Rechtsgebieden
  1. informatie communicatie technologie (ICT)
  2. intellectuele rechten
  3. ondernemingsrecht & corporate

Ad. 1: informatie communicatie technologie (ICT)

Het ICT/internetrecht omvat zaken van juridische aard die niet tot de intellectuele (eigendoms)rechten (IE) kunnen worden gerekend. Het is begrijpelijk dat velen typische IE-gebieden, zoals auteursrechten of databankrechten, onder de noemer van ICT/internetrechten scharen zodra er een verband bestaat met de informatietechnologie of het internet. Daarom volgt hier een niet-limitatieve alfabetische opsomming van onderwerpen en/of kwesties die typisch tot het ICT/internetrecht behoren en een belangrijk onderdeel vormen van de advocatenpraktijk van dit kantoor:

Het ICT/internetrecht berust hoofdzakelijk op Europese wet- en regelgeving en (daarop gebaseerde) rechtspraak. Wegens voortdurende technologische ontwikkelingen is het ICT/internetrecht een dynamisch rechtsgebied waar nieuwe juridische inzichten elkaar snel opvolgen.

Juridische ICT-projectbegeleiding

Als bouwers van ICT-applicaties geloven in het adagium 'beter voorkomen dan genezen' kiezen ze voor juridische ICT-projectbegeleiding van dit kantoor. Met juridische ICT-projectbegeleiding zijn cliënten verzekerd van consultancy voor de duur van het project. Het consultancytraject bestrijkt o.a. de volgende werkzaamheden:

Ad. 2: intellectueel eigendom (IE)

Intellectuele (eigendoms)rechten zijn een onderdeel van het algemene mededingingsrecht, dat erop gericht is het proces van mededinging tussen aanbieders van producten en diensten zuiver en open te houden. Het zijn 'voortbrengselen van de menselijke geest'.
Er is een reeks wetten die er op gericht is die voortbrengselen, zoals creaties, technische vindingen, vormgeving, geschriften, databanken etc. te beschermen. Die wetten normeren de concurrentie door - uitzonderingen daargelaten - de rechthebbende op IE exclusieve, vaak alomvattende rechten te verlenen op zijn of haar voortbrengselen. Dat dit de concurrentie tussen aanbieders raakt is evident. Zo zal back-end-software van een website niet zonder meer door een ander mogen worden gekopieerd. Of wat te denken van nabootsing van uw productmerk? Inbreuken op dergelijke intellectuele rechten kunnen leiden tot forse schadevergoedingen en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Intellectuele rechten bestaan uit een reeks gebieden, waarvan de navolgende tot de advocatenpraktijk behoren:

Ad. 3: ondernemingsrecht & corporate

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied waarmee alle ondernemers te maken krijgen. Handelscontracten bijvoorbeeld. Handel drijven zonder contracten is onvoorstelbaar. Contracten roepen verplichtingen op, maar zijn die verplichtingen wel duidelijk voor alle betrokken partijen? Ondernemers hebben commercieel gezien baat bij een schriftelijk, duidelijk contract, maar het is niet de bedoeling dat dit de klant afschrikt. Dus, niet in alle gevallen een kostbaar Agreement van veel bladzijden, maar evenmin de achterkant van een bierviltje. De middenweg? Mogelijk, maar niet per sé. Mr Van Eeckhoutte vindt de balans tussen uw juridische en commerciële belangen. Een gezonde balans waardoor zakendoen een prettige aangelegenheid blijft.
Hij werkt op de volgende ondernemingsgerichte terreinen: