Praktijkcases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Double-U Trades uit Uithoorn verkocht via internet T-shirts waarop het bekende merk van Bob Ross stond. Na sommatie is de verkoop gestaakt, zijn de advertenties van internet verwijderd en is de voorraad illegale t-shirts aan de cliënt afgegeven.

Van Eeckhoutte ICT/IE-advocatuur - ICT/IP lawyers Onrechtmatige publicaties m.b.t. malafide praktijken en oplichterij over eisers, die een astrolijn exploiteren: diffamerende aard van uitingen, de ernstige gevolgen ervan (imagoschade) en gebrek aan voldoende feitelijke grondslag. Gebod tot verwijdering en rectificatie. Zie arrest op Boek9 en Rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE-advocatuur - ICT/IP lawyers Zie vervolgzaak, geen link met pornografie. Lees meer op Boek9.nl en het arrest hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor verschillende MKB-bedrijven ICT-projecten juridisch begeleid. Het ging daarbij o.a. over counceling bij de commerciële uitrol door cliënten van IT-producten (waaronder software) en IT-diensten (outsourcing van IT-specialists).

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers de BSA (Business Software Alliance) viel de kantoren van cliënt binnen en legde beslag op vermeende illegale software. Echter, de software was aantoonbaar legaal en het conservatoire beslag werd zonder tussenkomst van de rechtbank opgeheven.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor verschillende middelgrote en grote (software)bedrijven waaronder RES Software, Engelse licentieovereenkomsten van uiteenlopende aard, zoals ASP, SaaS, Clickwraps etc. opgesteld.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers het Delftse bedrijf Zmart bijgestaan in de bezwaarprocedure tegen een boetebesluit van de Opta. Het ging volgens Opta om honderdduizenden spamberichten. Zmart pleitte voor een waarschuwing in plaats van boete.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers In deze zaak spande Dutch Filmworks een kort geding aan tegen cliënte Filmfreak die in Nederland DVD's verkocht van de film Underworld. Die film was echter al in de UK op de markt gebracht. De voorzieningenrechter sprak zich uit over parallelimport.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersKantonrechtersprocedure tegen Garant-O-Matic BV in verband met zgn. sweepstakes, mailings waaruit lijkt dat men een cadeau krijgt of prijs heeft gewonnen. De kantonrechter wees de vordering af omdat Garant-0-Matic er geen rekening mee hoefde te houden dat de lezer van de sweepstake ervan uitgaat dat hij zonder meer recht heeft op de prijs. Zie vonnis bij Rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersEen arbitrageprocedure door Synergy BV aanhangig gemaakt tegen Lync Business Solutions BV leidde tot de beslissing dat de arbiters van SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering) het geschil niet in behandeling konden nemen. Van Eeckhoutte bepleitte met succes dat op grond van het contract tussen partijen de rechtbank bevoegd was. Zie de beslissing.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De Vzr. Rb. Almelo oordeelde dat nu het merk Smartpoint niet te kwader trouw is geregistreerd, de merkhouder een geldig merk heeft dat ook kan worden ingeroepen tegen de oudere domeinnaam smartpoint.nl. Van belang hierbij is dat de domeinnaamhouder geen noodzaak had gesteld om juist deze domeinnaam te kiezen. Het feit dat de domeinnaam nog niet daadwerkelijk in gebruik was genomen (na ruim twee jaar) werkte zelfs in haar nadeel, omdat daardoor een geldige reden ontbrak. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Het Spaanse bedrijf Apache, houder van het merk Tony Mora, startte eerst een ADR-procedure in Genève tegen de Nederlandse reseller van Tony Mora die tonymora.nl had geregistreerd en vervolgens een gerechtelijke procedure in Nederland. De overdracht van die domeinnaam werd via minnelijke weg geregeld en de gerechtelijke procedure ingetrokken, zonder additionele kosten.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft in een ADR(Alternative Dispute Resolution)-procedure met succes sonos.fr geclaimd en daarnaast buiten rechte diverse top level domeinnamen voor Sonos binnengehaald al dan niet onder dreiging van het starten van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures. Zie Franse beslissing van Afnic die Van Eeckhoutte heeft gevoerd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor zijn cliënte, een ICT-bedrijf, de waarde geschat van een inmiddels tamelijk bekende domeinnaam en met de gegadigde koper onderhandelingen gevoerd die resulteerden in de verkoop van de domeinnaam en de daarbij behorende handelsnaam voor een bedrag van ca. vier miljoen euro. De zaak werd in stilte contractueel afgedaan en is volledig buiten de schijnwerpers gebleven.