Corporate zaken

Corporate zaken (ondernemingsrecht)

Corporate zaken is de verzamelnaam voor de fusie- en overnamepraktijk, franchise, ongeoorloofde mededinging en vennootschapsrecht voor grote ondernemingen (enterprises) en MKB. Deze zaken vallen grosso modo uiteen in interne en externe kwesties. De interne zien op de organisatie van het bedrijf, bijv. oprichting, inrichting en herstructurering van een besloten vennootschap, ontslag van bestuurders, wijziging van statuten en toe- en uittreding van aandeelhouders. Externe aangelegenheden betreffen de rechtsverhouding van de vennootschap tot andere partijen, vnl. partners bij fusie, overname of franchise, concurrenten in geval van ongeoorloofde mededinging en handelspartners (afnemers, leveranciers etc.). Corporate is een brede praktijk en mixt in Van Eeckhoutte’s praktijk als voortreffelijk bedrijfsadvocaat vaak met ICT- en internetrecht en intellectuele (eigendoms)rechten.

Corporate litigation betreft gewone en bijzondere procedures bij de rechtbank, als ultimum remedium. Te denken valt aan incasso- of nakomingsprocedures en kortgedingen, bijv. om inbreukmakende handelingen van een concurrent te laten stoppen. Ondernemingsgerichte advocaat Van Eeckhoutte zal echter eerst het geschil trachten te voorkomen. Daarom is Corporate overwegend een adviespraktijk, waarin wordt overlegd, geanticipeerd, contracten en andere stukken worden beoordeeld en schriftelijk en/of mondeling wordt geadviseerd. Vennootschappen hebben baat bij schriftelijke, duidelijke overeenkomsten, maar het is niet de bedoeling dat die de contractant (bijv. uw potentiële afnemer) afschrikken. Van Eeckhoutte zoekt daarom de balans tussen uw juridische en commerciële belangen. Een gezonde balans waardoor zakendoen een prettige aangelegenheid blijft.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte is niet slechts ICT/IE-advocaat, maar ook Corporate advocaat. Hij heeft voor diverse partijen in binnen- en buitenland vennootschappen opgericht. Daaraan gaat meestal een advies (legal opinion) aan vooraf over de ins&outs van het vennootschapsrecht en arbeidsrecht.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers In deze zaak spande Dutch Filmworks een kort geding aan tegen cliënte Filmfreak die in Nederland DVD's verkocht van de film Underworld. Die film was echter al in de UK op de markt gebracht. De voorzieningenrechter sprak zich uit over parallelimport.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Geschil over vermoedeljk valse verklaring van derde beslagene. Van Eeckhoutte baseerde de vordering op artikelen 3:45 - 3:51 BW, de zogenaamde pauliana. De pauliana is een middel waarmee een schuldeiser kan opkomen tegen door zijn schuldenaar onverplicht verrichte rechtshandelingen die hem in zijn verhaalsmogelijkheden benadelen. Cliënten vorderden gedaagde tot veroordeling van een schriftelijke gerechtelijke verjklaring.Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De strekking van artikel 7 lid 2 Rv is gelegen in de proceseconomie en goede rechtsbedeling. Daarnaast is een concentratie van procedures vaak in het belang van beide partijen. Verder worden tegenstrijdige uitspraken vermeden en vindt een efficiëntere rechtspleging plaats doordat het geschil is geconcentreerd bij één gerecht. Echter, het forumkeuzebeding heeft voorrang boven artikel 7 lid 2 Rv. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersMedische apparatuurgigant Medtronic deed met succes een beroep op een forumkeuzebeding, waardoor het recht van de Verenigde Staten van toepassing is op een overeenkomst met Nederlandse belangen. Zie vonnis. Dat vonnis werd in hoger beroep gesanctioneerd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVoor een productiebedrijf dat latexcompounds voor de tapijtindustrie maakt, heeft Van Eeckhoutte bewerkstelligd dat een ex-laborantmedewerker zich onthoudt van concurrerende activiteiten. Er werd met succes schadevergoeding geëist, omdat de betrokken persoon zijn geheimhoudingsverplichting had geschonden.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVoor RES Software uit Den Bosch heeft Van Eeckhoutte op korte termijn diverse vennootschappen opgericht in binnen- en buitenland. Als leading lawyer heeft Van Eeckhoutte daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van zijn correspondent-advocaten in België, Zweden, Noorwegen, UK, Duitsland, Frankrijk en USA.

Wat links terzake

Kamer van Koophandel
Maandblad voor Ondernemingsrecht
Wikipedia
KNB de notaris
Wiki over Rechtspersoon

Wat teksten terzake

wettekst boek 2 BW
Ondernemingsrecht
De vernieuwing van ons ondernemingsrecht, in het bijzonder van persoonsgebonden ondernemingsvormen, H.W.H. Trooster