Domeinnaamrecht

Domeinnamenrecht

Domeinnamenrecht is als onderdeel van internetrecht de rechtswetenschap en rechtspraktijk die te maken heeft met domeinnamen. Een domeinnaam is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd. Dit (sub)rechtsgebied is niet gecodificeerd, d.w.z. neergelegd in wetten, maar geregeld in jurisprudentie. Het woord "domeinnaam" komt welgeteld eenmaal in de wet voor, nl. artikel 3:15 e lid 3 BW (Burgerlijk Wetboek), waarin wordt uitgelegd wat commerciële communicatie betekent. In het domeinnamenrecht gaat het vrijwel steeds om zaken waarbij de domeinnaamhouder beweerdelijk inbreuk maakt op rechten van derden, merk- en handelsnaamhouders, bekende personen (janpieterbalkenende.nl) en instanties (ministers.nl). Kwestie m.b.t. domeinnaamkaping (domain name grabbing) komen ook voor - zij het in mindere mate, omdat domeinnaamkapers inmiddels hun slechte rechtspositie wel weten in te schatten.

Andere thema's van domeinnamenrecht zjin geschillen met registry's (zoals SIDN en EURid), de vermogensrechtelijke status van domeinnamen en hun financiële waardering, en reclame maken met domeinnamen. Rechtshulp van Van Eeckhoutte wordt vaak ingeschakeld om (de waarde van) domeinnamen te taxeren en aansluitend koop- en/of verkooponderhandelingen te voeren. Wie groot is hoeft niet altijd te winnen. Zo mag een garagebedrijf fordoccassion.nl blijven gebruiken omdat uit die naam niet blijkt dat er een commerciële band is met autofabrikant Ford. De rechter liet het domeinnaambeginsel 'first come, first serve' gelden, waardoor autogigant Ford achter het net viste.

Meer...

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De Vzr. Rb. Almelo oordeelde dat nu het merk Smartpoint niet te kwader trouw is geregistreerd, de merkhouder een geldig merk heeft dat ook kan worden ingeroepen tegen de oudere domeinnaam smartpoint.nl. Van belang hierbij is dat de domeinnaamhouder geen noodzaak had gesteld om juist deze domeinnaam te kiezen. Het feit dat de domeinnaam nog niet daadwerkelijk in gebruik was genomen (na ruim twee jaar) werkte zelfs in haar nadeel, omdat daardoor een geldige reden ontbrak. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Het Spaanse bedrijf Apache, houder van het merk Tony Mora, startte eerst een ADR-procedure in Genève tegen de Nederlandse reseller van Tony Mora die tonymora.nl had geregistreerd en vervolgens een gerechtelijke procedure in Nederland. De overdracht van die domeinnaam werd via minnelijke weg geregeld en de gerechtelijke procedure ingetrokken, zonder additionele kosten.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft in een ADR(Alternative Dispute Resolution)-procedure met succes sonos.fr geclaimd en daarnaast buiten rechte diverse top level domeinnamen voor Sonos binnengehaald al dan niet onder dreiging van het starten van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures. Zie Franse beslissing van Afnic die Van Eeckhoutte heeft gevoerd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor zijn cliënte, een ICT-bedrijf, de waarde geschat van een inmiddels tamelijk bekende domeinnaam en met de gegadigde koper onderhandelingen gevoerd die resulteerden in de verkoop van de domeinnaam en de daarbij behorende handelsnaam voor een bedrag van ca. vier miljoen euro. De zaak werd in stilte contractueel afgedaan en is volledig buiten de schijnwerpers gebleven.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Protestsite-kwestie. Het gebruik van de domeinnaam paletgroep.info was onrechtmatig jegens Palet, wegens verwarringsgevaar. Volgens het Hof had cliënte geen zwaarwegend belang bij het gebruik van paletgroep.info als domeinnaam, terwijl Palet er wel een zwaarwegend belang bij had dat zij dit gebruik staakte, mede gelet op de negatieve uitlatingen over Palet op de litigieuze site. Zie MrJurre en vonnis.

Wat links terzake

Internetrechtspraak (Domeinnamen)
Domeinnaamjurisprudentie
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Whois.com
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) (.nl)
Your European Identity (EURid) (.eu)
Startpagina domeinnamen

Wat teksten terzake

"Bijzonderheden" van domeinnaamarbitrage, Filip Van Eeckhoutte
SIDN de papieren tijger
www.domeinnaam-problematiek.com, A. Engelfriet
Lancering new gTlds: het internet wordt nooit meer hetzelfde
Domeinnaamrecht