Octrooirecht

Octrooirecht (patentrecht)

Een octrooi of patent is het tijdelijke alleenrecht op een uitvinding. Het voorkomt dat een ander ermee aan de haal gaat. De uitvinding moet een technisch probleem verhelpen en in de industrie toegepast kunnen worden. Het octrooirecht is gecodificeerd in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) en een aantal verdragen, waarvan het Europees Octrooiverdrag van München het bekendste is. Meer Europese octrooiregelingen, zoals de Gemeenschapsoctrooiverordening, zijn in de maak. Van alle intellectuele rechten is de verkrijging van octrooirecht het lastigst, omdat de octrooiaanvraag aan veel eisen moet voldoen. Eén ervan is de nieuwheid. Een vinding die op welke wijze dan ook al openbaar is geworden, is per definitie niet nieuw. Vandaar het belang om een vinding geheim te houden. Daarnaast moeten de gebruikte nieuwe elementen van de uitvinding verrassend zijn. Anders ontbreekt zgn. uitvindingshoogte of uitvinderswerkzaamheid. Kortom, een octrooi moet industrieel toepasbaar, nieuw en inventief zijn.

De wet bepaalt wat in ieder geval geen uitvinding is: ontdekkingen, natuurwetenschappelijke en wiskundige methoden; kunstzinnige vormgeving (daar kan wel auteursrecht op rusten); stelsels en methoden voor spelletjes en het verrichten van geestelijke arbeid; en computerprogramma's (maar daar wordt wel sterk voor gelobbyd). De octrooihouder mag gedurende twintig jaar zijn uitvinding als enige exploiteren. Hem (of haar) staan civielrechtelijke en strafrechtelijke middelen ten dienste om zijn recht te handhaven. Een kortgeding voor een verbodsactie onder versterking van dwangsommen is een effectief rechtsmiddel om directe inbreuken een halt toe te roepen. De octrooihouder kan tegen de inbreukmaker, die zich bewust is van zijn inbreuk, tevens een actie tot schadevergoeding instellen.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVoor een speelgoedfabrikant een zgn. desbewustheidsexploot aan SES Nederland BV gericht m.b.t. speelgoed cold fix haarextenties met het doel om SES te waarschuwen voor mogelijke inbreuk op de patentrechten van cliënte op dat speelgoed. Een dergelijk exploot kan de voorbode zijn van een gerechtelijke patentprocedure.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte is sinds 2016 leading lawyer wereldwijd voor de octrooiëring en instandhouding van octrooien van diverse medische instrumenten en stelt in dat verband diverse claims, descriptions en contracten op. Met een team van advocaten en merkgemachtigden bewaakt hij de bescherming van de uitvindingen via het octrooirecht.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersMedische apparatuurgigant Medtronic rekende de productie van een patent van cliënt niet althans niet correct af. De vraag in dezen was of de door Medtronic geproduceerde apparatuur viel onder het patent van cliënt. De zaak werd buitengerechtelijk geschikt.

Wat links terzake

Octrooicentrum Nederland
European Patent Office (EPO)
USPTO
Espacenet
kennisclip intellectuele eigendom (Youtube)
Google Patent Search
WIPO/International Classifications
Wiki over Octrooi

Wat teksten terzake

Mondiaal patentsysteem voor software is onnodig, Filip Van Eeckhoutte
Octrooi op software (Wiki)
Octrooi op software, Arnoud Engelfriet
European Patent Convention (EPC)
The patient and indirect patent infringement, prof. C. Gielen