische politierechter economische sancties economische sector economische unie economische waarde / onderhandse verkoopwaarde / vrije verkoopwaarde economische winst economische zone Edelachtbare (EA) educatieve maatregel (EMA) eed afleggen eed van Hypocrates / (oneigen.) eed van hippocrates EEG-executieverdrag (EEX) Eelman Hin-arrest een eendaadse samenloop / concursus idealis eenduidig advies eenheidsbeginsel eenheidsstaat eenmanszaak eenparigheid van stemmen / algemene stemmen eensgevend eensluidend afschrift eensluidend mondeling advies Eenvormige Benelux-wet op de Warenmerken (Benelux-Merkenwet) Eenvormige Beneluxwet op merken (BMW) Eenvormige Beneluxwet op Tekeningen of Modellen (BTMW) eenvoudige aanwijzing eenvoudige bankbreuk eenvoudige belediging eenzijdige brief eenzijdige overeenkomst eenzijdige rechtshandeling eer en goede naam eerbaarheid eerbiedigende werking van een wet eerbiediging / eerbiedigen / geërbiedigd eerherstel eerste aanleg (ea) / eerste instantie Eerste Coördinatierichtlijn voor het bankwezen eerste en enige instantie eerste lijst eerstgeboorterecht Eeuwig edict effect sorteren / effect gesorteerd effecten effectenbeurs effectenhandel effecteninstellling effectenkredietinstellingen (Eki's) effectenrecht effectieve geschillen beslechting effectieve waarde effectieve wisselkoersen (nominaal en reëel) effectiviteit effectiviteit effectiviteitsbeginsel effectus civilis e-gambling eigen behoud / retentie eigen bijdrage eigen gebrek eigen risico eigen schuld benadeelde eigen vermogen eigen waarneming eigen weg eigenaar / eigenaresse eigenbeslag eigendom eigendomsakte / overdrachtsakte eigendomsbeperking eigendomsbewijs eigendomsoverdracht eigendomsrechten eigendomsverkrijging eigendomsverlies eigendomsvoorbehoud eigenlijke bewijskracht / materiële bewijskracht eigenlijke eigenrichting eigenlijke rechtspraak / contentieuze jurisdictie eigenmachtig optreden eigenrichting / eigen rechter spelen eilandenregeling van de Nederlandse Antillen (ERNA) eilandsraad eindbelasting eindbeschikking eindbeslissing einde faillissement einde surseance van betaling eindheffing Eindhovense brandstichter-arrest eindonderzoek einduitspraak einduitspraak  eindvonnis Eingriffsverwaltung Einzelfallgerechtigkeit eis in conventie eis in de hoofdzaak / principale eis eis in reconventie eis in strafzaken eiser / eisende partij eiser in cassatie eiser in reconventie elasticiteit van de eigendom electoraat Electriciteit-arrest electriciteitsraad Electronic Commerce Platform (ECP) Electronic Data Interchange (EDI) elektriciteitswerken elektronisch geld / elektronische portemonnee / chipcard elektronisch toezicht elektronisch vertrouwen elektronische handel elektronische handtekening elektronische overheid / elektronisch bestuur elektronische snelweg element emancipatie / emanciperen / geëmancipeerd emb embargo embargo embargo emigratie / emigreren / emigreerde / geëmigreerd emissie / uitgifte emissiesyndicaat emittent / (mv.) emittenten Emmense bromfietser-arrest emolumenten empirisch empirisme EMU-saldo EMU-schuld EMU-schuldquote EMU-schuldquote enclave / (mv.) enclaves encryptie endossement / rugtekening / endosseren / geëndosseerd enerzijds enforcement action enig verhaal enige en hoogste instantie enkelvoudig testament enkelvoudige kamer enquête enquêtecommissie enquêtegriffier enquêterecht enquêterecht enquêterecht enquêterecht entameren entiteit / (mv.) entiteiten entrepôt enuntiatief epitheton / (oneigen.) epitheon / epithon e-procurement equipage equivalentiebeginsel ere-ambt ereloon / honorarium erestraf erfafscheiding erfdeel bij versterf erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten erfdienstbaarheid van inbalking en inankering erfgenaam / (mv.) erfgenamen erfgrens erfhuis erflater Erfolgshaftung erfopvolging erfopvolging bij versterf erfpacht / (oneigen.) erfpachtrecht erfpachter erfpachtrecht erfrecht erfscheidingen erfstelling erga omnes erkenning / erkennen / erkend erkenning van een natuurlijk kind erkenning van kind ernstige bezwaren ernstige gebreken ervaringsregels erven / geërfd escrow-contract essentialia essentieel estate-planning esthetisch estoppel-beginsel estuarium et al. ethicus etnische minderheden EU-advocaat eudemonisme eur Euratom euro / € Euro Banking Association (EBA) European Currency Unit (ecu) European Electronic Signature Standardization Initiative (EESSI) Europees Monetair Stelsel (EMS) Europees Monetair Stelsel (EMS) Europees Monetair Stelsel (EMS) Europees aanhoudingsbevel Europees Defensieagentschap Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) Europees Hof van Justitie (EHvJ) / (oneigen.) Europese Hof van Justitie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) Europees mededingingsbeleid Europees Monetair Stelsel (EMS) Europees Octrooi Europees Octrooiverdrag (EOV) Europees Parlement (EP) Europees recht / gemeenschapsrecht Europees Sociaal Fonds (ESF) Europees Sociaal Handvest (ESH) Europees Stelsel van Centrale banken (ESCB) Europees uitleveringsverdrag (EUv) Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging (EVOS) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Europese Akte (EAK) Europese Centrale Bank (ECB) Europese Centrale Bank (ECB) Europese Commissie (EC) Europese Conventie ter bescherming van de Rechten van de Mens Europese Economische Ruimte (EER) Europese Economische Ruimte (EER) / (oneigen.) Europese Ruimte Europese Gemeenschap Europese Gemeenschap (EG) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) Europese gevangenisregels Europese Grondwet / Grondwet voor de Europese Unie Europese integratie Europese interne markt Europese kaderwet Europese marktintegratie Europese Raad Europese Richtlijn Europese Richtlijn 77/187/EEG Europese staten Europese Unie (EU) Europese Unie (EU) Europese Vrijhandels Associatie (EVA) Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) / European Free Trade Organization (EFTA) Europol euthanasie evacuatie / evacueren / geëvacueerd evaluatie / evalueren / geëvalueerd evaluatieve term / (mv.) evaluatieve termen evenredigheidsbeginsel evenredigheidsbeginsel eventualiteitsbeginsel evictie evident evocatie evocatierecht ex aequo et bono ex ante ex ante-toezicht ex lege ex nunc ex officio ex post-toezicht ex tunc excès de pouvoir excedent excedent-aansprakelijkheidsverzekering exceptie exceptie van litispendentie exceptief verweer voeren exceptio dilatoria exceptio doli exceptio non adimpleti contractus (ENAC) exceptio peremptoria exceptio plurium concumbentium excipiënt excipiens exclave exclusief exclusieve bevoegdheid exclusieve economische zone (EEZ) exclusieve werking exclusiviteit excommercialiteit excusatie excussie ex-echtgenoten executabel executant executele executeur / (oneigen.) executeur testamentair executeur testamentair salaris executeursbenoeming executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd executief executiegeschil executie-indicator executiekosten executiemaatregelen executiemiddel executierecht executierechter executieverkoop / executiorale verkoop / gerechtelijke verkoop executiewaarde executoirverklaring / exequator executoriaal beslag / uitvoerend beslag executoriale fase executoriale titel exemplatief / exemplarisch exequator / exequatur exequaturprocedure exh exhaustief exhiberen / geëxhibeerd exhibitieplicht exhibitionisme exhibitum exigentie exogene toetsing exoneranten exoneratie / exonereren / geëxonereerd exoneratieclausules / exoneratiebedingen expediteur expeditie expeditie expeditieovereenkomst expert / deskundige expertise expertisekosten expiratie / expireren / geëxpireerd expiratiedatum expiratiedatum / vervaldag / maturiteit expliciet exploitant / uitbater exploitatie / exploiteren / geëxploiteerd exploitatiekosten exploitatieovereenkomsten exploitatierecht exploitatieverordeningen exploot / exploit / (mv.) exploten exposé exposure expresiones autoincriminatorias expromissie / expromissio expurgatie extended coverage extenderen / geëxtendeerd extensie extensief uitleggen / extensieve interpretatie externe handelspolitiek externe werking externering / externeren / geëxterneerd exterritorialiteit extinctief extinctieve verjaring extract / extraheren / geëxtraheerd extractierecht / recht sui generis (oneigen.) extra-judiciële zaak extralegaal extramuraal extra-ordinair extraparlementair kabinet extrapoleren fabrieksgeheim faciliteiten / faciliteren / gefaciliteerd faciliteitengemeente factoor factoring factum factuur / faktuur (oneigen.) / facturen (mv.) facultatief facultatief protocol facultatieve clausule facultatieve verbintenis failliet failliet / failleren / gefailleerd faillietverklaring / failliet verklaren / failliet verklaard faillissement faillissementsfraude faillissementspauliana faillissementsrecht faillissementsrekest faillissementsvonnis Faillissementswet (Fw) faillissementszitting fair play fair trial fair use fait d'excuse fait materiel falsaris Familiapress-arrest familiebetrekkingen familierecht familierechtelijke betrekking familievennootschap familievereniging family life fascisme fatale termijn fatsoensnorm / normen van fatsoen favor executionis favor testamenti favorabel recht federalisme federatie Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) feestdagen fei feitelijk handelen feitelijke beslissing feitelijke grondslag feitelijke handeling / feitelijk handelen / feitelijk gehandeld feitelijke toedracht feitenmateriaal feitenrechter feitenverslag Felix - Aruba-arrest feodaal feodalisme / feodaliteit Ferdi E-arrest fiat / fiatteren / gefiatteerd fiat correcto fiat executie fiat justitia, pereat mundus fictie fictief rendement fictieve opzegtermijn fictieve weigering fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking fideï-commissaire goederen fideï-commissaire makingen fidei-commis de residuo fides fiducia cum amico fiducia cum creditore fiduciaire eigendomsoverdracht fiduciaire overdracht fiduciaire titel fiduciaverbod file fileverkeer filiaal filiatie filmwerk finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten financiële bijsluiter financiële instelling financiële verantwoording afleggen financiële verhouding Rijk-gemeenten financiën financial lease financial-planning financieel conglomeraat financieel-economische en bancaire adviezen financieringstekort financieringsvoorbehoud firmant firmaverklaring first offender fiscaal recht / belastingrecht fiscaal strafrecht fiscale boete Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) fiscale lijfrenteclausule fiscale partner fiscale privileges / fiscale voorrechten fiscale reserve fiscale waarde fiscalist fiscus / belastingdienst fixatie / fixeren / gefixeerd flagrant flatexploitatiecoörperatie flessentrekkerij flexibel testament flexibiliteit flexibiliteitsbeginsel flitsscheiding floaters floaters floating-vote Flora- en faunAwet (FFW) Foba-toren foltering / folteren / gefolterd / marteling / martelen / gemarteld fonds / (mv.) fondsen Fonds Economische Structuurversterking (FES) fonds luchtverontreiniging fondsvormingsstelsel fonogram for forain force majeure forens forensenbelasting forensis forensisch onderzoek Forensisch Psychiatrische Kliniek forensische psychiatrie forfaitair bedrag / forfait forfaitaire vergoeding formaliteit formateur formatie formeel belastingrecht formeel omschreven delict / formele delictsomschrijving formeel recht formeel strafrecht / strafprocesrecht formele beginselen formele bron formele ontbinding / formeel ontbinden / formeel ontbonden formele overeenkomst formele procestaal formele rechtskracht formele rechtszekerheid formele vraag formele vragen formele waarheidsvinding formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin formele wetgever formele wetgeving formulier fortuin forum / (mv.) fora forum rei forum sitae forumkeuze fotokopie fourneerplicht fournissement / fourneren / gefourneerd foutvracht fractie / (mv.) fracties fractie / (mv.) fracties fractieleider / fractie-voorzitter fractioneren / gefractioneerd franchise franchising franco Franse Revolutie fraude / frauderen / gefraudeerd frauduleus fraus legis free alongside ship (FAS) free from particular average (FPE) free of capture and seizure (FC&S) Free of Particular Average (FPA) free on board ship (FOB) Free On Rail (FOR) Free On Truck (FOT) freelancer frustratoir fulltime functieprofiel functiewaardering functionaris / agens functioneel functioneel daderschap functionele decentralisatie functionele spreiding van staatsmacht fundament / funderen / gefundeerd fundamentalisme fundamentele mensenrechten fundamentele rechten fundamentum petendi fundatie fundering fungeren fungibel furtum usus fusie / fuseren / gefuseerd fusie- en overnamerecht fusiegedragsregels Fusieverdrag van de Europese Unie / Europees Fusieverdrag (EFV) fusillade / fusilleren / gefusilleerd fysiek daderschap fysieke infrastructuur fysieke levering gage garant staan Garantenstellung garantie / garanderen / gegarandeerd garantiestelling / garant stellen / garant gesteld garantievermogen garantievoorwaarden garantverklaring Gaskin-arrest geërfde geëxcipieerde geïnsinueerde geïntervenieerde geïntimeerde / verweerder / gedaagde in hoger beroep geachte geadresseerde geappelleerde geappelleerde beslissingen gearresteerde geassocieerde landen geassumeerde deskundige geassureerde geavaleerde geb gebiedende normen gebodsactie gebonden beschikking gebonden bevoegdheid gebonden eigendom gebonden reserves / niet-uitkeerbare reserves geboorteaangifte geboorteakte gebouw / gebouwen gebrek aan baten gebrek aan empathie gebrekkig product gebrekkige zaak / gebrekkige zaken (mv.) gebroken boekjaar gebruikersrecht gebruiksmodellenrecht / klein-octrooirecht gebruiksovereenkomst gebruiksrecht gebruiksregels gebruiksvergoeding gebruiksverplichting gecauseerde schuldbekentenis geconsolideerde jaarrekening / groepsjaarrekening geconsolideerde rechten geconsolideerde schuld gedaagde gedecentraliseerde eenheidsstaat gedeeltelijke ontbinding / gedeeltelijk ontbinden / gedeeltelijk ontbonden gedekt verweer gedekt vormverzuim gedekte beschikking / gedekt besluit gedektverklaring gedelegeerde gedeponeerd merk gedeputeerde staten (GS) gederfde inkomsten gederfde winst / lucrum cessans gedetineerde / gevangene geding gedogen / gedoogd gedoogbeleid gedoogbeschikking gedoogdenregeling gedoogplicht gedoogwet / gedoogwetten (mv.) gedraging / gedragen gedragscode Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) gedragscode  gedragsdeskundige gedragsnormen gedragsregels gedwongen tussenkomst gedwongen verkoop / afgedwongen verkoop (oneigen.) gedwongen verrekening gedwongen winkelnering geest der wet geestelijk eigendom geestelijke stoornis geestelijke verzorging geestvermogens gefixeerde zitting gegereerde gegeven / (mv.) gegevens gegevensbescherming gegevensbescherming gegevensuitwisseling / informatie-uitwisseling gegrond gehandicaptenparkeerkaart gehandicaptenvoertuig geharmoniseerde prijsindex (HICP) geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament geheimhouders geheimhoudingsbeding geheimhoudingsovereenkomst / geheimhoudingsverklaring geheimhoudingsplicht / geheimhoudingsverplichting geheimschennis gehengen en gedogen gehoor gehoormedewerker gekozen woonplaats / gekozen domicilie gekwalificeerd certificaat / gekwalificeerde certificaten gekwalificeerd delict / gekwalificeerd misdrijf gekwalificeerde meerderheid van stemmen gel gelaagde structuur gelaedeerde partij / geledeerde persoon / laedens geldboetecategorie / geldboetecategorieën (mv.) geldelijke steun gelden als geldige titel geldigheid geldigheidsduur geldingsbron van het recht geldlening / geld lenen / geld geleend geldmarkt geldmarktpapier geldschieter geldstraffen geldvervalser (oneigen.) geldvervalsing / geld vervalsen / geld vervalst geldvordering gelede normstelling geleden verlies geleden verlies geleide contract geliberaliseerde gemeenten gelijk loon gelijke behandeling gelijke werking gelijkheid der mensen gelijkheid van wapens gelijkheid voor de wet gelijkstelling / gelijk stellen / gelijkgesteld gelijktijdig overlijden gelijkwaardig gelimiteerde order geliquideerde kosten geliquideerde salaris geloofsbrieven / accreditieven geluidshinder geluidsoverlast Geluidswagen Oegstgeest-beslissing gemachtigde / gevolmachtigde / procurator gemachtigde / gevolmachtigde / procurator  gemandateerd gematigd gematigd inquisitoir gemeen recht gemeengevaarlijk gemeengevaarlijk delict gemeenschap van goederen gemeenschap van vorderingsrechten Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) gemeenschappelijk buitentarief gemeenschappelijk eigendom / gezamenlijk eigendom gemeenschappelijk eigendom / medeëigendom gemeenschappelijk motorwaarborgfonds gemeenschappelijke handelspolitiek gemeenschappelijke huishouding gemeenschappelijke markt Gemeenschappelijke regeling gemeenschapsmerk gemeenschapsmerkenverordeningen gemeenschapsoctrooien gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) gemeenschapstrouw gemeente gemeente onder curatele gemeentebegroting gemeentebelastingen gemeentebestuur gemeentebestuur gemeentebestuur gemeentefonds gemeentegarantie Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) gemeentelijke indeling gemeentelijke Kredietbank (GKB) gemeentelijke sociale dienst gemeentelijke verordening / gemeenteverordening gemeenteontvanger gemeentepolitie gemeenteraad / gemeenteraden (mv.) gemeentesecretaris Gemeentewet (Gemw) gemeentezang gemene heg gemene muur gemene recht / rechtersrecht gemene weg gemenebest gemengd bedrijf gemengd goederenvervoer gemengde overeenkomst gemengde statuten gemengde verzekering gemitigeerde verzendtheorie gemoedsbeweging gemoedsbezwaren generaal pardon General Agreement on Tariffs en Trade (GATT) / Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel General Agreement on Tariffs en Trade (GATT) / Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel General Public Licence (GPL) generale preventie generalisatie / generaliseren / gegeneraliseerd / veralgemenen / veralgemeend generaliteit generering / genereren / gegenereerd generieke verbintenis / genusverbintenis / soortverbintenis generieke vrijstelling genocide / volkenmoord genoegzaamheid genot genotsrechten / gebruiksrechten genotsvergoeding gentlemen's agreement genuine link-theorie genus non perit genuskoop / soortkoop genuszaak geo geobjectiveerde bestanddelen / (oneigen.) geobjectiveerde elementen geoorloofde oorlog / bellum iustum geopposeerden georganiseerd overleg georganiseerde misdaad georganiseerde staking geplaatst kapitaal geprivilegieerd delict Gerardus Antonius van Hamel gerecht gerecht in eerste aanleg Gerecht van eerste aanleg gerechtelijk akkoord gerechtelijk akkoord  gerechtelijk bewaarder gerechtelijk schrijven gerechtelijk verbod gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gerechtelijk wetboek gerechtelijke bewaring gerechtelijke erkentenis gerechtelijke fase gerechtelijke geneeskunde / forensische geneeskunde gerechtelijke inbewaringstelling gerechtelijke incassokosten gerechtelijke intresten gerechtelijke lijkschouwing / autopsie gerechtelijke lijkschouwing / gerechtelijke sectie / autopsie / doodschouw / obductie gerechtelijke ontkenning gerechtelijke ontkenning  gerechtelijke plaatsopneming gerechtelijke politie gerechtelijke procedure gerechtelijke rangregeling gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie gerechtelijke uitwinning / gerechtelijk uitwinnen / gerechtelijk uitgewonnen gerechtelijke vernietiging / gerechtelijk vernietigen / gerechtelijk vernietigd gerechtigde gerechtsauditeur / gerechtsauditeurs (mv.) gerechtsdeurwaarderswet (GDW) gerechtshof / gerechtshoven (mv.) gerechtssecretarissen gerechtvaardigd vertrouwen gerechtvaardigd vertrouwen gerede betaling gereed gereed geld geregelde troepen geregistreerd partnerschap geregistreerde akte geregistreerde arbeidsreserve geregistreerde onderhandse pandakte geregistreerde partners geregistreerde werkloosheid gerekwireerde / gerequireerde gerendeerde gerent gerichte rechtshandeling geriefsverbetering Gesamtakt geschil geschil / dispuut / (mv.) geschillen / disputen geschillen van rechtsmacht geschillenbeslechting geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies geschillenregeling geschriften geschriften  geschriftenbescherming Gesinnungs-strafrecht geslachtsnaam gesloten systeem / gesloten stelsel / gesloten rechtsstelsel gestaffeld percentage gestanddoening / gestand doen / gestand gedaan gesticht gestio gestor negotiorum gestort kapitaal gestrafte getaxeerde polis getrapte verkiezingen getuige à charge getuige à décharge getuige-deskundige getuigen getuigen à charge getuigengeld getuigenis van horen zeggen / getuigenis de auditu getuigenlijst getuigenverhoor / (mv.) getuigenverhoren getuigenverklaring getuigplicht getuigschrift gev gevaarlijke afvalstoffen gevaarlijke stoffen gevaarlijke zaak gevaarsobject gevaarzetting gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden gevangenis / gevangenissen (mv.) gevangenisstraf gevangeniswezen gevangenneming / gevangennemen / gevangengenomen gevarendriehoek gevoegde partij gevolg van tekortkoming in de nakoming gevolgschade gevolmachtigd agent gevonden zaak gewaarborgde rechten van de mens gewapende macht geweld geweldpleging geweldsdelicten / geweldsmisdrijven geweldsinstructie geweldsmonopoly gewest gewestelijk arbeidsbureau gewetensbezwaar gewetensbezwaren gewetensgeld gewichtige redenen gewichtige redenen gewone gang der huishouding gewone meerderheid gewone meerderheid gewone rechtsmiddelen gewoonte / ongeschreven recht gewoontedelict gewoontedrinker gewoonteheling gewoonterecht gezag van gewijsde gezaghebber gezaghebber  gezagsdragers gezagsverhouding gezagvoerder gezamelijke verzoekschrift gezamenlijk ouderlijk gezag gezamenlijke huishouding voeren gezant gezel gezinsbescherming gezinsbijstand gezinshereniging gezinshoofd gezinsvoogd gezinsvoogdij gezinsvorming gezondheid en welzijn Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) Gezondheidsraad (Gr) gezondheidsrecht Gezondheidswet gezondheidszorg gift onder last giften / schenkingen / schenken / geschonken gijzelaar gijzeling / gijzelen / gegijzeld gijzeling / gijzelen / gegijzeld giraal geld girale betaling / giraal betalen / giraal betaald global tax minimization globale richtlijnen / globale richtsnoeren globalisering godsdienstvrijheid godslastering goed / (mv.) goederen goed huisvader goed koopmansgebruik goed werkgeverschap goede diensten goede mannen goede procesorde goederenrechtelijk recht / goederenrechtelijk zekerheidsrecht goederenrechtelijke effecten goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht goederenvervoer goedkeuring goedkeuringsverplichting Goedkeuringswet bewijsverdrag 1970 (Gw Bv 1970) Goedkeuringswet verdrag betreffende de Europese unie (Gw Eu-Verdrag) goedschrift going concern going concern gokken / gegokt goodwill Goodwin-arrest goudclausule gouden handdruk gouden handdruk / vertrekpremie gouvernementshotel grafschennis grammaticale interpretatie gratie verlenen gratiebeleid Gratiewet (Gratw) gratis admissie / prodeo-behandeling gre gremium grensbewaking Grensbewakingscirculaire (Gc) grenshospitium grensoverschrijdende bedreigingen grensoverschrijdende criminaliteit grenspalen verplaatsen grief / (mv.) grieven grievenstelsel griffie / (mv.) griffies griffie / (mv.) griffies griffie / (mv.) griffies griffiegeld griffier / (mv.) griffiers griffierechten / griffiekosten / vast recht grijs maken van een beslag grijze lijst bij algemene voorwaarden groene kaart Groep van Tien (G10) groepsaansprakelijkheid groepskiesdeler groepsmaatschappijen groepsondernemingsraad groepsverband groetend, t.t. grondexploitatie grondhouding grondkamers grondrechten grondrente grondslag grondslagstelsel grondwaterheffingen Grondwaterwet (GWW) Grondwet (GW) grondwetgever grondwetswijziging grondwettelijkheid grondzaken Groninger akte groot onderhoud grootboek groothandel grootrecht grosse / (mv.) grossen grosse van de veilingakte grosso modo grote leugen grote visakte grove nalatigheid grove schuld / lata culpa guerrilla Guldemond-Noordwijkerhout-arrest gunstige bepaling Haags betekeningsverdrag (HBv) haalschuld haatpagina Habeas-Corpus Habeas-Corpus-rechter hacking / hacken / gehackt Haftung / verhaalsaansprakelijkheid Hague Rules 1922 Hague-Visby Rules halsmisdrijf / halsmisdaad HALT-afdoening HALT-project hamsteren handboeien handel handelaar / (mv.) handelaren handelen met de gefailleerde schuldenaar handelend onder de naam (hodn) Handelingen Handelingen handelingsbekwaam / handelingsbekwaamheid handelingsbevoegd / handelingsbevoegdheid handelingsonbekwaamheid handelingsonbevoegd handelsagent handelsbalans / goederenbalans handelsbank handelsbelemmeringen handelsgebruiken handelskoop handelskrediet handelsnaam / (mv.) handelsnamen handelsnaamrecht Handelsnaamwet (HNW) handelsovereenkomst handelspapier handelsrecht handelsregister handelsregisterwet 1996 (Hregw) handelsreiziger / handelsvertegenwoordiger handgeld handhaving / handhaven / gehandhaafd handhaving van de openbare orde handhaving van recht / rechtshandhaving handhaving van regels handlichting handschrift handtekening / firma handvat / handvatten handvest Handvest der Verenigde Naties handvest van de grondrechten hantering / hanteren / gehanteerd har hard rijden harddrugs harde uitsluitingsclausule hardheidsclausule Hare Majesteit de Koningin harmonisatie / harmoniseren / geharmoniseerd harmonisatiewet harmonisering / harmoniseren / geharmoniseerd hasj havenschap Haviltex-arrest headhunting hechtenis hedge-fondsen hedging heemraad / hoogheemraad heemraadschap heenzending / heenzenden / heen gezonden heerlijke rechten heerlijkheid heerlijkheid  heersend erf heffingsgrondslag / maatstaf van heffing heffingsrente heimelijk overleg heling / heler / helen / geheeld Hendrik Jan Smidt hennep hennepkwekerij herbelening herbouwclausule herbouwwaarde hereditatis petitio herenakkoord herhaalde aanvraag herinnering / (mv.) herinneringen herinrichtingskosten herinrichtingsrente herkapitalisatie herkomstland / land van herkomst herleving ouderlijk gezag heroverweging herprolongatie herrekening / herrekenen / herrekend herroeping / herroepen herroeping van vonnis herstel in de vorige toestand herstel in het gezag herstel van solvabiliteit herstelexploot herstelkosten / herstellingskosten (oneigen.) herstelperiode herstelperiode herstelvonnis herstelwetgeving hertaxatie hertrouwen / hertrouwd hervatting rechtsgeding / het rechtsgeding hervatten herverkaveling / herverkavelen / herverkaveld herverpanding / herverpanden / herverpand herverzekering hervorming / hervormen / hervormd herwaarderingsreserve herwissel herziening / revisie heterdaad heterogeen heteronoom / heteronomie heteronoom arbeidsrecht / statelijk arbeidsrecht heteronoom recht hetzelfde feit heuristiek hiërarchie hiërarchisch hic et nunc high court Himalaya-clausule hinder hinderwetvergunning hoeve Hof van Discipline (HvD) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) hofhouding Hofland-Hennis-arrest Hoge Colleges van Staat Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Hoge Raad (HR) hoger beroep instellen / hoger beroep ingesteld / (oneigen.) in beroep gaan holding Holland-routing Hollende kleurling-arrest hom homogeen homohuwelijk homologatie / homologeren / gehomologeerd hondenbelasting honorair honoreren honorering / honoreren / gehonoreerd hoofdbedrijfschappen hoofdberoep hoofdbestuur hoofddebiteur hoofdelijke aansprakelijkheid hoofdelijke gebondenheid / hoofdelijk verbonden zijn hoofdelijke verbintenis hoofdelijkheid hoofdofficier van justitie (HOvJ) hoofdonderzoek hoofdpartij hoofdproductschappen hoofdschuldenaar bij borgtocht hoofdsom / (mv.) hoofdsommen / hoofdsomma hoofdstad hoofdstembureau hoofdstraffen hoofdverbintenis hoofdverblijf hoofdvordering hoofdvragen / materiële, vragen hoogheemraadschap hoogopschietende bomen hoogstpersoonlijke rechten hoogverraad hoor en wederhoor hoor en wederhoor / audi et alteram partem hoorplicht hoorzitting horen horen horigheid horizontalisering hotel hotelhouder / logementhouder houden houder / detentor houderschap / detentie houdstermaatschappij houtvester huis en erf huis kraken / gekraakt huis huis van bewaring huis van Thorbecke huisarrest / elektronische detentie huiselijk geweld huisgenoot huishoudelijk reglement huishoudelijke afvalstoffen huishoudgeld huismacht huisraad huisrecht / huisvrede huisregels huisvestingsvergunning huisvestingsverordening Huisvestingswet (Huisvw) huisvredebreuk huiszoeking huiszoekingsbevel huiszoekingsmandaat hulp bij zelfdoding hulpgriffier / adjunct-griffier hulploon hulpofficier van justitie (HOvJ) hulppersonen hulpverlener hulpverlening aan de vijand hulpverlening aan schepen hulpzaak / (mv.) hulpzaken Humaan Immunodeficiëncy Virus (HIV) humanisme humanistische tradities humanitaire interventie huur en verhuur huur met recht van koop / huren met recht van koop / gehuurd met recht van koop huur van bedrijfsruimte huur van huizen huur van woonruimte huurbeding huurbescherming huurcerter huurcommissie huurder huurgebrek huurkoop huurovereenkomst / huurcontract Huurprijzenwet woonruimte (HPW) huurrecht / woonrecht huursubsidie huurverhoging huurwaardeforfait huurwet (HW) huw huwbaarheid huwelijk huwelijk met de handschoen huwelijksaangifte huwelijksbeletsel huwelijksbevoegdheid huwelijkse voorwaarden huwelijksgemeenschap huwelijksgoederenregime huwelijksgoederenregister huwelijkstoestemming huwelijksverbod huwelijksvereisten huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht hybride hybride hypotheek hygiëne en veiligheid zweminrichtingen hypnose hypothecair beding hypothecaire inschrijving hypothecaire leningen hypotheek hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd hypotheekakte hypotheekaktekosten hypotheekgarantie hypotheekgever hypotheekhouder / hypotheeknemer hypotheekovereenkomst hypotheekrecht hypotheekregister hypotheekrente hypotheekstelling / hypotheek stellen / hypotheek gesteld i/a-ratio id est (i.e.) id quod interest idem (id.) identificatie / identificeren / geïdentificeerd identificatieplicht Ierse stelsel ijklat / ijklatten Ijzerdraad-arrest Ik opa testament ik-vader-testament illegaal / (mv.) illegalen illegale handel immateriële schade / ideële schade immigratie / immigreren / geïmmigreerd Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) immuniteit impairment impeachment imperatief imperatieve verbeurdverklaring / verplichte verbeurdverklaring imperialisme impertinent impetrant impetreren / geïmpetreerd implementatie / implementeren / geïmplementeerd impliciet impossibilium nulla obligatio (est) imprévision improbatie / improberen / geïmprobeerd impulsief / Impulsiviteit imputatie bij giften imputatieregel / toerekeningsregel in abstracto in beginsel in beraad nemen in casu (ic) in concreto in confesso in de geest der wet in de wandelgangen in dienstverband in dorso in dubio pro reo in extenso in extremis in fraude creditorum in goede justitie in het ongerede raken in kracht van gewijsde in limine litis in loco (i.l.) in locum cedentis in natura in persoon In portefeuille hebben In portefeuille hebben in primo in rechte in rechte verklaren In rem actio / actio in rem ins in solidum in strijd met de goede zeden in strijd met de wet / strijdig met de wet in voorlopige hechtenis stellen inbeslagneming / in beslag nemen / in beslag genomen inbewaringgeving / in bewaring geven / in bewaring gegeven inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld inboedel / inventaris inboedelverzekering inboeking bij beklemming inbreiding inbreidingsplan inbreng inbreng inbreuk inbreuk op een recht inbreukverboden inburgering / inburgeren / ingeburgerd inburgeringsonderzoek incasseren incasso / incasseren / geïncasseerd incassobureau incassocheque / incassowissel incassoprocedure incassoprovisie incest incestdader behandeling incident incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep / (oneigen.) incidenteel beroep incidenteel vonnis incidentele verwerking incidentele vordering inclusief incognito incompetentie inconstitutioneel incontestabel incorporatierecht incoterms incriminatie / incrimineren / geïncrimineerd incumbent / incumbents (mv.) indaging indemniteit / indemneren / geïndemneerd indemniteitsbeginsel indemniteitswet indeplaatsstelling / indeplaatsstellen / indeplaats gesteld index / (mv.) indices indexatie / indexeren / geïndexeerd indexering van alimentatie indexpolis indicatief indicatief bodemonderzoek indijking / indijken / ingedijkt indirect bewijs indirecte belasting indirecte reële executie indirecte schade indirecte vertegenwoordiging individualisering / individualiseren / geïndividualiseerd individualiseringstheorie individualisme individueel klachtrecht individueel merk Individuele Keuze in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP) inductie / induceren / geïnduceerd indult industriële eigendom industriële rechten inertieverkoop infamie inferieure making infiltratie / infilteren / geïnfiltreerd infiltratie / infiltreren / geïnfiltreerd  inflatie inflatiecorrectie informant / tipgever informateur informaticarecht / ICT-recht / IT-recht Informatie Communicatietechnologie (ICT) informatiebord informatieplicht van executeur-testamentair informatieplicht van patiënt informatierecht informatierecht informatierecht informatieve voorfase informatievrijheid informed consent informele vereniging infrastructuurvergunning ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld ingeland ingezetenen ingezetenschap ingijzelingstelling inh inhaaldagvaarding inhabiliteit inhechtenisneming Inherent inhoudingsplichtigen inhuldiging / inhuldigen / ingehuldigd initiële wetsvoorstel initiatiefrecht van de ondernemingsraad initiatieFwetsvoorstel injunctie injunctiebevel injuria injustice manifeste inkijkoperatie inklaring inklimming / inklimmen / ingeklommen inkomen inkomensvereiste inkomstenbelasting (IB) inkomstobligatie inkoopsom inkorting inkorting door vruchtgebruik inkwartiering / inlegeren inleiding / introductie inleidingsbrief inlener inlening / inlenen / ingeleend inlichting / inlichten / ingelicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingencomparitie inmijning / inmijnen / ingemijnd innerlijke waarde der wet innocens inpandgeving / in pand geven / in pand gegeven inquisitoir strafproces / onderzoekend strafproces inrichting Inrijden op agent-arrest inroeping van staat / inroepen van staat inscharing van vee / inscharen van vee / ingeschaard vee inschrijving op de rol / inschrijven op de rol / op de rol ingeschreven inschrijving van een merk / merk inschrijven / ingeschreven merk inschrijvingsadres inschuld insertie insider trading insinuatie insluitingsfoullering insolventie Insolventieprocedures insolventierecht insolventierecht / faillissementsrecht inspanningsverplichting / inspanningsverbintenis inspecteur inspecteur inspraak inspraakrondes instaan voor volmacht installatie / installeren / geïnstalleerd instantie instantie instelling instellingsgrens instemmingsrecht instemmingsverklaring instituties institutioneel institutioneel recht institutionele arbitrage instructienorm instructienorm  instrumenteel instrumentele wetgeving instrumenteren insubordinatie insubordinatie insula in flumine nata intabuleren intake intakegesprek inte integraal integraal advies integraal herhaald en ingelast integrale overweging integratie / integreren / geïntegreerd integratie / integreren / geïntegreerd integrerend integriteit integriteit  intellectuele dader intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom intellectuele eigendomsrecht / IE-recht