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Protestsite-kwestie. Het gebruik van de domeinnaam paletgroep.info was onrechtmatig jegens Palet, wegens verwarringsgevaar. Volgens het Hof had cliënte geen zwaarwegend belang bij het gebruik van paletgroep.info als domeinnaam, terwijl Palet er wel een zwaarwegend belang bij had dat zij dit gebruik staakte, mede gelet op de negatieve uitlatingen over Palet op de litigieuze site. Zie MrJurre en vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersHet Duitse B2Invent weigerde om de domeinnaam thejoyofpainting.de over te dragen aan de rechthebbende op het gelijknamige merk. B2Invent werd op grond van Europese regelgeving met succes in Duitsland gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank te Den Haag. De zaak werd vlak voor de zitting alsnog geschikt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersAn Info Systems GmbH had een domeinnaam geregistreerd die erg geleek op die van haar concurrente Ekirana. Daarnaast hield eerstgenoemde zich bezig met andere concurrentievervalsende praktijken. De wederpartij werd door de voorzieningenrechter veroordeeld om de inbreuken te staken en werd veroordeeld in de volledige proceskosten. Lees het vonnis op IE-forum.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyerssoftware- en marketingbedrijf Alpha Web Commerce registreerde de domeinnaam cambridgedieet24.nl en bood via de daaraan gekoppelde website 'Cambridge dieet producten' aan, die echter niet van het bekende Cambridge afkomstig waren, maar van een concurrent van Cambridge. Nadat een kortgedingdagvaarding via een gerechtsdeurwaarder werd betekend, haalde de gedaagde bakzeil en werd de zaak in der minne opgelost.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersEen digitale printgigant betichtte een cliënt van Van Eeckhoutte van onder andere domain name grabbing. Zij vorderde overdracht van de domeinnaam cewe.nl op grond van onrechtmatige daad, omdat de wederpartij een groter (commercieel) belang zou hebben bij deze domeinnaam en er schaarste is aan domeinnamen. De rechtbank wees die vordering af, omdat o.a. niet bleek dat cliënt door het behoud van zijn domeinnaam misbruik van recht maakt. Lees het vonnis op hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Euromeubelpaleis heeft zonder gerechtigd te zijn op het gebruik van het bekende Turkse meubelmerk "Istikbal", de domeinnaam istikbal.nl geregistreerd. De domeinnaam werd o.a. gebruikt om traffic naar de eigen website om te leiden e/o extra leads te genereren. De distributeur van Istikbal-meubels in Nederland kon de inbreukmaker met succes aanspreken.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Een stichting gebruikte het merk van cliënte in haar (sub)domeinnaam. De stichting werd met succes daarop aangesproken, zonder tussenkomst van de rechter. In een andere kwestie draaide het om het woordmerk SPA (het bekende bronwater) versus Fishspa. Ook die kwestie werd buiten de rechtbank geregeld.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDe reputatie van cliënte die haar medewerkers had ontslagen, werd door anonieme bloggers op Punt.nl volledig door het slijk gehaald. Op grond van wet- en regelgeving kon Punt.nl worden gesommeerd om de blogs uit de lucht te halen en de NAW-gegevens (waaronder IP-adressen) van de anonieme bloggers af te geven.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft voor zorgscala het privacy beleid opgesteld en meegewerkt aan de totstandkoming van het protocol inzake het Register Integriteit Personeel VVT Haaglanden.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft voor de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) een privacyverklaring opgesteld en van het privacybeleid melding gedaan bij het CBP.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersCliënt wilde dat Google links naar (kranten)artikelen over een privé-geschil dat hij had, zou verwijderen, maar de voorzieningenrechter bepaalde dat Google de gegevens van cliënt niet hoeft te verwijderen; in dit geval zijn de zoekresultaten niet ontoereikend, irrelevant of bovenmatig. Het belang van cliënt bij verwijdering weegt niet op tegen het recht op informatievrijheid van Google.Zie vonnis en diverse commentaren op dat vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De Provincie Gelderland wilde een Pilot File-OV informatie lanceren, waarbij gebruik zou worden gemaakt van het GSM toestel van de automobilist. Het project werd begeleid door Pallas advies. Van Eeckhoutte heeft de privacy gerelateerde onderwerpen van dit project onderzocht en in kaart gebracht.