E-commerce

E-commerce

E-commerce betekent dat handel en (totstandkoming van een) overeenkomst in beginsel op elektronische wijze plaatsvinden. Daarbij kunnen verschillende technologieën worden gebruikt zoals fax, Electronic Data Interchange (EDI), e-mail en internet. Bij elektronische handel ontmoeten de contracterende partijen (B2B of B2C) elkaar in principe fysiek niet en wisselen dus geen ondertekend (papieren) contract uit, terwijl er bijv. wel een volstrekt geldige koop- of abonnementsovereenkomst kan ontstaan. Maar om dat te bewerkstelligen dient bij de juridische uitwerking van hun verhouding rekening gehouden te worden met a) een reeks wettelijke verplichtingen om zonder zorgen de elektronische transactie uit te voeren en b) de wijze van totstandkoming en rechtsgevolgen van die elektronische overeenkomst. De wetgever heeft inmiddels in aansluiting op de zgn. E-commerce Richtlijn wetgeving ingevoerd die de klant (beter) beschermt tegen malafide praktijken online.

Eén van de wettelijke verplichtingen bij de elektronische transacties is duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige informatie te verstrekken. Lapt de ondernemer die informatieverplichtingen aan zijn laars, dan heeft de consument het recht om ook na bijv. levering, de overeenkomst te ontbinden. Wie handelt via internet of een webshop exploiteert doet er dus goed aan zijn/haar elektronische bestelprocedure en de informatie die op de website staat, goed onder de loep te laten nemen. Mogelijkerwijs zullen in dat verband uw bestaande algemene voorwaarden op onderdelen worden aangepast of e-commerce voorwaarden worden gemaakt.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor diverse MKB-ondernemingen, waaronder Overtocht.nl, nieuwe algemene voorwaarden gemaakt of bestaande algemene voorwaarden geschikt gemaakt om online transacties mogelijk te maken.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor een grote Amerikaanse cliënt, en de in Nederland gevestigde dochter alle aspecten m.b.t. Europese en nationale wet- en regelgeving op het vlak van e-commerce in kaart gebracht. Daarbij kwamen ook de binnen de EU geldende betalingsfaciliteiten met de pro's en contra's aan bod.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersKenco Trading BV werd door de voorzieningenrechter veroordeeld om iedere inbreuk van de handelsnaam Urban Green Store te staken. De voorzieningenrechter ging ervan uit Kenco onder die naam aan het handelsverkeer is gaan deelnemen en dat er verwarring bij het publiek te duchten was. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersHerhaaldelijk is Van Eeckhoutte erin geslaagd om buiten rechte, dus zonder tussenkomst van de rechter, de handelsnaam doosopmaat.nl te beschermen tegen inbreuken van met name concurrerende websites, zoals doos-op-maat.nl en doosjesopmaat.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Het Amsterdamse Artemetra gebruikt tot op heden de online dienstverleningsvoorwaarden die door dit kantoor zijn geschreven. In geval er sprake is van ingewikkelde contracten wordt het contract door een advies voorafgegaan waarin de ins&outs duidelijk worden uiteengezet.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Voor een Amerikaanse producent van bekende televisieseries licentieovereenkomsten opgesteld voor de productie en distributie van merchandise in de Europese Economische Ruimte (EER). Verder nog een prijsstructureringsbeleid opgesteld voor toepassing binnen de EER.

Wat links terzake

Wiki over Electronic commerce
De bedenktijd bij internetaankopen
Criteria voor een veilige webwinkel, E. Coffy, cs.
E-commerce
E-Commerce Directive (E-Commerce Richtlijn)
Startpagina.nl/webwinkel
ECP-EPN

Wat teksten terzake

Colportage op internet: de Wet Koop op Afstand
Juridische aspecten van e-commerce, mr. F.J. Van Eeckhoutte
Wat is kopen op afstand?
Nieuwe wetgeving Koop op Afstand

Selling online and the law, A. Taylor