intellectuele valsheid intensief intensieve veeteelt inter partes interchange agreement interessen Interessenjurisprudenz interferentie / interfereren / geïnterfereerd intergentiel recht intergouvernementeel intergouvernementeel agentschap intergouvernementele besluitvorming Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie intergouvernementele organisatie interim-dividend interingsvrijstelling interjecteren interlocutoir vonnis intermediair internaliseren internationaal gerechtshof Internationaal gerechtshof (IGH) internationaal misdrijf internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht internationaal publiekrecht (IPUR) / (oneigen.) internationaal recht internationaal strafrecht Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) International Association of Insurance Supervisors (IAIS) International LAw Association (ILA) Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling internationale delicten Internationale Financieringsmaatschappij (IFC) internationale koop internationale minimumstandaard Internationale Monetaire Fonds (IMF) Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Internationale Politie Organisatie (interpol) internationale rechtshulp internationale rechtspraak internationale registratie internationale verdragen Internationale Vereniging voor Luchtvervoer internationalisering interne draagplicht interne markt interne openbaarheid interne openbaarheid interne schuldoverneming interne werking internering internering / interneren / geïnterneerd internering / interneren / geïnterneerd internetrecht interpellatie / interpelleren / geïnterpelleerd interpretatie / interpreteren / geïnterpreteerd interpretatiemethode interpretatieve wet interregionaal recht interruptie interstatelijk interveniënten interventie interventieprijs interventiepunt interversie interversie van houderschap intestaaterfgenaam / intestaaterfgenamen intimare intitulé intitutie / institueren / geïnstitueerd intracommunautaire intracommunautaire intramuraal intrekken van een vergunning intrekking aanbod / aanbod intrekken / ingetrokken aanbod intrekking aandelen introductief intuiti personae-gedachte intuitu personae inundatiën invaliditeit inventarisatie / inventariseren / geïnventariseerd inventariseren inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld investering / investeren / geïnvesteerd investeringsaftrek investeringsrekening invoeringswet Invoeringswet Wetboek van Strafvordering (ISv) invoerrecht invoerrechten invorderbaar invordering / invorderen / ingevorderd invorderingsrente invorderingsvrijstelling Invorderingswet 1990 (IW 1990) invrijheidstelling / in vrijheid stellen / in vrijheid gesteld inwerkingtreding / inwerkingtreden / inwerkinggetreden inwilliging / inwilligen / ingewilligd inzage boeken inzage van processtukken inzagerecht inzet en afslag ips ipso facto ipso iure / (oneigen.) ipso jure irrelevant IRT-affaire isolationisme ISP (internet service provider) ius ad bellum ius ad rem aquirendam ius agendi ius avocandi ius bellandi ius cogens / (oneigen.) jus cogens ius commune / gemene recht ius in re / (oneigen.) iura in re ius in rem / (oneigen.) ius ad rem ius sanguinis ius scriptum ius soli ius tollendi iussum jaarrekening jaarrekening neerleggen jaarsalaris jaartaks / instandhoudingstaksen jaarvergadering jaarverslag / jaarrapport jacht / jagen/ gejaagd jachtakte jachthouder jachtraad jachtrecht jargon jegens Jersild-arrest jeugddetentie jeugdgevangenis jeugdrecht jeugdreclassering jeugdstraffen / kinderstraffen (oneigen.) jeugdstrafrecht / kinderstrafrecht Jeugdwerkgarantiewet (JWG) joint venture Jonge Balie journaal joy-riding / joyriden judex ne procedat ex officio judex non ultra petita judge-made lAw judicata res pro veritate accipitur judicatuur judicis est jus dictare non dare Juicy Fruit-arrest jumelage juncto (jo) jura in re aliena juramentum jure divino jure humano juridificering juridisch adviseur juridisch eigenaar juridisch eigendom juridisch medewerker juridisch ouderschap juridische aansprakelijkheid juridische aspecten juridische fusie / bedrijfsfusie juridische grens juridische grens juridische grondslag juridische instrumenten juridische levering juridische merites juridische naam juridische realiteitszin juridischwoordenboek.nl juridisering / juridiseren / gejuridiseerd juridisering / juridiseren / gejuridiseerd jurimetrie juris tantum jurisdictiegeschillen jurisprudentie / rechtspraak jurist juriste juristenrechtspraak juristerij jury juryrechtspraak juryrechtspraak / lekenrechtspraak (oneigen.) justice model justificatoire bescheiden justitiële documentatie justitiële documentatiedienst justitiële samenwerking justitiabelen justitie Justitie in de Buurt kaapvaart kab Kabelregeling - EG kabinet Kabinet van de Koningin (Kabinet des Konings) Kabinet van de Koningin (Kabinet des Konings) Kabinet van de Koningin / Kabinet des Konings kabinetscrisis kabinetsformatie kabinetskwestie kabinetsraad kadaster / hypotheekkantoor Kadasterwet (Kadw) kadastraal recht kadastrale grens kadastrale legger kaderbesluit kadernota kadi kale huur kalenderweek kalibreren kameleonsysteem Kamer van Koophandel (KvK) kamerleden kamers van beroep kamerstukken Kamervragen Kamervragen kanaliseren kandidaat-notaris kandidatenlijst kanonschootsafstand kanselarij der Nederlandse Orden kanselier kansgenot kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten kansspel kansspelbelasting kansspelvergunning kantine kantonnement kantonrechter kantonrechterformule / (oneigen.) kantonrechtersformule kantons kantoor kantschrift kaperbrief kaping van luchtvaartuigen kaping van schip / kapen van schip / gekaapt schip kapitaal kapitaalbelasting kapitaalmarkt kapitaalsuitkering kapitaalverzekering kapitalisatie / kapitaliseren / gekapitaliseerd kapitalisme kapitein kapstokartikel / caoutchoucartikel kapstokartikel / caoutchoucartikel kapvergunning karakter karenztijd kartelrecht kartelverbod kasboek kascommissie kasstroom kaveling van de erfenis / kavelen van de erfenis / gekavelde erfenis Keck-arrest Kelderluik-arrest kenbaarheidsvereiste kenbron (van het recht) kennelijk kennelijk ongegrond kennelijk onredelijk ontslag (KOO) kennelijke vergissing Kennis- en Leercentrum (KLC) kennisgeving kennisgeving kennisgeving kennisgeving van niet-verdere vervolging kennisgeving van verdere vervolging kenniswerkers kenteken / (oneigen.) kentekenplaat kentekenbewijs kerfstok kerkelijk huwelijk kerkelijke rechtspraak kerkelijke staat kerkgenootschap kerkrecht / kerkelijk recht kernbeding kernenergie kernongeval kernschade ketenaansprakelijkheid kettingbeding keu Keukenkastje-arrest keur keurmerk keuzedividend keuzelegaat keuzerecht kiescollege kiescollege kiesdrempel kieskring kiesstelsel Kieswet (KW) kiezer kiezersregister kinderalimentatie kinderbijslag Kinderen De Bourbon - Parma-arrest kinderkorting kindermishandeling kindermoord / kinderdoodslag kinderopvang kinderpornografie kinderrecht kinderrechter kinderroof kinderwetten kindsdeel / (mv.) kindsdelen klaagschrift klachtdelict klachtdelikt / klachtdelict klachten klachtenprocedure klachtgerechtigde klachtrecht klachtreglement klant Klare taal I -arrest Klare taal II -arrest klassejustitie klassenmaatschappij klassiek recht klassieke grondrechten klassieke richting Klassieke School klassieke stelsel klein geschil Klein Koninklijk Besluit (Klein KB) kleine criminaliteit kleine kansspelen kleine zelfstandige kleinrecht Kleinschalige centrale opvang (KCO) klemmende redenen van humanitaire aard klerk klerk kleurloos opzet kleven klinische observatie / observeren / geobserveerd kloving / kloven / gekloofd knevelarij koepelgevangenis koerier koersverrekeningscontract kohier koning Koninklijk Besluit (KB) koninklijk huis koninklijke boodschap Koninklijke Marechaussee (Kmar) Koninklijke notariële beroepsorganisatie (KNB) Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) Koninkrijk der Nederlanden / het Rijk Koninkrijk der Nederlanden / het Rijk konjunktief / conjunctief konvooi kooirecht koop / kopen / gekocht koop breekt geen huur koop breekt geen pacht / koop breekt geen huur koop op afbetaling koop op afstand koop op monster / koop op model koop op proef koopakte koopbrief Koopkracht koopkracht koopman koopoptie koopovereenkomst / koopcontract kooppenningen kooprecht koopsompolis / lijfrenteverzekering kop koper kopie kopieerbevoegdheid koppelarij Koppelingswet Koppelingswet koppelverkoop kop-staartvonnis korpschef kort geding (KG) / kort gedingen kort verblijf kortsluiten kortsluiting kortsluiting / kortsluiten / kortgesloten kortsluiting / kortsluiten / kortgesloten kost kost en inwoning kosteloze rechtsbijstand kosten koper (KK) kosten rechtens kosten tot behoud kosten van huishouding kostenbegroting / kosten begroten / begrootte kosten kostenbegroting / kosten begroten / begrootte kosten kostensysteem kostenverhaal kostenveroordeling getuige Kostovski-arrest kostwinner Koude Oorlog koude uitsluiting kraakmiddelen krachtens kraken krankzinnigengesticht krankzinnigheid krediet kredietborgtocht kredietcolporteur kredietgever kredietinstellingen kredietpand kredietvergoeding kredietvergunning kredietverleners kredietwaardigheid krenking krib krijgsdienst krijgsgevangene krijgsmacht krijgsman testament krijgsraad krijgstucht Kroon Kroonberoep kroondomeinen kroongetuige kruising kruising kruislingse premiebetaling kruissubsidie kruisverhoor kunne kunstgreep kunstmatige inseminatie kunstmatige installaties in zee kunstwerk kuststaat kustvisserij kwaadwillige verlating kwade trouw kwakzalverij kwalificatie / kwalificeren / gekwalificeerd kwalificatief verweer kwalificeerbaar kwalificeren / gekwalificeerd kwalitatief lidmaatschap kwalitatief recht / kwalitatieve rechten kwalitatieve aansprakelijkheid kwalitatieve verplichting / kwalitatieve verbintenis kwalitatieve verplichtingen kwalitatieve verplichtingen kwaliteit kwaliteitsarbitrage kwaliteitsdelicten kwaliteitsrekening / derdenrekening kwaliteitsverklaring kwaliteitszetel kwantifikatie / kwantitatief kwekersrecht kwijting / kwijten / gekweten kwijtschelding / kwijtschelden kwijtschelding / kwijtschelden kwitantie laadtijd laakbaar handelen of nalaten laatste woord labellingtheorie ladderrecht / steigerrecht ladenplan lae laesio enormis lagere regelgeving laissez-passer landbouw landbouw- en visserijbeleid landbouwbegroting landelijk parket landgoed Landinrichtingswet landloperij landrecht landsadvocaat landsbediening landsheer landsverordening landverraad lang verblijf lange hand / longa manu lange termijnrente langgestraften langstlevende langstlevende testament last last / (mv.) lasten last / lastgeving last onder dwangsom lastenverlichting of -verzwaring laster lasterlijke aanklacht lastgever lastgeving / commissieovereenkomst lasthebber / lastnemer latent defect / verborgen gebrek latente vordering latentie latentie / latente belastingschuld laudatio auctoris lAw and equity lay-off's leasecontract Leclerc-arrest leefmilieuverordening leeftijd leeftijdsdiscriminatie / agisme leegstand Leegstandswet leek leek / lekenrechter Leemtewet leenrecht leergeld leerplicht leerstraf leerwerktraject legaal legaat / legaten legal audit legal opinion legale vreemdeling legalisatie / legaliseren / gelegaliseerd legalisering legalisering van handtekeningen legaliteit legaliteitsbeginsel legataris legatering / legateren / gelegateerd legatie legator / legatant lege BV / lege NV / lege vennootschap legger legifereren legislatief / wetgevend (bn.) legisme legitiem / legitimiteit / legitimeren / gelegitimeerd legitieme portie / wettelijk erfdeel legitima persona standi in judicio legitimaire vordering legitimarissen legitimatie legitimatie / legitimeren / gelegitimeerd legitimatiemiddel legitimiteit Leidraad Leistungsverwaltung lening / lenen / geleend lessee lessor letselschade letselschaderecht letter der wet letter of comfort letter of intent leugenachtig bericht lev levensgezel levenslang levensloopregeling levensonderhoud levenspartner levensverzekering leverancier levering / leveren / geleverd levering bij voorbaat levering brevi manu levering buiten het bestek / (mv.) leveringen buiten het bestek / leveren buiten bestek / geleverd buiten bestek levering constituto possessorio levering longa manu levering per constitutum possessorium levering van beperkte rechten leveringsakte / akte van levering leveringshandeling leveringstermijn leveringsvoorwaarden lex causae lex certa-vereiste / Bestimmtheitsgebot / specificatievereiste lex fori lex generalis lex informatica lex mercatoria Lex naturalis Lex naturalis Lex posterior derogat legi priori lex rei sitae lex specialis lex specialis derogat legi generali lex superior Lex superior derogat legi inferiori lexicale definitie lezing liaison / liëren / gelieerd liaisonrechter liberalisatie / liberaliseren / geliberaliseerd liberalisme liberaliteit liberatoire overeenkomst licentie / licentiëren / gelicentieerd licentie / licentiëren / gelicentieerd licentiehouder lichamelijk letsel lichamelijke integriteit lichten / gelicht lichtzinnigheid licitatie licitatie lid lidmaatschapsrecht lidstaten liftbepaling liga ligovereenkomst lijdelijkheid van de rechter lijdend erf / dienstbaar erf lijfeigenschap lijfrente lijfsdwang lijfstraffen lijfstraffen lijk lijkenroof lijkschennis / lijkschending lijst van schuldvorderingen lijstkiesdeler lik-op-stuk-beleid limitatief Limited (Ltd) limitering van aansprakelijkheid Lindenbaum - Cohen-arrest lineaire hypotheek Lingens-arrest liniaire aansprakelijkheid linie linie lintbebouwing liquidateur / vereffenaar liquidatie / liquideren / geliquideerd liquidatie / liquideren / geliquideerd / vereffening / vereffenen / vereffend liquidatietarief / liquidatiekosten / (voorheen) tarief voor te liquideren kosten liquidatiewaarde liquidatiewinst liquide liquiditeit liquiditeitsbegroting liquiditeitstoezicht lis pendens lis pendens listige kunstgreep litigant litigation litigeren / litigeerde / gelitigeerd litigieuze overeenkomst / litigieus contract litis contestatio litis décisoire litisfinitie lobby local remedy rule loco locus delicti locus standi log log-files logistiek logo loi du pavillon lokaalvredebreuk Lombroso-types Lon Fuller loods look-and-feel loon loon- en prijsspiraal loon in natura loonaangifte loonbelasting loonbelastingbeschikking loonbeslag loonderving looneis loonheffing loonkosten loonpolitiek loonronde loonvordering lopende zaken los land losplicht lossing lostijd loterij lotto lozingsverbod luchtpiraterij luchtrecht luchtvrachtbrief lucida intervalla lumpsum Lycaeus lynchpartij / lynchen / gelyncht maand maandcommissaris maat / (mv.) maten maatmanloon maatregelen maatregelen maatregelen in het belang van het onderzoek maatregelen inaudita altera parte maatregelrapportage maatschap / (mv.) maatschappen maatschappelijk kapitaal maatschappelijk verkeer maatschappelijk werk maatschappelijke zetel maatschappij maatschappij maatschapverklaring maatstaf van heffing machtenscheiding / scheiding der machten machtiging Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) machtigingsakte machtigingswet machtscriterium machtsevenwicht / balance of powers machtsmisbruik machtsusurpatie Maghreblanden magistraat / (mv.) magistraten magistratuur maidenspeech maintenu majesteitsschennis majoraat majoreren makelaar makelaarskantoor maker making mal jugé malitiis non est indulgendum malversatie manco mandaat mandans mandant / mandator mandataris mandateren mandatering mandeligheid mandement Mangel am Tatbestand manifest manipulatie / manipuleren / gemanipuleerd mantelconstructie mantelcontract / mantelovereenkomst / (mv.) mantelcontracten / mantelovereenkomsten mantelcontract / mantelovereenkomst / (mv.) mantelcontracten / mantelovereenkomsten manu militari manumissie manus militaris manus ministra mar mare clausum marge marginaal toetsingsrecht marginale toetsing / marginale beleidstoetsing marihuana marine maritaal beslag markgenootschap markt marktaandeel marktconform marktmechanisme markttoezichthouder marshallplan Marxisme materiële norm materiële rechtskracht materiële schade materiële vragen materiële wederrechtelijkheid materiële wetgeving materiële wetten material breach materieel bestuursrecht materieel delict materieel Europees recht materieel Europees recht / substantive EC LAw materieel omschreven delict / materiële delictsomschrijving materieel privaatrecht materieel procesrecht materieel recht materieel strafrecht materiele rechtszekerheid matiging van schadevergoeding / matigen van schadevergoeding / gematigde schadevergoeding matigingsrecht van de rechter matrimonium claudicans matrimonium subsequens matriomonieel matrixsysteem maximum mea culpa mede erfgenamen medeëigendom medebeslissingsprocedure medebewind medebrengen mededader mededelingsplicht mededingingsbeleid mededingingsrecht mededingingsregeling / kartel Mededingingswet (MDW) medehuurder medenaturalisatie medepleger / medeplegen medeplichtige medeplichtigheid medeschuld medevennoot medewetgever medezeggenschap media- en informatierecht Mediaraad mediarecht mediationovereenkomst MediAwet medisch dossier / behandelingsdossier medisch tuchtrecht medische gronden medische handeling medische hulpmiddelen meederheidsstelsel Meer en Vaart-arrest Meer en Vaart-verweer meer subsidiair meerdaadse samenloop / concursus realis meerdere meerderheid meerderheidscollege meerderjarige verdachte meerderjarigheid meerderjarigheid meerhoofdig bestuursorgaan meermanscel meeromvattende beslissing meerpartijenovereenkomst meervoudige eigendom meervoudige kamer (MK) meervoudige strafkamer meerwerk meerzijdig besluit meerzijdige overeenkomst meerzijdige rechtshandeling meestbegunstigingsclausule meester (mr.) meestgerede partij meetbrief meewerkaftrek meewerkcontract mei meier Meindert tjoelker-arrest