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor diverse MKB-ondernemingen, waaronder Overtocht.nl, nieuwe algemene voorwaarden gemaakt of bestaande algemene voorwaarden geschikt gemaakt om online transacties mogelijk te maken.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor een grote Amerikaanse cliënt, en de in Nederland gevestigde dochter alle aspecten m.b.t. Europese en nationale wet- en regelgeving op het vlak van e-commerce in kaart gebracht. Daarbij kwamen ook de binnen de EU geldende betalingsfaciliteiten met de pro's en contra's aan bod.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersKenco Trading BV werd door de voorzieningenrechter veroordeeld om iedere inbreuk van de handelsnaam Urban Green Store te staken. De voorzieningenrechter ging ervan uit Kenco onder die naam aan het handelsverkeer is gaan deelnemen en dat er verwarring bij het publiek te duchten was. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersHerhaaldelijk is Van Eeckhoutte erin geslaagd om buiten rechte, dus zonder tussenkomst van de rechter, de handelsnaam doosopmaat.nl te beschermen tegen inbreuken van met name concurrerende websites, zoals doos-op-maat.nl en doosjesopmaat.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Het Amsterdamse Artemetra gebruikt tot op heden de online dienstverleningsvoorwaarden die door dit kantoor zijn geschreven. In geval er sprake is van ingewikkelde contracten wordt het contract door een advies voorafgegaan waarin de ins&outs duidelijk worden uiteengezet.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Voor een Amerikaanse producent van bekende televisieseries licentieovereenkomsten opgesteld voor de productie en distributie van merchandise in de Europese Economische Ruimte (EER). Verder nog een prijsstructureringsbeleid opgesteld voor toepassing binnen de EER.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersCliënte, het Franse Immo Invest Sarl, dagvaardde Alcama International Immobilier uit Apeldoorn, dat ondanks sommatie daartoe niet bereid was om informatie, die afkomstig was van cliënte, nl. te koop aangeboden residenties in Frankrijk, van haar website te verwijderen. Deze zaak werd kort voor de kort gedingzitting geschikt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Internetterreur. Aantasting eer en goede naam. Vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter wees de vorderingen gericht op stopzetting van de onrechtmatige uitlatingen en publicaties toe, alsmede plaatsing van rectificaties op blogs en Twitter account gedaagde. Zie vonnis, ook gepubliceerd op ITenRecht.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Internetterreur. Aantasting eer en goede naam. Vrijheid van meningsuiting. Het Hof Den Bosch heeft Medium-Willem Jomaphone bevolen uitlatingen waardoor Total Telecom in verband wordt gebracht met oplichting, diefstal en maffiapraktijken van internet te verwijderen en rectificaties te plaatsen op blogs en Twitter. Zie vonnis, ook gepubliceerd op Internetrechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE-advocatuur - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft namens een particulier opgetreden tegen vermeende journalist Paul S., alias Ko van Dijk, die in kort geding werd veroordeeld tot aanpassen van zijn blog en rectificatie op Kovandijkvertelt.nl. Zie het arrest op hier, zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersOp het bekende merk Bob Ross vinden regelmatig inbreuken plaats binnen de EU. In vrijwel alle gevallen halen de inbreukmakers na ontvangst van een sommatiebrief bakzeil. Inbreukmakers worden verplicht een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersOp de website van cliënte expiratieweb.nl ging het om de Consumentenbond die de assurantiepraktijk van cliënte, Advios assurantiën, in een pertinent onjuist daglicht plaatste. Cliënte verzocht om rectificatie in de Geldgids.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Cliënt Softnow werd door Loods5 Zaandam ten onrechte aangesproken voor het plegen van merkinbreuk. Tevergeefs probeerde Loods 5 Zaandam aan de vollledige proceskosten in IE-zaken te ontsnappen door de eis te wijzigen en de zaak daarmee buiten de sfeer van intellectuele rechten te brengen. Zie vonnis, ook gepubliceerd op IEPT.nl en Domjur.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersgerechtelijk conflict over het auteursrecht op hondenpoepbakken, waarbij werd verdedigd en vastgesteld dat op dit type bak intellectuele eigendomsrechten rusten. Zie vonnis