meineed / valse eed meisjesbesnijdenis melding transacties effecten (Mte) meldingsplicht meldingsplicht meldingsplichtig bouwwerk melioratie melioratierecht melioratierecht melioratierecht Melk en water-arrest memorandum of understanding memorie memorie van antwoord Memorie van Antwoord memorie van grieven Memorie van Toelichting (MvT) mensenhandel mensenrechten mensenroof mensensmokkel mentorschap meerderjarigen merk / handelsmerk merkbescherming merkdepot / deponeren van een merk / gedeponeerd merk merkelijke schuld merkenrecht merkhouder merkinbreuk merknaam merkoverdracht merkrecht merkregistratie mestoverschot meststoffen met het oog op met het oogmerk met inachtneming van met respect met voorbedachten rade / voorbedachte raad met wederzijds goedvinden metataal meterconventie methode Buijs methode Kooistra / Kooistra-faillissementstruc metterwoon vestigen meubilering mezzanine financiering middeling middellijk bezit middellijk houderschap middellijk vertegenwoordiger middellijke vertegenwoordiging / middellijk vertegenwoordigen / middellijk vertegenwoordigd migrant migratie / migreren / gemigreerd mijnrecht mijnrecht milieuconvenanten milieu-effectrapportage milieugevaarlijke stoffen milieuhinder milieuhygiëne milieurapportage milieurecht milieuschool milieuvergunning militair militair recht militair verraad militaire capaciteiten van de lidstaten Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD) militaire kamer militaire kolonne militaire politierechter Militaire Staf Commissie militie miljoenennota / (oneigen.) miljardennota min mindere minderheid / minderheden minderheid / minderheden minderheidsaandeelhouder minderheidsbelang minderjarige / (mv.) minderjarigen / minderjarigheid minderjarige verdachte mini-instructie minimale beperkingen minister minister president Minister van Staat minister zonder portefeuille minister zonder portefeuille ministeriële beschikking ministeriële beschikking ministeriële regeling (MR) ministeriële verantwoordelijkheid ministeriële verklaring van geen bezwaar ministeriële verordening ministerie ministerie van Algemene Zaken (Min. AZ) ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Min. BZK) ministerie van Buitenlandse Zaken (Min, BUZA) ministerie van Defensie (Min. Def) ministerie van Economische Zaken (Min. EZ) ministerie van Financiën (Min. Fin) ministerie van Justitie ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Min. LNV) ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Min. OCW) ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min. SZW) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Min. VenW) ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Min. VWS) ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Min. VROM) Ministeriele Verordening minister-president / premier ministerraad ministriële dispositie ministriële regeling minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd minuut / minuutakte minuut van vonnis minuutplans misantroop / misantropisch misbruik van eigendomsrecht misbruik van gezag misbruik van omstandigheden misbruik van procesrecht misbruik van rechtspersonen misdaad misdaadbeheersing misdrijf misdrijf tegen het openbaar gezag / (mv.) misdrijven tegen het openbaar gezag misdrijven tegen de koninklijke waardigheid misdrijven tegen de menselijkheid mishandeling / mishandelen / mishandeld misleidende publicatie misleidende reclame mislukte uitlokking missie misverstanden mitigatie / mitigeren / gemitigeerd mitsdien te horen eis doen en concluderen Mobiel Toezicht Vreemdelingen mobilia non habent sequelam mobilia non habent situm mobilia sequuntur personam mobilisatie modale werknemer modaliteit model model van nijverheid modelbouwverordening (MBV) modelovereenkomst / modelcontract modelreglement van splitsing moderne richting modificatie / modificeren / gemodificeerd modus modus operandi (MO) modus quo modus vivendi moedermaatschappij moederrecht mogelijkheidsbewustzijn mogendheid molesteren momentum mondeling vonnis mondelinge overeenkomst mondelinge tenlastelegging mondialisering / globalisering / internationalisatie mondig monetair beleid Monetair Comité monetariseren monisme monisme monistisch stelsel monistische opvatting monogamie monografie monopolie monsterboekje monsterneming monsterneming monsterrol monument monumentenwet 1988 (MW) moord moot court mor mora mora accipiendi mora perpetuat obligationem moratoire interessen moratorium morganatisch huwelijk / huwelijk met de linkerhand mort civile mortificeren motie motie van afkeuring motie van wantrouwen motief / (mv.) motieven motief / (mv.) motieven motivatie / zich motiveren / gemotiveerd motivering / motiveren / gemotiveerd motiveringsbeginsel motiveringsbeginsel motiveringsplicht motiveringsplichten motorrijtuig motorrijtuigenverzekering motorvoertuigen moverende redenen muiterij multicultureel multiculturele samenleving multilateraal verdrag multinational munt munteenheid muntmisdrijven muntpariteit muntrecht muntschennis muntunie / eurogebied muntvervalsing MUP-overeenkomst mutatie / muteren / gemuteerd mutatierechten mutatis mutandis mutualiteit mutueel testament mutuum muziekauteursrecht bemiddeling na ommekomst van de termijn naakt ontslag / bloot ontslag naaktrecreatie naamloze vennootschap (NV) naamrecht naamskeuze naamsverandering / naamswijziging naamswijziging naamswijziging / (oneigen.) naamsverandering naastenliefde naastingsrecht naastingsrecht nabestaanden nabestaanden naburige rechten nabuurschap nachgründungsregeling nachtwakerstaat nachtwakerstaat nachtwakerstaat nagelaten betrekkingen naheffing naheffingsaanslag nakoming / nakomen / nagekomen nakosten nalaten nalatenschap / erfenis nalatenschapsplanning nalatigheid narcistisch narcotica nasalaris nasciturus pro iam nato habetur nastorting nationaal inkomen nationaal kabinet nationaal park nationaal recht Nationaal Schengen Informatie Systeem (NSIS) Nationale Centrale Bank (NCB) Nationale Centrale Bank (NCB) Nationale Havenraad nationale ombudsman nationale Rechtswinkel nationalisatie / nationaliseren / genationaliseerd nationalisme nationaliteit natrekking / accessie natte praktijk Natur der Sache naturalisatie / naturaliseren naturalisme / materialisme naturaverzekering natuurbeschermingsraad natuurlijk kind natuurlijk persoon / natuurlijke personen natuurlijke verbintenis / verplichting uit moraal en fatsoen natuurlijke vruchten natuurmonument natuurmonument natuurrecht natuurrechtelijke wilstheorieën natuurschoonwet nav navordering NAW-gegevens nazichtwissel ne bis idem ne bis in idem-beginsel nec clam nec vi nec precario nederlage Nederlander Nederlands Juristenblad (NB) Nederlands kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordiging Nederlands luchtvaartuig Nederlands recht Nederlandse Antillen Nederlandse Antillen Nederlandse Filmkeuring (NFK) Nederlandse Jurisprudentie (NJ) Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) Nederlandse Orde van Accountant Administratieconsulenten. (NOvA) Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Nederlandse staatsvorm Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) Nederlandse vereniging van insolventieadvocaten (Insolad) neerlegging negatief contractsbelang negatief recht negatief recht negatief stelsel negatief stelsel negatieve hypotheekverklaring negatieve persoonlijke verplichtingen negative pledge negotiorum gestio negotiorum gestor negotium Neidbau nemer neming nemo alteri stipulari potest nemo debet bis vexari nemo plus-regel nemo tenetur-beginsel nepotisme netto loon netto staatsschuld netto vermogenswaarde nettostaatsschuld neutraal neutrale zone neutraliteitsschennis nevenfunctie / nevenbetrekking nevenrechten nevenrestrictie nevenvestiging nevenvoorzieningen nevenvordering New Arrangements to Borrow (NAB) niaarrecht niet goed geld terug niet te goeder trouw niet tegenstelbaarheid nietig nietigheid inroepen nietigheid van een rechtshandeling / nietige rechtshandeling nietigheid van erkenning nietigverklaring / nietig verklaren / nietig verklaard nietigverklaring / nietig verklaren / nietig verklaard niet-nakoming van verbintenissen / niet nakomen van verbintenissen / niet nagekomen verbintenissen niet-natuurlijk persoon niet-ontvankelijk verklaring / niet-ontvankelijk verklaringen / niet-ontvankelijk verklaard niet-ontvankelijkheid (van het OM) niet-ontvankelijkheid van het bezwaar niet-registergoederen niet-retroactiviteit niet-wijzigingsbeding niet-zelfbesturende gebieden niet-zuivering nieuwe bezwaren Nieuwe Richting nieuwheidsonderzoek nieuwkomer nieuwwaardeverzekering nihil nihil obstat nihilbeding nijverheid no claimkorting no cure no pay nobile officium nolens volens / willens nillens nomen nescio (NN) nominaal nominale groei nominale waarde nominalisme nominaliteitsbeginsel nominatie nominatim non non a domino non liquet Non Proliferation Treaty / non-proliferatieverdrag non-acceptatie non-activiteit non-agressieverdragen non-alignment non-belligerentie non-betaling non-combattanten non-comparitie non-conformiteit non-contentieus procesrecht non-contentieuze procedure non-discriminatiebeginsel non-huurverklaring non-interventie non-prejudicie non-refoulement non-tarifaire belemmeringen non-usus noodadres noodregeling noodtestament noodtoestand noodtoestand noodtoestand noodverordening noodwacht noodweer / wettige zelfverdediging noodweerexces noodweg noodwetgeving noodzakelijke deelneming noodzakelijkheidsbewustzijn normaal gebruik normadressaat / normadressaten normafwijkend gedrag normalisatie normatief normativeren / genormativeerd normen en waarden normerend Normgerechtigkeit normologie normstelling / norm stellen / norm gesteld normstelsel NOS - KNVB-arrest nota nota / (mv.) nota's nota van wijziging nota van wijzigingen notabele notariële akte notariële archieven notariaat notarieel notarieel recht notarieel testament notaris notariskosten notatie notatieovereenkomst notice & take down-procedure notice & take down-procedure notificatie (nota) notoir notoire feiten notulen / notuleren / genotuleerd novandi causa novelle novum nudum jus nudum pactum nulla poena sine lege nulla poena sine praevia lege poenali nulliteit nullum crimen sine lege nullum delictum nulla poena numerus clausus nummerplannen / nummerregister nutsbedrijf obductie obiter dictum / (mv.) obiter dicta object objectie objectief recht / (mv.) objectieve rechten objectieve cumulatie objectieve leer objectieve novatie objectieve pogingsleer objectivering / objectiveren / geobjectiveerd objecttaal objectum litis obl oblaat obligatie / schuldbrief obligatie / schuldbrief / schuldbrieven obligatiehouder obligatieleningen obligatoire overeenkomst obscuur libel observatie / observeren / geobserveerd observatie-inrichting observatietehuis obsessie obstructie occupatie / occuperen / geoccupeerd / inbezitneming / in bezit nemen / in bezit genomen octrooi / patent / (mv.) octrooien / patenten octrooibescherming octrooieerbare uitvinding octrooigemachtigde octrooihouder / patenthouder octrooirecht octrooirechten / patentrechten octrooiregister octrooiregister odieus recht oeverlijn offerte / offreren officiële woonplaats / domicilie officie officieel bericht / officiële berichten officier officier van justitie (OvJ) officieus oligarchie oligarchische clausule oligopolie om baat om niet OM-afdoening ombuiging ombuiging / ombuigen / omgebogen omgangsrecht omgangsregeling omgekeerde bewijslast / omkering bewijslast omgekeerde sterfhuisconstructie omissie omissiedelict / nalatigheidsdelict omkoping / omkopen / omgekocht omnia iudicia pecuniaria sunt omroepinstellingen omslag omslagheffing omslagstelsel omwenteling omzetbelasting (btw) omzetregeling omzetting / omzetten / omgezet omzetting van een vennootschap omzettingsmededeling onaantastbaarheid van het lichaam onaantastbare rechtshandelingen onachtzaamheid Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) onafhankelijke woonplaats onafhankelijkheid van de rechter onafhankelijkheid van de rechter onbeheerde nalatenschappen onbehoorlijk bestuur onbehoorlijk gedrag onbehoorlijk gedrag onbelaste verschotten onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract onbepaalde duur onbepaalde verbintenis onbereikbaarheid onbetaald werk onbetrouwbaarheidsverweer onbevoegd gegeven ambtelijk bevel onbevoegde vertegenwoordiging onbevoegdheid tot gezag onbevoegdverklaring / onbevoegd verklaren / (oneigen.) onbevoegdheidsverklaring onbewoonbaar onbewoonbaarverklaring onbewuste schuld onbewuste schuld / dolus onbezoldigd onbezwaard eigendom onbruik ond ondeelbaarheid ondeelbare prestatie onder auspiciën onder goedkope vlag onder voorbehoud van alle rechten / onder voorbehoud van rechten onderaandelen onderbesteding onderbewaarneming onderbewindstelling / onder bewind stellen / onder bewind gesteld onderbezetting onderborgtocht / achterborg onderbreking van de zitting / onderbreken van de zitting / onderbroken zitting ondercuratelestelling / onder curatele stellen / onder curatele gesteld onderdaan onderdaan ondererfpacht ondererfstelling ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten ondergeschiktheid onderhandeling / (mv.) onderhandelingen / onderhandelen / onderhandeld onderhanden werk onderhands onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed onderhandse akte onderhandse lening onderhandse verklaring van beneficiaire aanvaarding onderhandse verkoop / onderhandse verkoping onderhoudsplicht onderhoudsplichtig onderhuur onderlasthebber onderlinge verzekering onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) ondermaatschap / ondervennootschap ondernemer ondernemerschap onderneming ondernemingskamer ondernemingspensioenfonds ondernemingsplan ondernemingsraad (OR) ondernemingsrecht ondernemingsvormen onderofficier onderpand onderpand / margin / dekking onderscheid onderscheidenlijk onderscheidingstekenen onderschuiving onderstand ondersteuningshandeling ondertekening / ondertekenen / ondertekend ondertoezichtstelling (OTS) / onder toezicht stellen / onder toezicht gesteld ondervennoot onderverhuur / onderhuur onderverpachting / onderverpachten / onderverpacht onderverzekering ondervolmacht / substitutie onderwerp Onderwijsraad onderwijsrecht onderzetter onderzetting onderzoek aan kleding onderzoek in twee instanties onderzoek ter terechtzitting onderzoekscommissie onderzoeksplicht onderzoeksplicht onderzoeksplicht ondeugdelijk merk ondeugdelijke nakoming ondeugdelijke poging onecht oneerlijke concurrentie / oneerlijke mededinging oneigenlijk pandrecht oneigenlijk vruchtgebruik oneigenlijke dwaling oneigenlijke eigenrichting oneigenlijke rechtspraak / voluntaire jurisdictie onereus ongeboren vrucht ongedaanmaking ongedaanmakingsverbintenis ongegrond ongegrondverklaring / ongegrondverklaren / ongegrondverklaard ongehoorzaamheid ongehuwd samenwonenden ongeldig ongeldige regeling ongeoorloofd merk ongeoorloofde mededinging / (oneig.) oneerlijke mededinging ongeoorloofde oorzaak ongerechtvaardigde verrijking ongerechtvaardigd verrijken / ongerechtvaardigd verrijkt. ongerechtvaardige verrijking ongeschiktheid ongeschreven regel / (mv.) ongeschreven regels ongetekend afschrift ongevallenverzekering ongevraagde zending ongewenste vreemdeling ongewenstverklaring onheil onherroepelijk onherroepelijk aanbod onkosten onlichamelijk Online Dispute Resolution (ODR) onm onmiddellijk bezit onmiddellijk houderschap onmiddellijke vertegenwoordiging onmiddellijkheidsbeginsel onmiddellijkheidsbeginsel onmondig onoirbaar onoplettendheid onpartijdigheid onpersoonlijke omstandigheden onraadspenningen onrechtmatig onrechtmatig merk onrechtmatig verkregen bewijs onrechtmatige daad (OD) onrechtmatige overheidsdaad onrechtmatigedaadactie / OD-aktie onrechtmatigheid onrechtvaardig onredelijk bezwarende bedingen onregelmatige opzegging / onregelmatig opzeggen / onregelmatig opgezegd onroerend goed / onroerende zaak onroerend goedrecht onroerendezaakbelastingen (OZB) onschendbaarheid Koning onschendbaarheid van de wet onschendbaarheid van de wet onschendbaarheid van de wet onschuldig onschuldige doorvaart onschuldpresumptie onschuldseed onsplitsbare wilsverklaring onstoffelijk nadeel ontbindende clausule ontbindende termijn ontbindende voorwaarde ontbinding / ontbinden / ontbonden ontbinding Tweede en Eerste Kamer ontbinding van de arbeidsovereenkomst / ontbinden van de arbeidsovereenkomst / ontbonden arbeidsovereenkomst ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk ontbinding van rechtspersonen / ontbinden van rechtspersonen / ontbonden rechtspersoon ontbindingsprocedure ontbindingsrecht van de Kroon ontbreken van rechtsgrond ontbundelde toegang onteigening / onteigenen / onteigend Onteigeningswet (OW) onterende straffen onterving / onterven / onterfd ontgronding ontheffing ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij ontheffingen onthouding / onthouden ontkenning ontkenning vaderschap / vaderschap ontkennen / ontkend vaderschap ontmanteling / ontmantelen / ontmantelde ontmoedigingsbeleid ontneming / ontnemen / ontnomen ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel ontnemingsvordering ontoelaatbaarheid ontoerekeningsvatbaarheid / niet-toerekenbaarheid / ontoerekenbaarheid ontologie ontploffing ontruiming / ontruimen / ontruimd ontslag / ontslagen ontslag na faillissement ontslag op staande voet / stante pede ontslag ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) ontslag van instantie ontslagbesluit (OB) ontslagrecht ontslagverboden ontslagvergoeding / beëindigingsvergoeding ontslagvergunning ontstaan belastingschuld ontstaansvereisten overeenkomst ontstentenis onttrekking aan het verkeer / onttrekken aan het verkeer / aan het verkeer onttrokken onttrekking minderjarige onttrekkingskosten ontucht ontucht met een minderjarige. ontvanger ontvangsttheorie ontvankelijkheid