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersgerechtelijk conflict over inbreuk op modelrecht, auteursrechten en slaafse nabootsing van skelters. Het verweer van Van Eeckhoutte slaagde op alle fronten. De voorzieningenrechter wees alle vorderingen van de wederpartij af met kostenveroordeling. Zie kortgedingvonnis

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersGerechtelijk conflict over inbreuk op auteursrechten van een wereldbekend audio merk is voor de Lunterense VOF Plasmavisie uitgemond in een schikking ter zitting waarbij opheffing van het inbreukmakend handelen met een boete ten belope van 1 miljoen euro werd vastgesteld, samen met een schadevergoeding van 5.500 euro.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersLoadit sprak Xiro aan omdat Xiro beweerderlijk inbreuk maakte op haar beeldmerk, o.a. doordat zij loadit.nl had geregistreerd. Deze zaak werd beslecht door Wipo Arbitrage. De arbiter oordeelde dat met deze registratie Xiro verhinderde dat Loadit haar merk via internet kon gebruiken. Zie vonnis op domjur.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn een kort geding tussen Quote en Sharecompany was de benaming QuoteScreen in geding. Cliënte Sharecompany bepleitte dat het zeer onwaarschijnlijk was dat het publiek de diensten onder QuoteScreen als verwant beschouwt met die onder Quote of Quotenet. Quote begaf zich namelijk op een totaal ander, veel breder en algemener platform dan QuoteScreen. Van soortgelijke diensten was dus geen sprake.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De Amsterdamse rechtbank erkende dat op de bakfietsen van Bakfiets.nl auteursrecht rust. Met dat vonnis kon Van Eeckhoutte namaakbakfietsen uit China weren. Diverse partijen (ook in België) zijn met succes gedwongen om verkoop van namaakbakfietsen te staken. Zie vonnis op IEPT.nl, rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Het Gerechtshof Arnhem besliste aan wie de broncode van en het beheer over een computerprogramma toe kwam. De internetapplicatie was het resultaat van de scheppende arbeid en van creatieve keuzes en kon worden bestempeld als een eigen intellectuele schepping van de appellant. Beroep op werkgeversauteursrecht werd afgewezen. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn deze zaak heeft Van Eeckhoutte namens cliënte een kort geding aangespannen tegen Malicor. Malicor werd geboden om iedere inbreuk op de auteursrechten van cliënte gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van teksten, de vormgeving en lay-out van www.winboodschappen.nl. Malicor werd bovendien veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie en betaling van ruim € 6.650,- proceskosten. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte onderzoekt of Getty Images recht van spreken heeft. Dat blijkt vaak mee te vallen, bijv. omdat ze auteursrecht claimt, terwijl ze die niet heeft of er sprake is van een zodanig gebruik dat inbreuk op de rechten van Getty niet kan worden vastgesteld. In dat geval verdedigt Van Eeckhoutte dat er niets hoeft te worden betaald.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersGrootschalig onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wie zich binnen de EU schuldig maakte aan piraterij. Illegale kopieën van DVD's en ander videomateriaal van Bob Ross Inc. werden namelijk op diverse veilingsites aangeboden. De inbreukmakers hebben na sommatie hun activiteiten gestaakt en schadevergoeding betaald.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersHet Zwitserse Rapidshare AG werd erop aangesproken dat zij als hostingpartij het aanbod van de TV-programma's van cliënte via haar servers zou staken. De zgn. Notice&Take down-procedure leverde op dat de betrokken files prompt van internet werden gehaald en de identiteit van de inbreukmakende klant van Rapidshare werd vrijgegeven. Vervolgens werd die inbreukmaker gesommeerd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersPortretrecht. Boomerang Media BV, bekend van de gratis postkaarten, verzond op verzoek van klanten postkaarten met daarop het portret van cliënt, een TV-personality. Dit vormde een inbreuk op zijn rechten. De kwestie werd buiten de rechtzaak geregeld; na sommatie werd de actie van Boomerang gestaakt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersPlagiaat. Een Duitse auteur en uitgever werd met succes in Duitsland aangesproken omdat hij zich aan plagiaat schuldig maakte. Hij had namelijk complete passages uit een boekenreeks van cliënte gekopieerd. De inbreukmakende boeken werden geprint on-demand en konden daarom meteen worden aangepast. De resterende kleine voorraad illegale boeken werd vernietigd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersGoogle (HQ Ireland) werd rechtstreeks aangesproken middels sommatie, omdat zij toeliet dat concurrenten van cliënt in hun Google advertenties (de zgn. Adwords) het bekende woordmerk van cliënt als zoekwoord gebruikten. Daardoor kwamen internetgebruikers bij de concurrent terecht, terwijl ze (info over) cliënt zochten. De zaak werd binnen 48 uren met succes geregeld.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersOp online fashion store FreshCotton werd zonder toestemming merkkleding van cliënte te koop aangeboden. Het bleek om namaakkleding te gaan. Na daartoe formeel te zijn aangesproken, werd deze merkinbreuk zonder tussenkomst van de rechter opgeheven. FreshCotton ondertekende een onthoudingsverklaring.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn deze zaak werd nietigheid van merken uitgesproken wegens depot te kwader trouw, nu sprake was van voorgebruik. Tevens was sprake van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDe rechtbank oordeelde dat het teken I love (hartje) Suriname onderscheidend vermogen ontbeert. Zowel eiser als gedaagden wensten rechten te ontlenen aan het gestelde beeldmerk, dat zij willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Ofschoon gedaagden geen expliciete vordering hebben ingesteld die erop ziet dat de nietigheid van het beeldmerk wordt uitgesproken, ziet het verweer wel degelijk op de nietigheid van het merk vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDiverse (rechts)maatregelen genomen tegen zgn. office actions van merkenbureaus wereldwijd, waaronder het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (OHIM). Bijv. het indienen van verweerschrift tegen voorlopige beslissing tot weigering van merkinschrijving.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersLayna is een gezondheids- en massagepraktijk. Haar merk Mapquassage werd zonder toestemming gebruikt door een directe concurrent van Layna, Your Body Care. Daartoe gesommeerd heeft Your Body Care de inbreuk gestaakt, een onthoudingsverklaring ondertekend en schadevergoeding betaald.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn deze geruchtmakende zaak stond Van Eeckhoutte de Belgische houder van happylights.be bij, die zich met succes in kort geding heeft verweerd tegen de merkinbreuken van en valse concurrentie door de houder van happylights.nl. Die laatste werd in de volledige proceskosten veroordeeld. Zie vonnis op ItenRecht.nl en Rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersClean Elements streed in eerste aanleg en in hoger beroep tegen Firma Klein om het handelsnaamrecht op Airpur. In hoger beroep werd de zaak gewonnen door de partij die het oudste kassabonnetje kon tonen met daarop de aanduiding Airpur.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn een zaak aangespannen door Herian Reclame BV verdedigde Van Eeckhoutte met succes de rechtsbelangen van de gedaagden. Centrale vraag was welke van de beide ondernemingen de handelsnaam Herian voor het eerst is gaan gebruiken in verband met het ontwerpen en (laten) bouwen van websites, en op welke schaal. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDe claim van een Rotterdams high class escortbureau op een concurrerend escortbureau stuitte af, omdat Van Eeckhoutte met succes kon verdedigen dat 'ontknaap Service', 'Virgin Experience' en 'Interact Service' niet als handelsnamen werden gebruikt. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn hoger beroep wist Van Eeckhoutte te bekomen dat het Gerechtshof voor recht verklaarde dat de term 'Integrated Orthodontic Services', hoewel enigszins beschrijvend, toch een handelsnaam van zijn cliënte is. Verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 hnw (Handelsnaamwet) kon niet worden aangetoond. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersWoningoutlet Loods 5 uit Zaandam streed tegen Loods 5 Ontwerpers uit Eindhoven, omdat deze laatste niet bereid was om haar domeinnaam loods5.com aan Loods 5 Zaandam over te dragen. De rechtsvraag was of het merk- en handelsnaamrecht van de woningoutlet op de benaming 'loods 5' die van de ontwerpers uit Eindhoven kon opzij drukken. Loods 5 Ontwerpers, namens wie Van Eeckhoutte optrad, kon aantonen dat zij de oudste rechten op deze handelsnaam had. Lees het vonnis op Rechtspraak.nl en Boek9.