ontvoeging uit de fiscale eenheid / ontvoegen uit de fiscale eenheid / ontvoegd uit de fiscale eenheid ontvoering / kidnapping ontwatering ontwerper ontwikkelingsrisico ontwikkelingssamenwerking ontzegging rijbevoegdheid / rijbevoegdheid ontzeggen / ontzegde rijbevoegdheid ontzetting uit bepaalde rechten ontzetting van ouderlijk gezag / ontzetting van voogdij / ontzetten / onzet onv onverbindendverklaring / onverbindend verklaren / onverbindend verklaard onverbruikbare zaken onverdeelde boedel onverdeelde eigendom onverenigbaarheid van betrekking onverminderd onveroordeelden onverplichte rechtshandeling onverschuldigde betaling / onverschuldigd betalen / onverschuldigd betaald onverteerde inkomsten onvervreemdbaar onverwijld onvolledig bewijs onvoorwaardelijk onvoorwaardelijke straf onvoorzichtigheid onvoorziene omstandigheden onvoorziene omstandigheden onvoorziene omstandigheden / imprévision; onvrij onwaardige onwaardigheid onweerlegbaar onwettige kinderen onwillig verzuim onwillige getuige onzekerheidsexceptie onzelfstandig schadebesluit / onzuiver schadebesluit onzerzijds onzijdig persoon onzijdigheid onzorgvuldigheid onzuiver inkomen onzuivere vrijspraak oorkonde oorlog oorlogsbuit oorlogsgevaar oorlogsmisdadiger oorlogsrecht oorlogsstrafrecht oorlogsverklaring Oorlogswet voor Nederland (OWN) oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) oorzaak van een verbintenis oorzakelijk verband / causaliteit oorzakelijkheid op termijn op verbeurte van opbod / opbieden / opgeboden opbrengen opbrengst opcenten opdracht / opdrachtovereenkomst opdrachtgever opdrachtnemer opeisbaar opeisbaarheid van sommen open gevangenis Open Network Provision (ONP) / ONP-richtlijnen open norm open systeem / open stelsel open texture open verdict open zee open zorgvuldigheidsnorm openbaar aanbod openbaar bestuur openbaar lichaam / openbare lichamen openbaar maken Openbaar Ministerie (OM) openbaar pand openbaar pandrecht openbaar testament openbaarheid van rechtspraak openbaarmaking openbaarmaking van het vonnis openbare aanbesteding / openbaar aanbesteden / openbaar aanbesteed openbare dronkenschap openbare maatschap openbare onderstand openbare orde (OO) openbare registers openbare terechtzitting openbare veiling openbare verkoop van onroerende zaken / (oneigen.) openbare verkoping / openbaar verkopen / openbaar verkocht openbare verpachting openbare weg openbare weg openlegging van boeken, bescheiden en geschriften openluchtrecreatie operational lease operationeel toezicht houden opeten van de eigen woning opgave opgeëiste persoon opgehelderd misdrijf opgeld oph opheffing opheffing huwelijksgemeenschap / opheffen huwelijksgemeenschap / opgeheven huwelijksgemeenschap opheffingsverkoop ophelderingspercentage ophouden ophouding voor verhoor opinio iuris opinio necessitas Opiumwet (Opw) opkoper oplegger oplegregel oplevering / opleveren / opgeleverd oplichting opnieuw rechtdoende oppervlaktewater opponent / (mv.) opponenten opportunist opportuniteitsbeginsel opposant oppositie oppositiepartij oprichting / oprichten / opgericht oprichtingsakte / akte van oprichting oproeping / oproepen / opgeroepen oproeping / oproepen / opgeroepen oproeping / oproepen / opgeroepen oproeping in vrijwaring / oproepen in vrijwaring / in vrijwaring opgeroepen oproepkracht / (mv.) oproepkrachten oproepovereenkomst / (mv.) oproepovereenkomsten oproer opruiing opschortende termijn opschortende voorwaarden opschortende werking opschorting / opschorten / opgeschort opschortingsrecht opslag opslag van verkeersgegevens opsluiting / opsluiten / opgesloten opsporing opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren opsporingsonderzoek opstal / (mv.) opstallen opstalrecht opstand opstandeling opstapper Opticien-arrest optie optie optiebeding optiebeurs optiebewijs optieovereenkomst optierecht optierecht opt-in opting-in opting-out optioneel opt-out opus citatum / opere citatum (op.cit.) opvang opvang- en onderzoekscentrum (OC) opvangaccommodatie / (oneigen.) opvangcentrum / (mv.) opvangcentra opvarende opvarenden Opvliegendheid opvolging onder bijzondere titel in de schuld opzegging / opzeggen / opgezegd opzegtermijn opzegverboden opzet / dolus opzet / dolus / opzettelijk opzetheling opzicht orde orde van advocaten ordemaatregel / maatregel van orde ordeningsstrafrecht order order for conference orderbevestiging orderbriefje orderpapier ordeverstoring ordinair orgaantransplantatie organieke wetten Organisatie van Olieproducerende Landen (OPEC) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) organisch kiesrecht organogram originair (bn.) originaire verkrijging ornaat Oslo-confrontatie ostensieve procedures Otto Preminger-zaak oud oudedagsvoorziening ouderenkorting ouderlijk gezag ouderlijke boedelverdeling ouderlijke macht ouderschapsverlof ouderverhoor outplacement outsourcing overbedeling / overbedelen / overbedeeld overbetekening / overbetekenen / overbetekend overbruggingskrediet overdracht overdracht aandelen BV overdrachtsakte overdrachtsbelasting overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract overeenkomst / overeenkomen / overeengekomen overeenkomst inzake geneeskundige behandeling overeenkomst om baat overeenkomst om niet overeenkomst onder bezwarende titel Overeenkomst van Dublin overeenkomstenrecht / contractenrecht overgangsrecht overgangsregeling overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Overgangswet NBW) overhanging overheid overheidshandeling overheidsorgaan overheidsorganisatie overhevelingstoeslag overhevelingstoeslag overlast overledene / decedent overleg overlegcomité overlegging van de boekhouding overlegvergaderingen overlevenden overlevering / overleveren / overgeleverd overlevingsrente overliggeld overlijdensakte / akte van overlijden overlijdensdekking overlijdensrisicoverzekering overlijdensschade overmaat overmaat / ondermaat overmacht overmacht  overname overnamebeding overnemingsbeding oversluiten overspel / echtbreuk overstroming overstuiving overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden overtuigend bewijs overtuigingsstukken overval oververzekering overwaarde overwegende overwegingen / overwegen / overwogen overzetting paardensprong pacht / pachten / gepacht pachtbeding pachter pachtkamer pachtovereenkomst Pachtwet (Pw) pact Pact voor Stabiliteit en Groei Pact voor Stabiliteit en Groei Pact voor Stabiliteit en Groei pacta sunt servanda pactum de compromittendo pactum de hereditate tertii pactum tacitum pakeerschijfzone pakkans pakketvergoeding Paleis van justitie Palingfuiken-arrest pan pand pand- en hypotheekrecht pandakte / akte van verpanding pandbeslag pandbewijs pandbrief pandbrief pandendossement pandgever pandhouder / pandnemer pandhuis / pandjeshuis / bank van lening / lommerd pandhuisovereenkomst pandlijst pandneming pandrecht pandrecht op aandelen pandrecht op vordering pandstelling / verpanding / verpanden / verpand Panhonlibco-schepen pantoffelheldartikel papieren vergadering par in parem non habet imperium paraaf paradigma parafenbesluit parafering paralegals parallelimport / parallelhandel / grijze markt parallelimport / parallelhandel / grijze markt parallelmarkt parallelsprong paranimf parate executie pardonregeling parentage parenteel stelsel parentele parentelen pari passu parikoers paritair comité / paritaire commissies paritas creditorum pariteit parkeerrol parkeren parkering van het geschil / parkeren van het geschil / geparkeerd geschil parket Parket-Generaal parketpolitie parketsecretaris parketwacht parlement parlementair stelsel parlementaire democratie Parlevinker-arrest parodie-exceptie partiële cessie partiële nietigheid particularisme particulier particuliere borgtocht particuliere organisatie particuliere sector particuliere sector / private sector particuliere verzekering partij / (mv.) partijen (pp.) partij-akte partijautonomie partijgetuige / (mv.) partijgetuigen partij-peremptoir stellen partner / partnerschap partneralimentatie partnerconstructie partnerschapregistratie partnerschapsvoorwaarden pasicrisie pasinomie pasmunt Paspoortwet passagebiljet passanten passeerdatum passende arbeid passeren / gepasseerd passief kiesrecht passief nationaliteitsbeginsel passief recht passief recht passieve hoofdelijkheid passieve omkoping passim passiva paternalisme patiëntenrecht patiëntenvertrouwenspersoon patriarchaat patrimonieel patronaat / (mv.) patronaten patroon / (mv.) patroons patstelling paulianeus handelen / paulianeuze handelingen / paulianeus gehandeld pauschalpolis pay as you go-beginsel peaceful change pedel pedofiel Peek peer-to-peer peetouders peine unique pel pelgrimstochten penaal pendag penitentiair programma penitentiair recht Penitentiaire beginselenwet (PBW) penitentiaire inrichting Pennsylvanian stelsel penologie pensioen Pensioen- & Verzekeringskamer Pensioen- en spaarbondsenwet (PSW) pensioengerechtigde leeftijd pensioenkamer pensioenrecht pensioenregeling pensioenverevening / pensioenrechtenverevening pensioenverzekering pensionaris pensionovereenkomst perceel perceelsgrens perceptie peremptoire termijn peremtoir stellen perfect performantie periculum periodiek verrekenbeding / Amsterdams verrekenbeding periodieke uitkering periodieke verhoging permanent hof van arbitrage permanent hof van internationale justitie permanente capaciteit permanente leden van de Veiligheidsraad permanente vertegenwoordiger permissief recht perpetuatio fori-beginsel perquisitie perquisitie persecutie persexceptie persisteren persisteren / gepersisteerd persona non grata personaliteitsbeginsel personaliteitsbeginsel / actief nationaliteitsbeginsel personeelsvergadering personele statuten personele unie personen- en familierecht personencontrole personenrecht personenvennootschap personenvervoer persoonlijk inkomen persoonlijke aansprakelijkheid persoonlijke dienstbaarheid / horigheid persoonlijke elementen persoonlijke inboedel persoonlijke levenssfeer persoonlijke verplichtingen persoonlijkheidsbeginsel persoonlijkheidsrecht persoonlijkheidsrechten persoonsgegevens persoonsverzekering perspectief persvrijheid pertinent perversie petitionaris petitionnement petitionnement petitoir petitum petitum leer / objectum-litis-leer Pieter Baan Centrum (PBC) pignus depositum PIJ-maatregel pijnbank piket-advocaat piketdienst Pikmeer I-arrest Pikmeer II -arrest piratenzender piraterij / piracy pla plaats delict plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis plaatsingscommissie plaatsopneming plaatsvervanger / remplaçant plaatsvervanging plaatsvervulling placet plafond plafond van verhaal plagiaat / plagiëren plagiator plainte plakkaat plankvennootschap planologie planologisch planologische kernbeslissing planschade plantrecht plassenschap plausibel plausibiliteit pleeggezin pleegkind pleegouders pleegzorg plegen pleidooi / pleiten plein-pouvoir pleit, het pleitbezorger pleiter pleitnota pleitnotities plenaire vergadering / plenair vergaderen / plenair vergaderd plenaire zitting plenipotentiaris plichtnoodwachter Plukze-wetgeving plundering / plunderen / geplunderd pluralis majestatis pluralisme pluralistisch syndicalisme pluraliteit van schuldeisers pluraliteit van schuldenaren pluriformiteit plus-petitio plutocratie poenaliteit poenaliteit poene poenemetrie poging doodslag / poging tot doodslag poging tot deelneming poging tot moord point d'interêt point d'action polarisatie / polariseren / gepolariseerd polariserende werking polderen / polderde / gepolderd poldermodel polemologie polis / verzekeringspolis politica politie politie politiebureau politiecultuur politie-infiltrant politiek akkoord politiek delict politiek primaat politiek primaat politieke integratie politieke partij politieke stroming politieke wilsvorming politierechter politieregister politiesepot politiestaat politietaak politieverhoor politieverordening politievoorschrift Politiewet 1993 (POLW) politiezorg polygamie poneren / geponeerd pornografie portefeuille portfolio portretrecht positief contractsbelang positief recht positief stelsel positiefrechtelijke invalshoek positieve discriminatie positieve hypotheekverklaring positieve sanctie positum possession vaut titre possessor post alia post- en telecommunicatierecht post-concurrente vorderingen postdateren / postdateerde / gepostdateerd Posthumus, F. postuleren / postuleerde / gepostuleerd pot potentieel potestatieve voorwaarde potestatieve voorwaarde / potestatief potovereenkomst pouvoir discrétionnaire préséance préséance diplomaten praeparatoir vonnis / preparatoir vonnis praesumptio / presumptie praesumptio innocentiae praesumptio iuris tantum praesumptio juris praesumptio juris et de jure pragmatiek pragmatisch praktizijn prealabel preambule preambule / pre-ambule precariehandel precariorechten precedentwerking van rechterlijke uitspraken precipuut preciserende definitie preclusiebeginsel preconstitutie / preconstitueren / gepreconstitueerd precontractuele fase predikaat predominantie preferent aandeel / (mv.) preferente aandelen preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers prefix prejudiciële beslissing prejudiciële herziening prejudiciële procedure prejudiciële procedure prejudiciële procedure prejudiciële vraag / (mv.) prejudiciële vragen prejudicieel geschil prejudiciele uitspraak preliminair verweer prematuur premie premielening premier premiereserve premierestorno premier-risque-verzekering premies volksverzekeringen premieverzekering premievrije waarde Preminger-arrest prerogatief prerogatief / (mv.) prerogatieven prescriptie presentatie / presenteren / gepresenteerd presentiegeld preserveringskopie president (Pres.) presidentieel presidentieel stelsel presidiaal bevelschrift presidium Presidium van de Tweede Kamer pressie pressiegroep pressieverbod prestatie / presteren / gepresteerd presumeren pretendent pretense pretentie / pretenderen / gepretendeerd pretium succedit in locum rei prevaleren / geprevaleerd preventie preventief preventief fouilleren preventief toezicht preventief toezicht preventieve toetsing preventieve werkzaamheden pri prijs prijsopdrijving prijsstabiliteit prijsvraag prijzennoodwet Prijzenwet prima facie primaat primair primair belanghebbende primair gemeenschapsrecht primair recht primaire causaliteit primaire eis primaire sector primaire sector principaal principaal beroep / principaal appèl principaal verweer / verweer ten principale / verweer ten gronde principalinnen principieel Prinsjesdag / derde dinsdag van september prior tempore potior iure prioriteit / recht van voorrang prioriteitsaandeel / (mv.) prioriteitsaandelen prioriteitsbeginsel prioriteitskarakter privégoed privé-kopie privé-persoon privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht privaatrechtelijk / civielrechtelijk privaatrechtelijke rechtshandeling privaatrechtelijke rechtspersoon privacy privacy schending privacyrecht privacyreglement privatief privatieve bestuursoverdracht privatieve bestuursoverdracht privatieve last privatieve werking privatisering / privatiseren / geprivatiseerd privileges pro pro actieve recherche pro bono pro Deo pro Deo-advocaat pro fisco pro forma pro forma-zitting pro memorie (pm.) pro rata pro rata temporis pro resto-hoofdsom pro se proactief optreden pro-actieve fase probandum / (mv.) probandi probatie probatio diabolica probleemdenken procederen procedurebesluit procedurefout procesdossiers proceseconomie procesgang proceskosten proceskostenveroordeling procespartij procesrecht processie / optocht processieverbod processtuk / processtukken (mv.) processuele handeling proces-verbaal (PV) / (mv.) processen-verbaal / proces-verbalen proces-verbaal van comparitie proces-verbaal van plaatsopneming proces-verbaalakte procesvertegenwoordiging procesvolmacht proclamatie / proclameren / geproclameerd procura endossement procuratiehouder procuratieverlening / verlenen van procuratie / procuratie verleend procurator ad litem procurator in rem suam procureur procureur-generaal (PG) procureurstelling / procureur stellen / procureur gesteld producent producent / maker productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid productencoöperatie productie van stukken / produceren van stukken / geproduceerde stukken / in geding brengen van stukken producties productschappen produktie / productie produktschap / bedrijfslichaam proeftijd proeftijd proefverlof TBS proefverlof TBS professio iuris profijtbeginsel profileren prog programmatuurovereenkomst progressief progressief stelsel progressief tarief progressieve belasting prohibitie proletariaat / proletariërs prolongatie promesse promesse aan toonder promissor promotie promotor pronuntiatie propaedeuse / propedeuse proponeren proportionaliteitsbeginsel propositie prorogatie prosecutie prospectus prostitutie / prostitueren / geprostitueerd protagonist protectie protectoraat protest / protesteren / geprotesteerd protest / protesteren / geprotesteerd protocol provinciale belastingen Provinciale Staten (PS) provinciale verordening provinciale verordening provincie Provinciewet (PW) provisie provisiestaat provisionele bewindvoerder provisionele eis / provisionele vordering provisionele en finale toewijzing provisionele uitspraak / provisioneel vonnis provisoir provocateur provocatie / provoceren / geprovoceerd provoost prudentieel pseudokoop pseudonimiteit pseudowetgeving pseudo-wetgeving pseudo-wetgeving psychiater / zenuwarts psychiatrisch ziekenhuis psychische gesteldheid psychische overmacht psychische stoornis psychopaat psychopatenwetten publica fides publicatie / publiceren / gepubliceerd publicatieplicht publicatieverplichting publiciteitsbeginsel public-private partnership publieke bestemming publieke sector / collectieve sector publieke werken / openbare werken Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) publiekrecht publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie publiekrechtelijke bevoegdheid publiekrechtelijke bevoegdheid publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen publiekrechtelijke rechtspersoon publieksmisleiding publikatie (oneigen.) publicatie publikatieplicht (oneigen.) publicatieplicht punitief handelen punitieve sanctie / punitief pupil putatief putatief huwelijk putatieve noodtoestand putatieve strafuitsluitingsgrond / putatief noodweer putatieve titel pyromaan pyromanie q.e.d. quaestoren quaetio facti (oneigen.) quaestio facti qualitate qua (q.q.) quanti ea res est quasi-legaten querulant qui qui tacet consentire videtur quid pro quo Quint - Te Poel-arrest quitantie aan toonder quod non quorum / (oneigen.) kworum quotum quotumbeleid récompense raad van beheer raad van bestuur raad van commissarissen (RvC) Raad van Discipline (RvD) Raad van Europa (RvE) raad van kinderbescherming Raad van Ministers van de Europese Unie raad van ministers van het Koninkrijk Raad van State (RvS) Raad van Toezicht Raad voor de Kinderbescherming Raad voor de rechtspraak (RvR) Raad voor de rechtspraak (RvR) Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) Raad voor het Rechtsherstel Raad voor Rechtsbijstand (RvR) raadkamer (RK) raadkamerzitting raadplegend referendum / plebisciet raadscommissie raadsdiscussie raadsheer / raadsheren raadsheer-commissaris / (mv.) raadsheren-commissaris raadsman / (mv.) raadsmannen raadsvrouw raadsvrouw / (mv.) raadsvrouwen raamovereenkomst / raamcontract raamverordening / kaderwet rabatstrook racisme rampenfonds rampenplan randapparaat randvoorwaarden randvoorwaarden rangorde rappel rapportageplicht rariteiten ras rasphuis rassendiscriminatie ratificatie van verdragen ratificatie van verdragen ratificatie van verdragen / ratificeren van verdragen / geratificeerd verdrag ratio ratio decidendi ratio legis rationalisme ratione personae rauwelijks dagvaarden rayon reële executie reële groei reële overeenkomst reële schadevergoeding reïntegratierecht reïntegratieverslag reactief optreden rec recapitulatie recepis receptie reces recessie rechercheur recht recht recht aan order recht aan toonder recht der vorderingen en schulden recht op afschrift recht op betoging / demonstratievrijheid recht op inlichtingen recht op inzage recht op naam recht op nationaliteit recht op privacy recht op rechtsbijstand recht op regenwater recht op zwangerschapsverlof recht spreken recht van beklemming recht van beraad recht van beraad recht van coöptatie recht van de dertiende penning / handwissel recht van enquête recht van geërfde recht van gebruik en bewoning recht van hypotheek recht van initiatief / initiatiefrecht recht van klauwengang en stoppelweide recht van opstal / opstalrecht recht van overpad recht van petitie recht van reclame / reclamerecht recht van voorrang recht van weg rechtbank van eerste aanleg rechten / leges rechten / leges rechten en plichten rechter rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter rechter-commissaris bij faillissementen rechter-commissaris bij surseance van betaling rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) rechterlijk bevel rechterlijk bevel tot betaling rechterlijk gebod rechterlijk pardon rechterlijk verbod rechterlijk vonnis / rechterlijke vonnissen (mv.) rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde rechterlijke instanties rechterlijke macht rechterlijke machtiging rechterlijke onpartijdigheid rechter-plaatsvervanger (rechter-plv.) rechthebbende rechtmatig verblijf rechtmatige daad rechtmatige eigenaar rechtmatigheidstoetsing rechtsaanwijzende overeenkomst rechtsbedeling rechtsbekwaam rechtsbekwaamheid rechtsbescherming rechtsbeslissing rechtsbestel rechtsbetrekking rechtsbewustzijn rechtsbijstandverzekering Rechtsboek van Den Briel Rechtsbrëche rechtsbron in formele zin / formele rechtsbon / (mv.) rechtsbronnen in formele zin / formele rechtsbronnen / (oneigen.) formele bronnen rechtscheppend rechtscollege / (mv.) rechtscolleges rechtsdag rechtsdelict rechtsdwaling rechtseconomie rechtseenheid rechtsfeit / (mv.) rechtsfeiten rechtsfiguur rechtsfilosofie rechtsgang rechtsgebieden rechtsgeding rechtsgeldig rechtsgelijkheid / gelijkheidsbeginsel rechtsgeschiedenis rechtsgeschillen rechtsgevolgen rechtsgoed rechtsgronden rechtsgrondslag rechtsh rechtshandeling rechtshandelingsbekwaamheid rechtshistorische interpretatie rechtshulp rechtsinformatica rechtsingang / venue en court rechtsinstrument rechtskeuze rechtskundig adviseur / (mv.) rechtskundig adviseurs rechtsmacht rechtsmiddelen rechtsnorm rechtsobject rechtsonzekerheid rechtsopvolger rechtsorde rechtsoverwegingen rechtspersonenrecht rechtspersoon / rechtspersonen rechtspersoonlijkheid rechtsplicht rechtspluralisme rechtspositie / rechtstoestand rechtspositivisme rechtspositivist Rechtspraak van de Week (RvdW) rechtspraktijk rechtsrealisme rechtsregels rechtsregime rechtsstaat rechtssubjecten rechtssysteem / rechtsstelsel rechtstheorie / rechtstheoretisch rechtstitel rechtstreeks toepasselijk rechtstreekse toepasselijkheid rechtstreekse werking rechtsuitwijzing rechtsverfijning rechtsverhouding rechtsverkeer rechtsverkrijgende rechtsverkrijging rechtsvermoedelijk overlijden rechtsvermoedens rechtsverwerking rechtsvinding rechtsvoorganger / rechtsvoorgangster (v,) rechtsvordering rechtsvormen rechtsvorming rechtsvraag rechtsweigering rechtswetenschap rechtszaak / rechtszaken rechtszekerheidsbeginsel rechtvaardigheid rechtvaardigheidsgrond rechtvaardigingsgronden rechtverkrijgende recidive / herhaling recidivist recipiéren / gerecipieerd reciprociteitsbeginsel reclamant reclamatie / reclameren / gereclameerd Reclame Code Commissie (RCC) Reclameraad reclamerecht reclassering recognitie recommanderen / gerecommandeerd reconvalescentie reconventie reconventioneel reconventionele eis / reconventionele vordering rectificatie / rectificeren / gerectificeerd recyclage / recycleren / gerecycleerd redactie / redigeren / geredigeerd redding en behoud redelijk vermoeden van schuld redelijke termijn redelijke toerekening redelijkerwijs redelijkheid en billijkheid redelijkheidsbeginsel redenering a contrario / contrair redeneren redenering naar analogie / analoog redeneren reder rederij redhibitoria actio redresstuk referendaris referendumcommissie referentie / refereren / gerefereerd referentiekader referentieprijs referte / refereren / gerefereerd referteperiode reflexwerking reformatio in peius refoulement refugié sur place reg regalia / rijksinsigniën regarderen / geregardeerd regeerakkoord regeerakkoord regeerakkoord regelend recht / aanvullend recht / ius despositum regelmatige opzegging / regelmatig opzeggen / regelmatig opgezegd regent regent regering regering regeringscommissaris regeringscommissaris regeringscommissaris regeringsleider regeringsverklaring regeringsvorm regiecontract regiezitting Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA) regionale directies regionale politie register registeraccountant (RA) registergoederen registerloods / loods registrar registrar registratie / registreren / geregistreerd Registratiekamer registratierecht Reglement van Orde reglementair reglementen regres regresrecht regresvordering regulier beroep regulier verblijf reguliere huisvesting rehabilitatie / rehabiliteren / gerehabiliteerd reikwijdte reisbevrachting reisovereenkomst Rekenhof rekening / nota rekening courant (RC) rekening en verantwoording rekening van bewind rekening-courant (RC) rekenplichtige rekenprocedure rekenrente rekenvergoeding rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs) rekwestrant / rekestrant / requestrant / verzoeker relaas relaas relatie / relateren / gerelateerd relatiebeding relatief bevoegd / relatief competent / betrekkelijk bevoegd relatief recht / vorderingsrecht relatieve bevoegdheid / competentie relatieve competentie / relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid relatieve nietigheid relatieve rechten relatieve theorieën / doeltheorieën relatieve verjaringstermijn relativiteitsbeginsel relativiteitsvereisten relevante wetsartikelen religieuze tradities rembours / naneming remboursregres remise remisier remissierecht van de pachter remplaceringscontract rendabiliteit rendant / rentmeester rendement renovatie / renoveren / gerenoveerd renseignement renseigneringsverplichtingen rente clausule rente-écart rentebedenktijd renterenseignering renterisico rentmeester renunciatie renversaal renvoi / terugwijzen renvooiprocedure rep reparatief recht / restitutief recht reparatiehuwelijk reparatiewetgeving reparatoire sanctie repatriëring repertoirenummers repertorium / repertoire repliek in oppositie repo-overeenkomst reportage represaille representant representatie representatief representativiteit repressief systeem repressief toezicht repressieve controle reprimande reprise reproductie / reproduceren / gereproduceerd reproduktierecht reprorecht republiek repudiatie reputatieschade architecten request civiel requirant / rekwirant requireren / gerequireerd requisitoir / requisitorium res derelicta res judicata pro veritate accipitur / res judicata res nullius res publica reservaat reserve / reserves (mv.) residentie residuair residurecht residurecht resignatie / resigneren / geresigneerd resocialisatie / resocialiseren / geresocialiseerd Resolutie Resolutie / Resoluties (mv.) respectievelijk respijt ressort / ressorten ressort / ressorten ressort / ressorten ressorteren onder / geressorteerd onder ressortsparket / ressortparket (oneigen.) restatement of the lAw restatements restitutie / restitueren / gerestitueerd restitutie omzetbelasting restitutio in integrum restoratieve rechtspleging / herstelrecht restrechter / reserverechter restrictief restrictieve uitleg / restrictief uitleggen / restrictief uitgelegd / restrictieve interpretatie / restrictief interpreteren / restrictief geïnterpreteerd restzetel resultaatsverbintenis / resultaatsverplichting resumeren retentierecht retoriek / (mv.) retorica retorisch retorsie retorsie retour retributie / leges retributie / retribueren / geretribueerd retroactiviteit retrocessieverklaring return on equity reus excipiendo fit actor revers revindicatie / revindiceren / gerevindiceerd revindicatoir beslag / verhaalsbeslag revisie / herziening / rekest-civiel / request-civiel revisierente revisievergunning / herzieningsvergunning revolutie Rewe - Zentral / Cassis de Dijon-arrest richochetgevaar / afkaatsingsgevaar richtige heffing richtlijn in strafzaken richtprijs richtprijs ridderorde ridderschap rijbaan rijbewijs rijden onder invloed Rijksaccountant rijksadvocaat rijksbegroting rijksbelastingen rijksbelastingen rijksbijdrage rijksdienst voor het wegverkeer Rijksgebouwendienst rijksgroepsregeling Rijksluchtvaartdienst Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) Rijksrecherche rijksrekenrente Rijkswaterstaat Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (RwGBV) Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) Rijnregels IVR 1979 rijverbod rioolrecht ris risico koper / kopersrisico risicoaansprakelijkheid risicocumulatie risicodekking risicodenken risicojustitie risicomaatschappij risico-overgang ristorno roekeloos roekeloosheid roerende zaak / roerende zaken (mv.) rogatoire commissie rol rolbericht rolbeschikking rolbeschikking / jugement d'audience roldatum rolnummer / zaaknummer rolrecht rolrechter rolwaarnemer / rolgemachtigde rolzaak rolzitting rompbevrachting ronselen / geronseld roof / roven / geroofd roofmoord (oneigen.) rooilijn Rooms-Hollandse recht royalty royalty royeerbaar aandelencertificaat / (mv.) royeerbare aandelencertificaten royement / royeren royement / royeren royement / royeren RTL - Veronica HMG - Schinkel-arrest rudimentair ruggespraak ruil ruilverkaveling ruilverkaveling bij overeenkomst ruimtebevrachting ruimtelijke ordening ruimtevaartrecht rule of lAw rule of reason ruling ruling ruling ruwheidsmisdrijven sabotage saisine foraine Saladin - HBU-arrest salaire differé salaris / (mv.) salarissen samengestelde levering samengestelde titel samenlevingscontract / (oneigen.) samenlevingskontrakt samenlevingsovereenkomst samenlevingsvormen samenloop van omstandigheden samenspanning / samenspannen / samengespannen samenvoeging van gedingen / samenvoegen van gedingen / samengevoegde gedingen samenwerking / samenwerken / samengewerkt samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsprotocol samenwerkingsverdrag samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting samenzwering / samenzweren / samengezworen sanctie sanctienorm sanctierecht sanctioneren sanctioneren saneringscontract saneringsplan saniet sans préjudice sauveren schade schade nader op te maken bij staat schadebeding schadebedrag schadeclaim Schadefonds Geweldsmisdrijven schadeloosstelling / schadeloos stellen / schadeloos gesteld schadeloosstelling getuige schadestaat schadestaatprocedure schadevergoeding schadevergoedingsmaatregel schadeverzekering schakelbepalingen schat / schatten (mv.) schatkistsaldo schatting van schade / schatten van schade / geschatte schade schatvinding scheeps- en machinedagboek scheepsbedrijf scheepshuurkoop scheepspapieren scheepsverklaring schei scheiding onverdeeldheid scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed / gescheiden van tafel en bed scheidsgerecht schending van de landsvrede Schengenvisum schenker schenking / schenken / geschonken schenking ter zake des doods schenkingsakte schenkingsrecht schennis / schending / schenden / geschonden schepeling schepen Schiedammer Parkmoord schijnhandeling schijnhuwelijk schikking / schikken / geschikt schikking / transactie schikking in der minne / schikken in der minne / geschikt in der minne schikkingscomparitie / comparitie van partijen schikkingsvonnis schikkingsvoorstel schip / schepen (mv.) schipper / schippers (mv.) schoonfamilie schoongrondverklaring schorsende werking schorsing / schorsen / geschorst schorsing advocaat schouw schrapping van het tableau / schrappen van het tableau / geschrapt van het tableau schriftelijk schriftelijke uitlating schriftuur schrijvende magistratuur schuld schuld schuldaansprakelijkheid schuldbeginsel schuldbegrip (fundamenteel) schuldbekentenis schuldbemiddeling schuldcompensatie schulddelict schuldeiser / crediteur schuldeisersverzuim schuldenaar / debiteur schuldenaar / schuldenaren schuldenlast schuldheling schuldhulpverlening schuldigerkenning schuldigverklaring / schuldig verklaren / schuldig verklaard schuldoverneming / delegatie / passieve novatie / debiteursvervanging schuldrecht schuldsanering Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering schulduitsluitingsgronden schuldvergelijking schuldvernieuwing / novatie / novatio schuldvordering Schutznorm sec second opinion secretaris sector bestuursrecht sector civiel sector kanton / (oneigen.) kantongerecht sector strafrecht secundair secundair besluit secundair gemeenschapsrecht secundaire arbeidsvoorwaarden secundaire bank secundaire causaliteit secundaire deviantie secureren seksueel delict / sexueel delict seksuele intimidatie / sexuele intimidatie / intimideren / geïntimideerd sekwestratie / sekwestreren / gesekwestreerd / sequestratie / sequestreren / gesequestreerd Selbsteintritt self-executing semantiek semi-dwingend recht senaat / Eerste Kamer van de Staten-Generaal senioriteit sensu stricto separatisten sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd sequester / sekwester servicekosten settlement settlementsrisico sexueel misbruik / seksueel misbruik shockschade / schrikschade sic side letter signaleringen signatuur silent system / Auburn system simultane deelneming sinecure / sinecuur sit sit down-staking situatieve sanctie / reparatoire sanctie slachtoffer slachtoffer als benadeelde partij slachtofferhulp slachtofferschap slagboomtheorie sleutelverklaring sloopvergunning sluiting (van verdrag) sluitingstijden smaad / smaden / gesmaad smaadschrift small claims procedures smartengeld smokkel verdovende middelen snelheidsovertreding snelrecht sociaal akkoord Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Sociaal Economische Raad (SER) Sociaal Economische Raad (SER) Sociaal Economische Raad (SER) sociaal grondrecht / (mv.) sociale grondrechten sociaal plan sociaal recht / sociale zekerheidsrecht sociale advocatuur sociale bindingen sociale controle sociale eenheid sociale kaart sociale lasten sociale partners sociale premies sociale raadslieden sociale verzekeringen Sociale Verzekeringsbank (SVB) sociale voorzieningen sociale zekerheidssector socialeverzekeringsrecht socialezekerheidsrechtspraak socialisme soevereiniteit softdrugs softwarelicentie solidariteit solidariteit solidariteit solidariteitsbelasting sollicitatie / solliciteren / gesolliciteerd solutionis causa solvabiliteit solvabiliteitstoezicht sommatie / sommeren / gesommeerd sommatie / sommeren / gesommeerd sommatiebrief sommen ineens sommenverzekering Sondernachfolge sorteerproeven spaarbank spaarloon spaarloonregeling spaarregeling spam / junkmail speciëskoop speciale last speciale preventie specialiteitsbeginsel species specieskoop specieszaak specificatiebevoegdheid verkoper specifiek speelcasino spel en weddenschap Sperrwirkung spiegelconfrontatie spijtoptanten spinhuis splitsing / splitsen / gesplitst splitsing grond / splitsen van grond / gesplitste grond splitsingsakte splitsingsreglement splitsingsvergunning spoedappèl sponsor / sponsoring / sponsoren / gesponsord spontane vernietiging / spontaan vernietigen / spontaan vernietigd spoorwegmisdrijf / spoorwegmisdrijven spreekrecht sprongcassatie sta staande houden staande magistratuur staat staat van beleg staat van wijzen staatlozen staatsapparaat staatsbestel staatsbestel Staatsblad Staatsblad Staatsblad / Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden staatsburgerschap Staatscourant Staatscourant Staatscourant staatsdomein staatshoofd staatsmacht staatsnoodrecht staatsorganen staatsrecht staatssecretaris van Justitie staatssecretarissen staatsvorm Stabiliteitspact stadhuis staffunctie stagnatie / stagneren / gestagneerd stakeholder staking / staken / gestaakt staking van stemmen / staking der stemmen / staken van stemmen stakingsaftrek stakingsfaciliteiten stakingsrecht stakingswinst stalking / belaging stamrecht BV stamrechtverzekering stamvermogen standaardregeling standaardregime standplaats stare decisis stare decisis et quieta non movere statenbond / confederatie Staten-Generaal statisch status aparte status questionis status quo statutair directeur statutaire zetel statute lAw statuten statuten van de vennootschap statutenwijziging / statuten wijzigen / gewijzigde statuten statuut Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut) stedebouwkundig steekpenningen stelplicht stelpost stelselmatige dader stelselmatige informatie inwinning stelselmatige observatie stembureau stemdistrict stemlokaal stempelvonnis stemrecht sterfhuis van een overledene sterfhuisconstructie sterk merk / sterke merken steunfraude steunmaatregel / (mv.) steunmaatregelen steunvordering stichting Stichting Bouwgarant stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) Stichting van de Arbeid stichtingenregister stiefkinderen stiefouder stiefouderadoptie stil pandrecht stille maatschap stille reserves stille vennoot / commanditaire vennoot / sleeping partner / vennoot bij wijze van geldschieting stille waarheid stilzwijgende aanvaarding stilzwijgende volmacht stiptheidsactie stipulatieve definitie stipulator stipuleren sto stoïsche rechtsleer stockdividend stoffelijk stoffelijke objecten stoffering / stofferen / gestoffeerd STOP stoppen storno / storneren / gestorneerd storting / storten / gestort stortingsplicht stortingsplicht tijdens faillissement straatverbod / (mv.) straatverboden strafarsenaal strafbaar feit / delict strafbaarheid strafbaarheid van rechtspersonen strafbankje strafbare feiten strafbare poging / strafbaar pogen strafbare voorbereiding strafbepalingen strafbeschikking strafblad / documentatie strafcel strafexecutie straffen strafhof strafkamer strafmaatverweer strafminimum strafmotivering strafrecht strafrechtelijk financieel onderzoek strafrechtelijke boete / geldboete strafrechtelijke sanctie strafrechter strafrechtspleging strafrechtssysteem strafrechtswetenschap strafregister strafsoorten strafstelsel straftoemeting strafuitsluitingsgronden strafvervolging / vervolging strafvonnis strafvordering / formeel strafrecht strafvorderlijke fouillering / fouilleren / gefouilleerd strafzaak strategisch akkoord strategische alliantie strategist streekplan strijdkrachten stringente maatregelen stroperij / stropen / gestroopt structuurplan / (mv.) structuurplannen structuurregime structuurvennootschap student Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) stuiting / stuiten / gestuit stuiting / stuiten / gestuit stuiting van het huwelijk stuitingsexploot / stuitingsexploit subdelegatie subjecteren / gesubjecteerd subjectief recht / subjectieve rechten / persoonlijke rechten subjectieve cumulatie subjectieve leer subjectieve novatie sublegaat subliem submandaat submis subrogatie / subrogeren / gesubrogeerd subrogeren / subrogeerde / gesubrogeerd subsidiair (subs.) subsidiaire eis subsidiariteitsbeginsel subsidiariteitsbeginsel subsidiariteitsbeginsel subsidie / (mv.) subsidies subsidiebeschikking subsidies substantiële gebreken substantiële nietigheden substantiële vorm substantiëringsplicht substantialisme substantie substantieel substitutie / substitueren / gesubstitueerd substituut substituut-ombudsman subsumptie successie successierechten successio per universitatem successio singularis sui generis summa summarium sup superficies suppletief supranationaal orgaan supranationaal orgaan supranationale besluitvorming supranationale bevoegheid supranationale bevoegheid supranationale organisatie supranationaliteit supranationaliteit surplus surseance van betaling syllogisme syndicaat synergie systematisch t Welk doende, enz. taakcriterium Taakorganisatie Vreemdelingenzorg (OVV) taakprofiel taakstelling gemeentelijke huisvesting taakstraf taakverwaarlozing tabakswet tabelcorrectiefactor tableau takelwagen Tante-Agaathregeling tantième tardief tarievenstelsel taxatie / taxeren / getaxeerd taxe te goeder trouw / bona fide te kwader trouw / mala fide technisch moeilijk verwijderbaren technisch sepot technocratie tegenaanbod tegenhouden tegenpartij tegenstelbaarheid / tegenwerpelijkheid tegenstrijdig belang / tegenstrijdige belangen / belangenconflict tegenvordering / tegenclaim tegenwerpbaarheid tegenwerpen / tegengeworpen tekenbevoegdheid tekening tekeningen- of modellenrecht tekeningsbevoegd / tekenbevoegd telecommunicatie Telecommunicatiewet (TW) telefonische verkoop teleologische interpretatie / teleologisch interpreteren / teleologisch geïnterpreteerd teleologische wetsinterpretatie ten fine van tenderbod tenlastelegging / telastelegging / ten laste leggen / ten laste gelegd tentatief tenuitvoerlegging / ten uitvoer leggen / ten uitvoer gelegd tenuitvoerlegging van straffen ter goedkeuring getekend (tggk) ter terechtzitting ter zake terbeschikkingstelling (TBS) termijnbetaling termijnboete termijncontract termijnen voor conclusies termijnverzuim territoriaal territoriale competentie territoriale spreiding van staatsmacht territoriale werking territorialiteitsbeginsel territorium / territoir terrorisme / terreur terugbetaling op aandelen terugkeerbeleid terugkeervisum terugneming / terugnemen / teruggenomen terugtreden advocaat / teruggetreden advocaat terugvordering / terugvorderen / teruggevorderd terugwerkende kracht terugwijzing / terugwijzen / teruggewezen / renvoi testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking testamentair bewind testamentair erfrecht testamentaire lasten testamentaire voogdij testateur testeervrijheid tewerkstellingsvergunning theorie van Hart tho Thomas van Acquino thuiskopie tijdbevrachting tijdelijk besluit Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken (Tw Hkoz) tijdschrijven timesharing tip tirannieke werking van de tenlastelegging titel titularis toeëigening / toeëigenen / toegeëigend toebehoren toegang toegang tot de rechter toekenningsbeschikking toekomstige goederen toelating toelatingsbeleid toelichting (bij jaarrekening) toepasselijk recht toepassing toerekenbaar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) toerekening naar redelijkheid / toerekenen naar redelijkheid / toegerekend naar redelijkheid toerekeningsvraag toeristenbelasting toestand te hebben opgehouden te betalen toestand van de boedel toestemming toestemming / toestemmen / toegestemd toestemmingsverklaring toetsingscriteria toetsingsnormen toetsingsrecht toetsingsverbod toevoeging / toevoegen / toegevoegd toewijzing / toewijzen / toegewezen toezichthouder toeziend voogd toga togaberoepen tolk TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) tongzoen / tongzoenen / getongzoend toonderpapier tortuur tot persistit! total loss totale institutie totale overheid totstandkoming van overeenkomsten tractaat traditio brevi manu / levering met de korte hand traditio longa manu / levering met de lange hand traktaat traktaat / traktaten (mv.) tranches transactie transactiekosten transactieschade transactievoorstellen transformatiewet transitie transmurale zorg transportakte transportbrief Trias Politica / scheiding van machten tripartiete overeenkomst troonopvolging troonrede troonsafstand / afstand van koningschap trouwbeloften trust trustbedrijf Trusted Third Party (TTP) trustee trusthypotheek trustovereenkomst trustraadschap tuchtcollege tuchtmaatregel tuchtrechtelijk verwijt / (mv.) tuchtrechtelijke verwijten tuchtrechtspraak tunnelvisie turn key-overeenkomst tussenarrest tussenpersoon tussenvonnis Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen Tweede Kamer (TK) tweedegraads bloedverwantschap tweegevecht / vechtpartij tweetrapsmaking / over de hand erven / making onder tijdsbepaling tweetrapsraket tweewegenleer tweezijdige verklaring ueb Uebernahme uit dien hoofde uit hoofde van uitbesteding / uitbesteden / uitbesteed uitblijvende uitspraak / uitblijven uitspraak / uitgebleven uitspraak uitdelingslijst / slotuitdelingslijst uitdrukkingen uiterlijke verschijningsvorm uitgenodigde vluchtelingen uitgeprocedeerde vreemdeling uitgifte van vals geld / uitgeven van vals geld / uitgegeven vals geld uithuisplaatsing / uit huis plaatsen / uit huis geplaatst uitingsdelict uitkering / uitkeren / uitgekeerd uitkeringsfraude uitlener uitlevering / uitleveren / uitgeleverd uitleveringsprovisie Uitleveringswet (UW) uitlokker uitlokking / uitlokken / uitgelokt uitloving / uitloven / uitgeloofd uitponding / uitponden / uitgepond uitputtend geregeld uitputting / uitputten / uitgeput uitputtingsleer uitschakelbepaling uitsluitende regel uitsluiting bij opzicht / quasie-eigenaarsrisico uitsluitingsclausule uitspraak uitstel uitspraak uitstelregeling uittreksel uitvinder uitvindingen / uitvinden / uitgevonden / vinding uitvloeisel uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar uitvoerbaarheid van een akte uitvoerbaarheid van vonnis uitvoerende macht / executieve macht uitvoeringshandelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) uitvoeringsorgaan Uitvoeringswet Bewijsverdrag (Uw BVBH) Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag (Uw EEX) uitvoeringswet rechtsvorderingsverdrag 1954 (Uw Rv 1954) uitwinning / uitwinnen / uitgewonnen uitzakconstructie uitzakking / uitzakken / uitgezakt uitzendbureau Uitzendbureau Cito-arrest uitzendcontract uitzendkracht uitzendovereenkomst uitzetting / uitzetten / uitgezet uitzonderingsmethode uitzonderingsrecht uitzonderingsrecht / bijzonder recht ultimum remedium ultra petita ultra vires UN peace enforcing UN peace keeping una via una via-beginsel underwriter underwriter unicameraal unificatie / unificeren / geünificeerd Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) unilateraal / unilaterale overeenkomst unitarisme United Nations Commission on International Trade LAw (UNCITRAL) Uniting for Peace universaliteitsbeginsel Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) unus judex unus testis nullus testis upgraden usucaperen usucapio usurpatie / usurperen / geësurpeerd usus utilisme Utrechtse School Uw dienstwillige, (Uw d.w.,) vakantiegeld vakantietoeslag vakbond / (mv.) vakbonden vakgebieden val valetudinaire enquête validatie / valideren / gevalideerd valse aangifte valse beschuldiging valse naam valsheid in geschrifte valsheid in geschriften valutaclausule Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) Van Bemmelen, Jacob Maarten van rechtswege Van Tiggele-arrest vast recht vaste activa vaste staatsschuld vastgoedrecht / onroerend goedrecht vaststelling draagkracht / draagkracht vaststellen / draagkracht vastgesteld vaststelling van schade / schade vaststellen / schade vastgesteld vaststellingsovereenkomst / dading vaststellingsovereenkomst / dading vaststellingsprocedure Veearts-arrest Veegwet Inkomstenbelasting veelplegers Veewet veewetarrest veilige derde landen veilige haven veilige landen van herkomst veiligheid van verkeer veiligheidsfouillering veiligheidsutopie vennootschap vennootschap onder firma (VOF) vennootschapsbelasting (VPB) vennootschapsrecht venten venter venture capital Veräusserungsvertrag verandering van eis / veranderen van eis / van eis veranderd verbalisant verbanning verbatim verbazingscriterium verbergen van weggelopen minderjarige verbeurdverklaring / verbeurd verklaren / verbeurd verklaard verbeuren / verbeurd verbiedende norm verbintenisscheppende overeenkomst verbintenissen / obligatio verbintenissenrecht verblijfadres verblijfsduur verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding verblijvingsbeding verbod op grootouderadoptie verbod van constitutionele toetsing verbod van eigenrichting verbod van slavernij verbod van willekeur verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen verboden rechtspersoon verboden toegang ex. art. 461 WvSr verboden toestand verboden vruchten verborgen gebrek / (mv.) verborgen gebreken verbreking van verzegeling / ontzegeling / ontzegelen / ontzegeld verbruikbare zaken verbruiklening / in verbruikleen geven / in verbruikleen gegeven verdachten verdediging neerleggen / verdediging neergelegd verdenking / verdenken / verdacht verder verhaal zoeken verdichtsel / verdichtsels (mv.) verdisconteren / verdisconteerd / verdiscontering verdrag / verdragen Verdrag betreffende de Europese Unie / EU-verdrag / Verdrag van Maastricht Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) Verdrag tot samenstelling van een Grondwet voor Europa Verdrag van Nice Verdrag van Rome Verdrag van Schengen / uitvoeringsovereenkomst van Schengen verdragenrecht verdragsstaten verduistering / verduisteren / verduisterd verduistering van staat verdwijnende rechtspersoon vereffenaar vereffening / vereffenen / vereffend Verenigde Naties (VN) vereniging van eigenaren (VvE) Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) verenigingen verenigingsregister verenigingstheorieën vererving / vererven / vererfd verg vergadering van eigenaars vergadering van schuldeisers vergelding vergelijkende reclame vergiftiging vergrijp vergrijpboeten vergunningen verhaal / verhalen / verhaald verhaal zoeken verhaalsrecht verhoormethode verhuisgoederen verhuisovereenkomst verhuurconstructie verhuurder verificatie / verifiëren / geverifieerd verificatievergadering verificatoire bescheiden verjaring / verjaren / verjaard verjaringsperiode verjaringstermijn verkeer verkeerd verkeersopvattingen verkeersrecht verkennend onderzoek verkiezing / verkiezen / verkozen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verklaring omtrent het gedrag / (oneigen.) verklaring van goed gedrag Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (VIV) / (oneigen.) akte van onvermogen / (oneigen.) bewijs van onvermogen verklaring van afstand / afstandsverklaring Verklaring van Den Haag verklaring van erfrecht verklaring van geen bezwaar verklaring voor recht / voor recht verklaren verklaringsleer verklaringsprocedure verknochtheid van zaken / verknochte zaken verkoop verkoop onder voorwaarden verkoop op afstand verkoopbevestiging verkoper verkort proces-verbaal verkorte procedure verkrachting / verkrachten / verkracht verkrijgende rechtspersoon verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring / usucapio verkrijger onder algemene titel verkrijging / verkrijgen / verkregen verkrijging onder algemene titel verkrijging onder bijzondere titel verlating van hulpbehoevenden verlenging verblijfsvergunning verlengingswetten verlengstukwinst verletkosten Verlichting verlof tot tenuitvoerlegging verlofsparen vermenging / vermengen / vermengd / commixtio Vermeulen - Lekkerkerker-arrest verminderd toerekenbare persoon verminderde toerekenbaarheid verminkende straffen vermissing / vermissen / vermist vermoeden van rechtmatigheid vermogen vermogensbelasting vermogensbestanddelen vermogenscriminaliteit / vermogensmisdrijf / vermogensmisdrijven vermogensrecht vermogensrechtelijke aard vermogensrechtelijke rechtshandelingen vermogensrechten vermogensrendementheffing vermogensschade vermogensstraffen vermogensstructuur vermogensvergelijking vermogenswaarden vernieling / vernielen / vernield vernietigbaar beding in algemene voorwaarden / (mv.) vernietigbare bedingen in algemene voorwaarden vernietigbaarheid vernietiging van arbitrale vonnissen vernietigingsregeling verontreinigingsheffing veroordeelde veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld veroordeling met uitstel verordening / (mv.) verordeningen verordeningsbevoegdheid verp verpachter verpachting van nAweide / verpachten van nAweide / verpachte nAweide verpanding / verpanden / verpand verplichte aangifte in strafzaken verplichte vertegenwoordiging verrekening / compensatie verrekening / verrekenen / verrekend verrekenstelsel verruimde gezinshereniging verschijning / verschijnen / verschenen verschijningsplicht verschoning / verschonen / verschoond verschoningsrecht verschoonbaar verschoonbaarheid verschoonbare termijnoverschrijding verschot / (mv.) verschotten verschuldigde rente Verslavingsbegeleidingsafdelingen (VBA) verspilling / verspillen / verspild / verkwisting / verkwisten / verkwist verstek verstek zuiveren verstekprocedure verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend verstekvonnis versterkte meerderheid / versterkte gekwalificeerde meerderheid verstoting / verstoten verstrengeling van belangen / belangenverstrengeling vertalingsrecht vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordiging / vertegenwoordigen / vertegenwoordigd vertegenwoordigingsbevoegdheid verticale werking vertoogschrift vertragingsboete voor werkgever vertragingsrente vertragingsschade vertrek / vertrekken vertrekmoratorium vertrekplicht vertrokken met onbekende bestemming (MOB) vertrouwelijk vertrouwende partij vertrouwensbeginsel vertrouwensbeginsel vertrouwensindicatoren vertrouwensleer vertrouwensregel vertrouwensregel vertrouwensrelatie vervaardigen verval van instantie vervalbeding vervaldag vervaldatum vervallenverklaring van de instantie vervalsen van munten en bankbiljetten vervalsing / vervalsen / vervalst vervaltermijn vervaltermijn vervangende hechtenis / boetevervangende hechtenis / (oneigen.) boetevervangende gevangenisstraf vervangende schadevergoeding verveelvoudiging / verveelvoudigen / verveelvoudigd vervoerder vervoersovereenkomst vervoersrecht / transportrecht vervolgbaarheid vervolging / vervolgen / vervolgd vervolgingsbeslissing