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersBij beschikking wees de kantonrechter het verzoek af tot wijziging van de handelsnaam van de cliënt van Van Eeckhoutte onder veroordeling in de volledige proceskosten. Met succes werd verdedigd dat beide bedrijven in verschillende sectoren actief waren, waardoor geen verwarring tussen de handelsnamen kon optreden. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte ontdekte voor haar cliënte Lycaeus BV dat Jupeca (een deurwaardersvereniging) een substantieel deel van het juridisch woordenboek van Lycaeus had gekopieerd en publiceerde op haar eigen website. Na sommatie haalde Jupeca bakzeil en verwijderde Lycaeus' woordenboek van haar website.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersNa uitvoerige research kon Van Eeckhoutte bewijzen dat XXL Nutrition persoonsgegevens uit de databank van zijn cliënte had ontvreemd en had gebruikt voor het ongevraagd versturen van reclame (spam). De wederpartij maakte inbreuk op het databankrecht door het gebruiken van de informatie uit de db en het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen. De zaak werd buiten de rechtbank afgedaan onder andere met een schadevergoeding.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte adviseert uitgevers en publicisten bij oinder andere de vraag of de overname op de eigen website en in eigen magazines van lijsten van andere uitgevers behoort tot het zgn. verboden hergebruik van de databank. Zo rees de vraag of Reed Business mocht verbieden om een klein gedeelte van de inhoud van haar Top-500 (best presterende bedrijven) te hergebruiken. Daarbij kwam aan de orde of die Top-500 überhaupt een databank is in de zin van de Databankenwet.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersKPN sprak cliënte, aan, omdat zij beweerdelijk een databank met videoclips van Klassetv.nl, eigendom van KPN, hergebruikte in een van haar producten. Cliënte is een bekende uitgever van vnl. elektronisch uitgegeven onderwijsmateriaal. Van Eeckhoutte kon aantonen dat hoewel zijn cliënte een reeks identieke clips publiceerde, er van enige inbreuk op de rechten van KPN geen sprake was. KPN berustte in de kwestie. De zaak werd niet voor de rechter gebracht.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVoor een speelgoedfabrikant een zgn. desbewustheidsexploot aan SES Nederland BV gericht m.b.t. speelgoed cold fix haarextenties met het doel om SES te waarschuwen voor mogelijke inbreuk op de patentrechten van cliënte op dat speelgoed. Een dergelijk exploot kan de voorbode zijn van een gerechtelijke patentprocedure.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte is sinds 2016 leading lawyer wereldwijd voor de octrooiëring en instandhouding van octrooien van diverse medische instrumenten en stelt in dat verband diverse claims, descriptions en contracten op. Met een team van advocaten en merkgemachtigden bewaakt hij de bescherming van de uitvindingen via het octrooirecht.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersMedische apparatuurgigant Medtronic rekende de productie van een patent van cliënt niet althans niet correct af. De vraag in dezen was of de door Medtronic geproduceerde apparatuur viel onder het patent van cliënt. De zaak werd buitengerechtelijk geschikt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte is niet slechts ICT/IE-advocaat, maar ook Corporate advocaat. Hij heeft voor diverse partijen in binnen- en buitenland vennootschappen opgericht. Daaraan gaat meestal een advies (legal opinion) aan vooraf over de ins&outs van het vennootschapsrecht en arbeidsrecht.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers In deze zaak spande Dutch Filmworks een kort geding aan tegen cliënte Filmfreak die in Nederland DVD's verkocht van de film Underworld. Die film was echter al in de UK op de markt gebracht. De voorzieningenrechter sprak zich uit over parallelimport.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Geschil over vermoedeljk valse verklaring van derde beslagene. Van Eeckhoutte baseerde de vordering op artikelen 3:45 - 3:51 BW, de zogenaamde pauliana. De pauliana is een middel waarmee een schuldeiser kan opkomen tegen door zijn schuldenaar onverplicht verrichte rechtshandelingen die hem in zijn verhaalsmogelijkheden benadelen. Cliënten vorderden gedaagde tot veroordeling van een schriftelijke gerechtelijke verjklaring.Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De strekking van artikel 7 lid 2 Rv is gelegen in de proceseconomie en goede rechtsbedeling. Daarnaast is een concentratie van procedures vaak in het belang van beide partijen. Verder worden tegenstrijdige uitspraken vermeden en vindt een efficiëntere rechtspleging plaats doordat het geschil is geconcentreerd bij één gerecht. Echter, het forumkeuzebeding heeft voorrang boven artikel 7 lid 2 Rv. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersMedische apparatuurgigant Medtronic deed met succes een beroep op een forumkeuzebeding, waardoor het recht van de Verenigde Staten van toepassing is op een overeenkomst met Nederlandse belangen. Zie vonnis. Dat vonnis werd in hoger beroep gesanctioneerd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVoor een productiebedrijf dat latexcompounds voor de tapijtindustrie maakt, heeft Van Eeckhoutte bewerkstelligd dat een ex-laborantmedewerker zich onthoudt van concurrerende activiteiten. Er werd met succes schadevergoeding geëist, omdat de betrokken persoon zijn geheimhoudingsverplichting had geschonden.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVoor RES Software uit Den Bosch heeft Van Eeckhoutte op korte termijn diverse vennootschappen opgericht in binnen- en buitenland. Als leading lawyer heeft Van Eeckhoutte daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van zijn correspondent-advocaten in België, Zweden, Noorwegen, UK, Duitsland, Frankrijk en USA.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersBouwCenter Filippo te Ermelo en Bouwmaterialenhandel Van den Donk en Romeyn te Amersfoort onderzochten een intensieve samenwerking. Dit resulteerde in een overname van Imabo Van den Donk & Romeyn door BouwCenter Filippo, in welk verband Van Eeckhoutte als corporate advocaat werd betrokken.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersAls corporate advocaat heeft mr. Van Eeckhoutte voor Tijdbeurs Media (Antwerpen/Amsterdam) de overname door uitgever Reed Elsevier van het bekende beleggerstijdschrift Beursplein 5 contractueel uitonderhandeld en verder tot afronding begeleid binnen het tijdsbestek van drie maanden.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersMr. Van Eeckhoutte heeft de overname van Rocami BV door Data Evolution Corp. met succes begeleid. De transactie verliep binnen een tijdsbestek van een half jaar. Aansluitend heeft Van Eeckhouttte de contractbase voor de Benelux-operaties van Data Evolution opgezet.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers wijnimporteur Grammont BV klaagde tevergeefs wijnhuis Chacalli aan, omdat het door deze laatste op een zijspoor was gezet na negatieve berichten over haar. Grammont verzette zich ertegen dat Chacalli rechtstreeks met de supermarkten in Nederland zaken deed.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersICT advocaat Van Eeckhoutte behandelt ook Corporate zaken, van overnames tot handelskwesties, zoals buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso. Wederpartij Alami weigerde om aan Cable1 achterstallige facturen te betalen. Deze incassokwestie dreigde voor de rechter te komen, maar werd uiteindelijk onderling opgelost.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn een handelsconflict met Compusoft België en Nederland, heeft Van Eeckhoutte namens Bouwcenter Filippo met succes de verdediging gevoerd. Ten onrechte viel Compusoft Filippo aan op misbruik van een softwarelicentie. Lees het vonnis hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft namens Stichting Cable1 Promotie en Racing Team met succes een incassokortgeding gevoerd tegen CEB Nederland BV m.b.t. de niet-naleving van betalingsverplichtingen uit hoofde van een sponsorcontract. Zie het vonnis hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft via een gewonnen gerechtelijke uitspraak voor een uitvinder van een medisch apparaat een deugdelijke afrekening van royalty's bewerkstelligd. Gedaagde werd veroordeeld tot ruim € 30.000,- plus proceskostenveroordeling. Zie het vonnis hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersEen Nederlandse vrouw die op diverse veilingssites, zoals eBay onder verschillende pseudoniemen handelde, verkocht op die sites merkproducten die niet door cliënte in de EER in het verkeer waren gebracht, maar door haar uit de USA waren geïmporteerd.. Een sommatiebrief volstond om deze parallelimport te stoppen.