vervolgingsmonopolie vervolgschade vervolgschade (oneigen.) vervreemder vervreemding / vervreemden / vervreemd vervroegde invrijheidstelling (VI) verwaarlozing / verwaarlozen / verwaarloosd verwachting / verwachten / verwacht verwatering / verwateren / verwaterd verweerder / gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde verweermiddel / (mv.) verweermiddelen verweerschrift (VWS) verwekker verwerende partij verwerking van persoonsgegevens verwerking van rechten verwerping / verwerpen / verworpen verwerping nalatenschap / verwerpen nalatenschap / verworpen nalatenschap verwezenlijking / verwezenlijken / verwezenlijkt verwijderbare vreemdeling verwijderen van distels en netels verwijtbare nalatigheid verwijzen naar de gewone arbitrageregeling verwijzing / verwijzen / verwezen verwijzing / verwijzen / verwezen verwijzing naar de rol verwijzingsregel verwonding verworven recht / (mv.) verworven rechten verz verzachtende omstandigheid / favorabele omstandigheid verzamelwerk verzegeling / verzegelen / verzegeld verzegeling erfenis / verzegeling nalatenschap verzekeraar verzekerd belang verzekering / verzekeren / verzekerd verzekeringnemer verzekeringsadviseur verzekeringsmaatschappijen verzekeringsovereenkomst verzekeringsrecht verzet / oppositieprocedure verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure verzettermijn verzetvonnis verzoeken / verzocht verzoekende staat verzoekschriftprocedure verzoekster verzoening / verzoenen / verzoend verzorgingsrecht verzorgingsstaat / welvaartstaat verzorgingsvruchtgebruik / verzorgingsvruchtgebruiker verzuiling / verzuilen / verzuild verzuim / verzuimen / verzuimd verzuimboeten verzuimdatum verzwijging / verzwijgen / verzwegen / reticentie vestigingshandeling vestigingsplaats vete veto vetorecht vexatoir / vexatoor vicaris victimologie vide Vier Schepen-arrest Vier vrijheden Vier vrijheden vigerende wet vigeur vijfde macht vinculum iuris vinder vinderschap vindersloon vindersregeling VINEX-locaties vingerafdruk virtueel visitatie / visiteren / gevisiteerd Vissen te Wilnis op zondag-arrest visserijwet visum / (mv.) visa visum repertum / schouwcedul vlaggenbeginsel vlaggestaat Vlassopoulou-arrest vliegtuigkaping vlottende activa vlottende staatsschuld vluchtelingen Vluchtelingen Werk Nederland (VWN) vluchtelingenstatus Vluchtelingenverdrag van Genève (1951) VN-Veiligheidsraad voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd voeging in een strafzaak / zich voegen in een strafzaak / gevoegd in een strafzaak voeging ter berechting / voegen ter berechting / gevoegd ter berechting voeging ter zitting / voegen ter zitting / gevoegd ter zitting voetstoots voetverklaring vogelvrijverklaring volatiliteit voldoende middelen van bestaan voldoeningsbelasting volenti non fit iniura volgestort aandeel / (mv.) volgestorte aandelen Volkel-arrest volkenrecht volkshuisvesting volksinitiatief volksraadpleging / referendum volkssoevereiniteit volksvertegenwoordiging volksverzekering volle eigendom volle toetsing volledige rechten volmacht volmacht tot beneficiaire aanvaarding volmachtgever volmachtiging volonté generale / algemene wil volstrekte meerderheid / absolute meerderheid volwassenenstrafrecht vondeling Vondelpark-arrest vondst vonnis vonnis a quo vonnis in eerste aanleg voo voogd voogdij voogdijregister voogdijschap voor aanwas voor alle weren voorarrest voorbereidend onderzoek voorbereidingsbesluit voorbereidingshandeling voordeelsverrekening voorgeleiding / voorgeleiden / voorgeleid voorgenomen huwelijk / in ondertrouw gaan voorhangprocedure voorheffing vooringenomenheid voorjaarsnota voorkennis voorkeursrecht bij emissie van aandelen voorkeurstemmen voorlichting voorlichtingsrapporten voorlopig betwiste vorderingen / voorlopig erkende schuldvorderingen voorlopig erkende vorderingen / voorlopig erkende schuldvorderingen voorlopig getuigenverhoor voorlopig koopcontract voorlopig sepot / voorlopig seponeren / voorlopig geseponeerd voorlopige dekking / voorlopig dekken / voorlopig gedekt voorlopige hechtenis / preventieve hechtenis voorlopige koopakte voorlopige maatregel voorlopige tenuitvoerlegging / tenuitvoerlegging bij voorraad voorlopige teruggave voorlopige toevertrouwing / voorlopig toevertrouwen / voorlopig toevertrouwd voorlopige voorziening voorlopige voorziening (vovo) voornemen voornemenprocedure vooronderzoek voorovereenkomst / pactum de contrahendo vooroverleg voorraad / (mv.) voorraden voorrang bij verhaal voorrangsregel / (mv.) voorrangsregels voorrangsregeling voorrecht / privilege / (mv.) voorrechten / privileges voorrecht onbetaalde verkoper voorschot voorschrift / (mv.) voorschriften voorschrift vreemdelingen voorspoedig voortbouwende overeenkomst voortgangsbewaking voortzettingsbeding voortzettingswaarde vooruitbetaling / vooruitbetalen / vooruitbetaald voorvragen / formele vragen voorwaarde voor strafbaarheid voorwaardelijk voorwaardelijk opzet / dolus eventualis voorwaardelijk sepot voorwaardelijke overeenkomst voorwaardelijke toevoeging / voorwaardelijk toevoegen / voorwaardelijk toegevoegd voorwaardelijke verbintenissen voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf / vrijheid onder voorwaarden voorwaardelijke werking voorwetenschap voorzienbaarheid voorzienbaarheid voorziening bij voorraad voorzieningenrechter voorzitter vorderen vordering / (mv.) vorderingen / vorderen / gevorderd vordering aan toonder vordering op naam vordering TUL vorderingsrecht / (mv.) vorderingsrechten Vormerkung vormfouten vormvereiste / vormvereisten vormverzuim vormverzuim vormvoorschriften vormvrije overeenkomst / consensuele overeenkomst vrachtbrief vragenrecht vragenuurtje vre vredeloosheid vredeplichtclausule in de CAO vredeplichtclausule in de CAO vredeplichtclausule in de cao vreedzame coëxistentie vreedzame middelen vreemd vermogen vreemde rechters vreemdeling Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) vreemdelingenbeslag Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) vreemdelingenbewaring Vreemdelingencirculaire (Vc) vreemdelingendienst / Dienst Vreemdelingenzaken Vreemdelingenkamer vreemdelingenrecht Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000) vrij op naam (VON) vrij verkeer van goederen vrij verkeer van personen vrijblijvend vrijblijvend aanbod vrije beroepsoefenaar vrije beschikking vrije bewijsleer vrije reserves vrije verkeer van diensten vrije verkeer van goederen vrijhandelszone vrijheid van arbeidskeuze / vrije keuze van arbeid vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst vrijheid van godsdienst en levensovertuiging vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid vrijheidsbeneming vrijheidsberoving / beroven van vrijheid / beroofd van vrijheid vrijheidsstraf vrijspraak vrijspreken vrijstelling dochterbedrijf vrijwaring / vrijwaren / gevrijwaard vrijwaringsverplichting vrijwillige terugtred vroeghulp vroeghulp Vrouwe Justitia vruchten vruchten van legaat vruchtgebruik vruchtgebruiker / usufructuarius vruchtgebruiktestament vuistpand vuistpandrecht op vorderingen W.L.P.A. Molengraaff waarborg waarborg / waarborgen waarborgen Waarborgfonds Motorverkeer (WAM) waarborgfunctie waarborgnormen waarborgsom waarborgsom waarborgsom waarborgstempel / apostillestempel waardebepaling waardenconsensustheorie waardepapier / (mv.) waardepapieren waarheid waarheidsvinding waarmerken waarnemend griffier / substituut-griffier waarschuwing / waarschuwen / gewaarschuwd waarschuwing notaris waarvan akte wachttijd / wachtdagen Wajong-regeling wanbeleid wanbetaling / wanbetaler warenmerk warenwet warrant was getekend (wg) waterloop en drop waterrecht waterschap waterschapsbelastingen waterschapsheffing / omslag waterschapskeur Waterschapswet (Wschw) waterstaatsbestuur waterstaatsrecht wedde wedereis Wederkerig finaal verrekenbeding wederkerige overeenkomst wederkerige rechtsbetrekking wederkerigheidsclausule wederpartij / tegenpartij (Pij) wederrechtelijk verkregen voordeel wederrechtelijk vertoeven wederrechtelijkheid wederspannigheid wederspraak / verzet van de geëxecuteerde wederverhuur wederzijds goedvinden wederzijdse dwaling / wederzijds dwalen / wederzijds gedwaald weduwe wee Weens Koopverdrag weergeld weerhouden weerkorps weerlegbaar / weerleggen wegenlegger Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) Wegenwet (Wegw) Wegneembeding wegneemrecht wegneemrecht wegvervoersrecht wegwijsplicht weigeringsbevoegdheid wekaminen weledelgestrenge vrouwe welstandsbepalingen welstandscommissie / schoonheidscommissie welstandsnota welvaart welvaartsspreiding welvaartsvastheid Wereldhandelsorganisatie wereldinkomen Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom Wereldvoedselprogramma (WVP) weren werk (van letterkunde, wetenschap of kunst) werkdag werken in dienstbetrekking werkgelegenheid werkgever / (mv.) werkgevers werkgeverslasten werkgeversorganisatie werkgeversverklaring werkingssfeer Werkloosheidswet (WW) / (oneigen.) Wet Werkloosheid werkmaatschappijen werknemers werknemers in het faillissement werknemersverzekeringen werkstraf werkweigering / werk weigeren / geweigerd werk wet / (mv.) wetten / lex Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten (Wet Walvis) Wet algemene bepalingen (Wet AB) Wet Arbeid Vreemdelingen (WAB) Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (WBBO) Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG) Wet Computercriminaliteit Wet conflictenrecht corporaties (WCC) Wet conflictenrecht erfopvolging (WCEo) Wet conflictenrecht huwelijk (WCH) Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (WCHB) Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (WCHR) Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (WCE) Wet conflictenrecht namen (WCN) Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD) Wet conflictenrecht trusts (WCT) Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Wet Economische Statistieken (WES) wet- en regelgeving Wet Flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGBMV) Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA) Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) / (oneigen.) Wet geneeskundige behandelovereenkomst Wet giraal effectenverkeer (Wge) Wet Identificatie bij Dienstverlening wet in materiële zin Wet inburgering nieuwkomers (WIN) Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) Wet installaties Noordzee Wet invoering van spreekrecht aan slachtoffers of hun nabestaanden Wet melding collectief ontslag (WMCO) Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) Wet Melding Zeggenschap (WMZ) Wet melding zeggenschap (WMZ) Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996) Wet milieubeheer (WM) Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Wet ministeriële verantwoordelijkheid (WMV) Wet nationale ombudsman (WNO) Wet onroerende zaakbelasting (WOZ) wetop Wet op het consumentenkrediet (WCK) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Wet op de bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao) Wet op de economische delicten (WED) Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR) Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) Wet op de huurcommissies (Whc oud) Wet op de identificatieplicht (WID) Wet op de jeugdhulpverlening (WJHV) Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (WJD) Wet op de loonbelasting1964 (Wet LB) Wet op de loonvorming / Loonwet (Wet LV) Wet op de naburige rechten (WNR) Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) Wet op de ondernemingsraden (WOR) Wet op de Parlementaire Enquête (WPE) Wet op de Raad van State (Wet RVS) Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA) Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) Wet op de rechtsbijstand (WRB) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) / (oneigen.) Wet Ruimtelijke Ordening Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet avv) Wet op het notarisambt (WNA) Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) wet op privacy Wet openbaarheid van bestuur (WOB) Wet openbare manifestatie (WOM) Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (WOBP) Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) Wet persoonsregistraties (WPR) Wet poortwachter wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (wet SOV) Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) Wet taakstraffen Wet tarieven in burgerlijke zaken (WTBZ) Wet Terwee Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) Wet toezicht kredietwezen 1992 (WTK) Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV) Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) Wet verbetering poortwachter / (oneigen.) Wet poortwachter Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WEPs) Wet Vermogenstransacties Wet voorkeursrecht gemeenten Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGEM) Wet Voorzieningen Gehandicapten Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen (Wvzvdl) Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Wet wapens en munitie (WWM) Wet werk en bijstand (WWB) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Wetboek van Koophandel (WvK) Wetboek van Strafrecht (WvSr) Wetboek van Strafvordering (WvSv) wetenschap wetgevende bevoegdheid wetgevende macht wetgevingen wetgevingsprocedures wetgevingstechniek wethouder wetmatigheid wetmatigheidsleer wetsanalisten wetsartikel / (mv.) wetsartikelen (artt.) wetsbepaling / (mv.) wetsbepalingen wetsbesluiten wetsconflict wetsdelict wetsfamilie / (mv.) wetsfamilies Wetsfictiegemeenten wetshandhaving wetshistorisch wetshistorische interpretatie wetsontduiking wetsontwerp wetsontwerp wetsontwerp wetsuitleg wetsuitlegging wetsvoorstel wett wettelijk deelgenootschap wettelijk depot wettelijk en testamentair erfrecht wettelijk erfdeel / legitieme portie wettelijk erfrecht Wettelijk minimum jeugdloon (WMJ) wettelijk minimumloon wettelijk minimumloon wettelijk overleg wettelijk recht wettelijk vermoeden wettelijk vertegenwoordiger wettelijk voorschrift wettelijke aansprakelijkheid wettelijke aansprakelijkheid wettelijke aansprakelijkheid wettelijke bepalingen wettelijke bepalingen wettelijke erfgenaam wettelijke grondslag wettelijke indexering uitkering wettelijke rente wettelijke rente op handelstransacties / wettelijke handelsrente wettelijke reserves wettelijke tijd wettelijke verdeling wettelijke voogdij wettenbundel wettig betaalmiddel wettig bewijs wettig en overtuigend bewijs wettig gedeponeerd wettige kinderen wezenlijk Nederlands belang wie stelt bewijst wiebeltax Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz wijziging van eis / wijzigen van eis / gewijzigde eis wijziging verklaring / intrekking verklaring wijzigingsnota Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid) (Flexwet) wil wilde staking wildstroperij willekeurformule willekeurtoetsing Willem Petrus Joseph Pompe willens en wetens willoos werktuig wilsbekwaam persoon wilsbekwaamheid wilsgebrek / (mv.) wilsgebreken / (oneigen.) wilsontbreken wilsleer wilsonbekwaam wilsonbekwaam wilsontbreken wilsovereenstemming / consensus wilsrecht wilsrecht / (mv.) wilsrechten wilsrechten van het kind wilsverklaring wimpel Windmill-arrest Windmillformule winkeldiefstal winkelweekacties winst winst- en verliesrekening / resultatenrekening winst per aandeel winstaandeel winstbewijs winstdeling winstdeling winstmanipulatie winstneming wissel / wisselbrief wisselkantoor / wisselkantoren with average clause witwaspraktijken witwassen van geld / witgewassen geld won Woningwet (Wonw) woonplaats woonvergunning woordenboek Wormerveerse brandstichting-arrest wraakmoord wraking / wraken / gewraakt wrakingsverzoek wrongful acts wurging / wurgen / gewurgd xtc York-Antwerp Rules 1974 Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) zaak zaak / (mv.) zaken zaakbeschadiging / vandalisme zaakschade zaaksvervanging zaakvorming / (oneigen.) zaaksvorming / specificatio zaakwaarnemer zaakwaarneming Zaanse verhoormethode / (oneigen.) Zaanse methode zachte uitsluitingsclausule / (oneigen.) moderne uitsluitingsclausule zakelijk recht / zakelijke rechten zakelijke dienstverlening zakenrecht / goederenrecht zedendelict zedenzaken zee-assurantie zeerecht zeeschip / zeeschepen (mv.) Zeeuwse Motorrijder-arrest zeevaartuig zeewaardigheid zeggenschap zekerheid / (mv.) zekerheden zekerheidsbewustzijn zekerheidsrechten zekerheidstelling / stellen van zekerheid / zekerheid gesteld zelfbeschikkingsrecht van volken zelfincriminatie zelfmeldersinrichting zelfmoord / zelfdoding / suïcide zelfredzaamheid zelfregulatie / zelfregulering / zelfreguleren / zelfgereguleerd zelfstandig bestuursorgaan zelfstandig schadebesluit / zuiver schadebesluit Zelfstandig schadebesluit Vlodrop-arrest zelfstandig verzoek zelfstandige rechten zelfstandigenaftrek Zendantennemast Oosterhout-arrest zendgerechten zendpiraat / etherpiraat zendverbod zetboeren zetboerovereenkomsten zetel zich beroepen op zich refereren Ziekenfondswet (ZFW) ziekenhuisconstructie ziekteverzuim Ziektewet (ZW) zienswijze zijn plicht verzaken zittende magistratuur zitting zitting achter gesloten deuren zittingsbesluit zoenbraak zondagsrust zonder bekende woon- of verblijfplaats zonering zorgplicht zorgplicht werkgever zorgsector zorgverlof zorgvuldige besluitvorming zorgvuldige uitvoering zorgvuldige voorbereiding zorgvuldigheidsbeginsel zorgvuldigheidsnorm zuivere aanvaarding van nalatenschap zuivere intentieverklaring zuivere rechtsleer zuivere schadebeslissing / zelfstandige schadebeslissing zuivere splitsing zuivering / zuiveren / gezuiverd zuivering hypotheek Zuringzout-arrest zwaarwegend belang zwak merk / zwakke merken (mv.) zwangerschapsverlof zwart maken van een beslag / zwart gemaakt beslag zwarte lijst bij algemene voorwaarden Zwarte ruiter-arrest zwendel zwerfafval zwijgplicht zwijgplicht zwijgrecht zwolsman criterium Zwolsman-arrest